Τὸ ἄσπρο μαῦρο. «Ἐπισκοπικὰ» ἔργα καὶ ἡμέρες.

Γεώργιος Τζανάκης

Κατὰ τὴν χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Καλλινίκου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἰερώνυμος, ἀπευθυνόμενος σ᾿ αὐτὸν, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους, κλῆρο καὶ λαό, εἶπε:

«Θὰ εἶμαι πειθαρχικός, θὰ ὑπακούω. Πού; Στὶς ἐντολὲς τῆς Συνόδου. Ὄχι ἑνὸς ἀρχιερέως, ὄχι ἑνὸς δημοσιεύματος, ὄχι μιᾶς ἰδεολογίας, ἀλλὰ σὲ αὐτὸ ποὺ θὰ μοῦ λέει ἡ ἁγία καὶ ἱερά Σύνοδος». (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἰερώνυμος. 10/10/2021. Καθεδρικὸς ναὸς Ἀθηνῶν)(1)

Καὶ παρακάτω: «Πάνω ἀπό ὅλα εἷναι ἡ ὑπακοή στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴ Σύνοδό της, διότι αὐτή καθοδηγεῖ αὐτό το σκάφος. Καὶ σὲ αὐτήν θὰ πειθαρχῇς». (ὅ.π.)

Βλέπει κανεὶς ξεκάθαρα τὴν διάθεσι ἐπιβολῆς ἀπολύτου καὶ ἀπροϋποθέτου ὑποταγῆς τοῦ κάθε ἐπισκόπου στὴν Σύνοδο. Γίνεσαι ἐπίσκοπος; Σὲ κάνουμε, γιὰ τὴν τὴν ἀκρίβεια, ἐπίσκοπο; Ἀπόλυτη ὑποταγή στὴν Σύνοδο. Μόνος σου τὸ εἶπες, μόνος σου τὸ ὑπέγραψες, οἰκεία χειρί, μόνος σου τὸ ὁμολόγησες:

«Καὶ εἶπες: Οἰκεία χειρί ὑπέγραψα. Μὲ τὸ χέρι σου. Τὸ ὁμολόγησες. Ἔρχεσαι λοιπὸν νὰ ὑπηρετήσῃς μέσα σὲ αὐτὸν τὸν χῶρο, κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις, καὶ κάτω ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὁμολογία». (Ἀρχιεπ. Ἰερωνυμος. ὅ.π.)

Εἶσαι καναρινάκι, καὶ μπορεῖς νὰ κελαηδᾶς ὅποτε θές, ἀλλὰ εἶσαι μέσα στὸ κλουβάκι ποὺ μόνος διάλεξες καὶ μπῆκες καὶ θὰ λές τὸ τραγούδι ποὺ θὰ σοῦ μάθουμε ἐμεῖς. Ὅ,τι πεῖ ἡ Σύνοδος.

Τώρα ἄν θὲς νὰ τραγουδήσεις κάτι ἄλλο; Ἄν ἔχεις «δικά σου βιώματα, ἄν ἀμφισβητήσεις κάτι, ἄν ἔχεις ἐρωτηματικά;»

Δεῖτε πῶς τὰ θέτει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος:

«Δὲν ἔχεις δικά σου βιώματα; Δὲν ἔχεις δυνατότητα νὰ ἀμφισβητήσεις κάτι; Δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἔχεις κάτι προσωπικὸ ποὺ πιθανὸν νὰ ἔχεις ἐρωτηματικά ἀπό ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀκοῦς; Ἔχεις τὸ δικαίωμα αὐτό». (Ἀρχιεπ. Ἱερωνυμος. ὅ.π.)

Τὸ ἔχεις τὸ δικαίωμα. Θὰ μποροῦσε νὰ πῇ κάτι ἄλλο στὴν ἐποχὴ τῶν δικαιωματιστῶν, ὥστε νὰ μὴν φανῇ ὀπισθοδρομικός; Σὲ μία ἐποχὴ ὅπου ὁ κάθε ἕνας εἶναι ἐλεύθερος νὰ κάνει ὅτι θέλει καὶ ποὺ οἱ ἄλλοι εἶναι ὑποχρεωμένοι σὲβονται τὴν «ἐλευθερία» του; Ὅχι, βέβαια.

«Σεβόμαστε τὴν ἐλευθερία σου καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ καθενός». (Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος. ὅ.π.)

Ἀλοίμονο. Ὅπως σέβονται καὶ τὴν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων νὰ ἐμβολιαστοῦν ἤ ὄχι («ἀπὸ δὼ τὸ ἐμβόλιο, ἀπὸ κεὶ ὁ τάφος» ἔχει πεῖ ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος), νὰ κάνουν Πάσχα τὸ Μεγάλο Σάββατο, νὰ πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία σὰν κλόουν κλπ.

Λοιπὸν, κατὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ «δικαίωμα ἔχεις» καὶ «σεβόμεθα τὴν ἐλευθερία σου», ἀλλά, ὅπως παραθέσαμε παραπάνω «Πάνω ἀπό ὅλα εἶναι ἡ ὑπακοή στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴ Σύνοδό της, διότι αὑτή καθοδηγεῖ αὐτό το σκάφος. Καὶ σὲ αὐτήν θὰ πειθαρχῇς».

Θὰ πειθαρχῇς στὴν Σύνοδο. Τελεία καὶ παῦλα.

Μπορεῖς μόνος σου, καὶ κατ᾿ ἰδίαν ἤ περιστασιακῶς νὰ ἄδῃς ἄσματα ἴδια, ἀλλὰ τὸ κοινὸ δημόσιο ἄσμα θὰ τὸ φροντίζει ἡ Σύνοδος. Καὶ σὲ αὐτήν θὰ πειθαρχῇς.

Καὶ ἄν εἶσαι ἰσχυρογνώμων; Ἄν ἔχεις γνώμη σταθερή καὶ ἀμετάκλητη;

«Πιθανὸν, ὅμως, ἡ γνώμη σου νὰ εἶναι ἰσχυρή, πιθανόν νὰ εἶναι δυνατή» – ἔτσι τὸ διατυπώνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Τότε τί γίνεται;

«Αὐτός, λοιπόν, ποὺ διαφωνεῖ καὶ δὲν θέλει νὰ τηρήσῃ τὴν γραμμή τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἔρχεται και λέει: «Αὐτά ποὺ ἔχω εἶναι δικά μου πιστεύματα, ἀλλά ὅμως ὀφείλω ὑπακοή στὴν Ἐκκλησία, ἐπομένως σᾶς δίνω ἕνα χαρτί καὶ σᾶς λέω ἀποτειχίζομαι καὶ ἀπό ᾿δὼ καὶ πέρα κάνω ἰδιωτική ζωή, κάνω αὐτό ποὺ θέλω». (Ἀρχ. Ἱερων. ὅ.π.)

Ἔχω δικά μου πιστεύματα, ὀφείλω ὅμως ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία-Σύνοδο, ἀφοὺ τὸ ὑποσχέθηκα, ἄρα φεύγω, ἀποτειχίζομαι, κάνω ἰδιωτικὴ ζωή, κάνω αὐτό ποὺ θέλω. Αὐτὰ προτείνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος!!!

Πῶς σᾶς φαίνονται αὐτά; Τί σημαίνουν;

Δὲν ἀκούγονται λογικὰ, στὸν κακό μας, ἐτοῦτο, τὸν καιρό; Πολὺ λογικά, μάλιστα. Πολιτικῶς ὀρθά. Αὐτὸ δὲν γίνεται σὲ ὅλους τοὺς «χώρους» καὶ σὲ ὅλες τὶς ἰδεολογίες καὶ σὲ ὅλα τὰ κόμματα; Ὅποιος πίθηκος κουνάει διαφορετικὰ τὴν οὐρά του ἀπὸ τὴν «γραμμή» κατεβαίνει ἀπὸ τὸ δέντρο. Βλέπε Μπογδάνο, τώρα τελευταία.

Ναὶ, ἀλλὰ ἐδὼ εἶναι ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Δὲν εἶναι ἐταιρεία, σύλλογος, κόμμα, ἰδεολογία, θρησκεία. Εἶναι ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι; Ναί, εἶναι ἀκόμη. Αὐτοὶ ποὺ λένε αὐτὰ, μᾶλλον δὲν φρονοῦν αὐτὰ ποὺ αὐτὴ βιώνει καὶ προτείνει στὸν ἄνθρωπο. (Θὰ προσπαθήσουμε παρακάτω νὰ ποῦμε γι᾿ αὐτά).

Τί κάνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος; Διακηρύσσει δημοσίως τὴν ἤδη πρὸ ἐτῶν χαραχθεῖσα γραμμή ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική ἡγεσία. Ποιὰ εἶναι ἡ γραμμή; Ἡ πλήρης μετατροπὴ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ σὲ παπικοῦ τύπου ὀργάνωσι. Συλλογικὸς πάπας θὰ παρουσιάζεται ὅ,τι εἶναι ἡ Σύνοδος. Βέβαια ἔρχονται δεύτεροι, στὸ Φανάρι αὐτὰ ἔχουν πραγματοποιηθῇ πολλὲς δεκαετίες πρίν, ἀλλὰ ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά. Ἐξ ἄλλου πορευόμεθα πρὸς πανθρησκεία καὶ πρέπει νὰ βιαστοῦμε καὶ νὰ ξεκαθαρίσῃ τὸ τοπίο. Αὐτὸ ἐκτυλίσσεται τώρα ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων…

Μερικὲς πρῶτες, ἀλλὰ καίριες, πιστεύω, ἐπισημάνσεις.

Ἀπὸ τὸ μήνυμα τοῦ Καλλινίκου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπέλεξε τὸ ἐμβόλιμο, σημεῖο ὅπου ἀναφέρεται, ὁ μέλλων χειροτονηθεῖναι, στὴν Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:

«Πείσομαι δὲ ἐσαεὶ προθύμως ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς καὶ τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ ὡς ἀνωτάτῃ ἀρχῇ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σεβόμενος καὶ τηρῶν τὰς δωρηθείσας αὐτῇ προνομίας πρὸς καταρτισμὸν τε καὶ στηριγμὸν τῆς παρ᾿ ἡμῖν ὀρθοδόξου ἐκκλησίας». (Μητρ. Καλλίνικος Καστορίας. 10/10/2021. Καθεδρικὸς ναὸς Ἀθηνῶν)

Λέει ὅτι στὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα, – ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς- πείσεται, θὰ πεισθῇ, μὲ προθυμία καὶ στὴν ἱερὰ Σύνοδο, ΚΑΙ τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ὡς ἀνωτάτῃ ἀρχῇ.

Τὸ ΚΑΙ ἔχει μεγάλη σημασία διότι ἤδη, ἀφοὺ ἔχει ἀπαγγείλει τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, ἔχει δηλώσει:

«Ὁμολογῶ πάντας τοὺς ὑπ᾿αὐτῶν -(τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων) – ὡς ὑπὸ φωτιστικῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὁδηγουμένων, ἐκτεθέντας ὅρους τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ τοὺς ἱεροὺς κανόνας, οὕς οἱ μακάριοι ἐκείνοι πρὸς τὴν τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας διακόσμησιν καὶ τῶν ἡθῶν εὐταξίαν, κατὰ τὰς ἀποστολικὰς παραδόσεις καὶ τὴν διάνοιαν τῆς εὐαγγελικῆς Θείας διδασκαλίας, συντάξαντες παρέδωκαν τῇ Ἐκκλησία. Ἐνστερνίζομαι καὶ κατ᾿ αὐτοὺς ἰθύνειν ἐπιμελήσομαι τὴν Θείῳ βουλήματι κληρωθήσαν μοι Ἐκκλησίαν. Καὶ κατ᾿ αὐτοὺς διατελέσω διδάσκων πάντα , τῇ πνευματικῇ μοι ποιμαντορίᾳ πεπιστευμένον ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν περιούσιον λαὸν τοῦ Κυρίου». (Καλλίνικος Καστορίας. ὅ.π.)

Καὶ παρακάτω, ὁ ἴδιος:

«Πάντα μὲν ὅσα ἡ μία Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων πρεσβεύουσα δογματίζει, ταῦτα πρεσβεύων κἀγὼ, καὶ πιστεύων μηδὲ ἕν προστιθεὶς, μηδὲ ἕν ἀφαιρῶν, μηδὲ ἕν μεταβάλλων, μῆτε τῶν δογμάτων , μῆτε τῶν παραδόσεων, ἀλλὰ τούτοις ἐμμένων καὶ ταῦτα μετὰ φόβου Θεοῦ καὶ ἀγαθῆς συνειδήσεως διδάσκων καὶ κηρύττων . Πάντα δὲ ὅσα ἐκείνη κατακρίνουσα ὡς ἐτεροδοδασκαλίας ἀποδοκιμάζει ταῦτα κἄγὼ ἀποδοκιμάζων καὶ ἀποδιοπομπούμενος διὰ παντός». (Καλλίνικος Καστορίας ὅ.π.)

Δηλαδὴ ἀφοὺ ἔχει ὁμολογήσει ὅλους τοὺς ὄρους τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ τοὺς ἱεροὺς κανόνες δηλώνει ὅτι μὲ αὐτοὺς θὰ φροντίσῃ νὰ διοικήσῃ τὴν ἐκκλησία ποὺ τοῦ ἔλαχε. Τίποτα δὲν θὰ προσθέσῃ, τίποτα δὲν θὰ ἀφαιρέσῃ, τίποτα δὲν θὰ μεταβάλλει, οὔτε δόγματα, οὔτε παραδόσεις ἀλλὰ θὰ ἐπιμείνει σὲ αὐτὰ καὶ αὐτὰ μὲ φόβο Θεοῦ καὶ ἀγαθὴ συνείδησι θὰ διδἀσκῃ καὶ θὰ κηρύττῃ.

Ἀφοὺ ἔχει δηλώσει ὅλα αὐτὰ δηλώνει, τὸ ἐμβόλιμο, ὅτι θὰ πείθεται, προκειμένου περὶ ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, καὶ στὴν Ἰερὰ Σύνοδο.

Ποιὰ εἶναι πιὸ ἰσχυρὰ οἱ ὅροι τῶν Ἀγίων Συνόδων, τὰ δόγματα ποὺ ἔχουν θεσπίσει, οἱ παραδόσεις τῆς ἐκκλησίας -κατὰ τὰς τῶν ἁγίων θεοπνεύσους θεολογίας καὶ τῆς ἐκκλησίας τὸ εὐσεβὲς φρόνημα- ἤ οἱ ἀπροϋπόθετες ἀποφάσεις κάποιων ἐπισκόπων, εἴτε ἀποτελοῦν τὴν Διαρκὴ Ἰερὰ Σύνοδο ἤ καὶ τὴν πλήρη Σύνοδο μιᾶς Ἐκκλησίας; Εἶναι προφανες ὅτι τὰ πρώτα. Ἀπολύτως ὅμως σεβαστὲς καὶ ἐφαρμοστέες οἱ ἀποφάσεις κάθε Συνόδου, ἐφ΄ ὅσον ἀκολουθοῦν τα δόγματα, τὶς διδασκαλίες τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ τὶς γνήσιες ἐκκλησιαστικὲς παραδόσεις.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅμως ἐστιάζει ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο, τῆς ὑπακοῆς στὶς Συνοδικὲς ἀποφάσεις, καὶ τοῦ δίδει ἀπόλυτες διαστάσεις. Παραβλέπει ὅλα τὰ ὑπόλοιπα καὶ τονίζει μόνον τὴν ἀπροϋπόθετη ἀπόλυτη ὑπακοὴ στὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου.

Στὴν περίπτωσι ποὺ μία ἀπόφασις τῆς Συνόδου δὲν εἶναι σύμφωνη μὲ τὰ δόγματα καὶ τὴν παράδοσι τῆς ἐκκλησίας τί πρέπει νὰ κάμῃ ὁ ἐπίσκοπος καὶ κατ᾿ ἐπέκτασιν ὁ ἱερεῦς ἤ ὁ πιστὸς -μιὰ ποὺ ἀπευθύνεται καὶ σ᾿ αὐτούς; Ἐπὶ παραδείγματι ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ ξεκινᾶ ὁ ἑορτασμὸς τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα μετὰ τὴν δωδεκάτη νυκτερινὴ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Ἡ ΔΙΣ, συνεργαζομένη μὲ τὴν ἐξουσία, διέταξε νὰ ἑορτασθῇ τὸ Πάσχα κατὰ τὴν ἐνάτη ἀπογευματινὴ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, περιφρονῶντας τὴν ἐκκλησιαστική παράδοσι. Ἕνας ἐπίσκοπος ἤ ἱερεῦς τηρῶντας τὸν ὄρκο του καὶ ἐμμένων καὶ κηρύττων καὶ διδάσκων ἐντὸς τῶν ἐκκλησιαστικῶν παραδόσεων δὲν πείθεται στὶς ἀποφάσεις τῆς συνόδου. Τί γίνεται τώρα; Εἶναι ὑπόλογος; Εἶναι κατηγορούμενος; Εἶναι καταδικαστέος; Ποιὸ εἶναι ὑπέρτερο; Ποιὸ εἶναι ἀσφαλέστερο; Ποιὸ εἶναι ὡφελιμώτερο; Προφανῶς τὸ νὰ ἀκολουθήσῃ κανεὶς τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοσι καὶ ὄχι τὸν καιροσκοπικὸ νεωτερισμό τῆς Συνόδου. Ὅσοι ἔπραξαν τὸ πρῶτο βρέθηκαν κατηγορούμενοι καὶ διώκονται ἀπὸ τὴν Σύνοδο!!! Καὶ ἱερεῖς καὶ ἐπίσκοποι. Παράδειγμα οἱ Μητροπολίτες Κυθήρων καὶ Αἰτωλίας καὶ ὁ π. Ἀντώνιος ὁ Στυλιανάκης. Οἱ μὲν δικάζονται γιατὶ τήρησαν τὰ παραδεδομένα καὶ δὲν εὐθυγραμμίστηκαν μὲ τὰ καινοτομηθέντα, ὁ δὲ ἱερεῦς διώκεται καὶ ταλαιπωρεῖται. (Ἐντελῶς πρόχειρα ἀναφέρω ὅσα ὀνόματα ἐνθυμοῦμαι -τὰ ἴδια ἰσχύουν γιὰ πολλοὺς ἱερεῖς ποὺ ἐκβιάζονται καὶ διώκονται καὶ περιφρονοῦνται καὶ παραμένουν ἄγνωστοι στοὺς πολλούς)

Ἡ Σύνοδος πάλι, σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἄθεη ἐξουσία, ἔκλεισε τοὺς ναοὺς καὶ ἀπαγόρευσε τὴν τέλεσι τῆς Θείας Λειτουργίας. Ὅσοι ἀκολούθησαν τὸν ὄρκο τους ἐμμένοντες μετὰ φόβου Θεοῦ καὶ ἀγαθῆς συνειδήσεως στὶς ἐκκλησιαστικὲς παραδόσεις διώκονται (πχ ὁ π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος). Βλέπετε σὲ τί ἀτραποὺς ὁδηγεῖ αὐτὴ ἡ ἐπισήμανσις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου;

Αὐτοὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἤ ἱερεῖς θὰ ἔπρεπε κατὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο νὰ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ. Νὰ φύγουν. Δηλαδὴ ἦρθαν τὰ ἄγρια νὰ διώξουν τὰ ἤμερα. Οἱ παραβάτες τῶν ἱερῶν κανόνων καὶ τῶν δογμάτων, οἱ παρασαλευτὲς τῶν παραδόσεων, ἀπαιτοῦν ἀπὸ τοὺς τηρητὲς τῶν δογμάτων καὶ τῶν παραδόσεων νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ νὰ τοὺς τὴν ἀφήσουν νὰ τὴν ὁδηγήσουν κατὰ τὶς ὀρέξεις τους. Περὶ αὐτοῦ πρόκειται.

Βέβαια πῶς νὰ τὸ πεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος αὐτό; Νὰ πῇ ὅτι διώκονται ὅσοι κρατοῦν τὴν πίστι καὶ τὶς παραδόσεις; Δὲν ἀκούγεται καλά, δὲν στέκει. Μιὰ ποὺ ἀπευθύνεται σὲ σκοπίμως ἀκατήχητους καὶ προβατοποιημένους ἀνθρώπους ἀφήνει κατὰ μέρος ὅλα τὰ παραπάνω καὶ χρησιμοποιεῖ τὸ ἐξῆς δίπολο. Ὑπάκουος ἤ ἀνυπάκουος στὴν Ἐκκλησία, δηλαδὴ στὴν Σύνοδο!!!. Ἴδια μέθοδος μὲ τὸ «ἀρνητὴς τοῦ ἐμβολίου». Εἶσαι σὲ κάτι ἀρνητὴς , ἀνυπάκουος, ἀρνητικός. Δὲν ἀναφέρεται ὁ λόγος. Δὲν γίνεται ζήτησις τῆς ἀληθείας. Ἀρκεῖ ἕνα σύνθημα, μιὰ ἀτάκα. Κάτι εὐνόητο, εὐκολοχώνευτο ἀπὸ ἀμαθεὶς καὶ ἀσχέτους καὶ ἀδιάφορους, κατάλληλο, ὅμως, νὰ τὸ λένε ἀπὸ τὰ κανάλια τοῦ ψεύδους οἱ ἐξωνημένοι δημοσιογράφοι καὶ ἀπὸ τὰ ἱερὰ βήματα τῶν ἐκκλησιῶν οἱ ἀνεπαρκεῖς, ψοφοδεεῖς, ἐπαγγελματίες, βολεμένοι παπάδες.

Καὶ τὸ κυριώτερο. Παρουσιάζεται ὅτι ἡ ὁποια ἀντίρρησις εἶναι κάτι προσωπικό, κάποιο προσωπικὸ ἐρώτημα, κάποια ἀμφισβήτησις κάτι δικό σου. Δηλαδὴ ὅλοι μαζὶ σοβαροὶ καὶ τηρητὲς τῆς πίστεως, καὶ ὁ ψωριάρης ὁ περιθωριακὸς ὁ ἀτομιστὴς μόνος του μὲ τὰ προσωπικά του προβλήματα.

Τὸ παραθέτω ξανα: «Δὲν ἔχεις δικά σου βιώματα; Δὲν ἔχεις δυνατότητα νὰ ἀμφισβητήσεις κάτι; Δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἔχεις κάτι προσωπικὸ ποὺ πιθανὸν νὰ ἔχεις ἐερωτηματικά ἀπό ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀκοῦς; Ἔχεις τὸ δικαίωμα αὐτό.» (Ἀρχιεπ. Ἱερων. ὅ.π.)

Ἀντιλαμβάνεστε τὴν ἀπάτη, τὴν προσπάθεια ἀποπροσανατολισμοῦ. Αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ μείνῃ πιστὸς στὰ δόγματα, στὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοσι, στὶς οἱκουμενικὲς Συνόδους ἐμφανίζεται ὡς ἀμφισβητίας, ὡς ἔχων «δικά του πιστεύματα, ὡς κάποιος ποὺ θέλει νὰ κάνει ἰδιωτική ζωή, αὐτὸ ποὺ θέλει» ὅπως λέει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Αὐτοὶ ποὺ κάνουν αὐτὰ, ὅπως ὁ κ. Κονάνος -καὶ πολὺ καλά κάνουν, ἀφοὺ ἔτσι φρονοῦν- δὲν χρειάζονται οὔτε τὴν ἄδεια, οὔτε τὶς συμβουλὲς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου γιὰ κάτι τέτοιο. Τὸ ἔκαναν καὶ θὰ τὸ κάνουν στὸ μέλλον. Ὁ Κυθήρων ὁ Αἰτωλίας, ὁ π. Ἀναστάσιος ὁ Γκοτσόπουλος, ὁ π. Ἀντώνιος ὁ Στυλιανάκης καὶ τόσοι καὶ τόσοι ἄλλοι κληρικοί, πρέπει νὰ δηλώσουν «σᾶς δίνω ἕνα χαρτί καὶ σᾶς λέω ἀποτειχίζομαι καὶ ἀπό ᾿δὼ καὶ πέρα κάνω ἰδιωτική ζωή, κάνω αὐτό ποὺ θέλω»;

Εἴμαστε καλά ἤ τόσο ἔχουμε τυφλωθεῖ ποὺ δὲν ξέρουμε πλέον τί λέμε; Εἶναι αὐτὴ στάσις πατερικὴ, λόγος ἐκκλησιαστικός, λογική ἀνθρώπων ποὺ πιστεύουν σέ Θεό; Αὐτὰ, τὰ -δυστυχῶς- ἀπλούστατα καὶ αὐτονόητα εἰσαγωγικῶς. Θὰ δοῦμε, ἐλπίζω, παρακάτω πῶς οἱ Πατέρες τὰ βλέπουν ὅλα αὐτά καὶ τί λένε γι᾿ αὐτά.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 13 Ὀκτωβρίου 2021.

(1) (ἀπομαγνητοφώνησις ἀπὸ τὸ βίντεο ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ. Χειροτονία Μητροπολίτου Καστορίας. Καθεδρικός ναός Ἀθηνῶν : https://www.youtube.com/watch?time_continue=5934&v=uvZ5ufjk_ck&feature=emb_logo)

Σχολιο Οδοιπορουντων

ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ εχει το ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ , που μας χαρισε ο Θεος για να γινουμε Υιοι Θεου…

Ακολουθει η επιστολη του π. Μητρ. Αμβροσιου στον Αρχιεπισκοπο Ιερωνυμο

ΘΕΜΑ: Αἱ περί «ἀποτειχίσεως» προσφάτως γενόμεναι Δηλώσεις Ὑμῶν.

Μακαριώτατε ,

           Ἀπευθύνομαι πρός Ὑμᾶς σήμερον δημοσίως, πειθαρχῶν εἰς τήν προτρο-πήν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τού Χρυσοστόμου, καθ’ ἥν «τά δημοσίως λεγόμενα καί πραττόμενα, δημοσίως καί νά ἐλέγχωνται» (ΕΠΕ, 23,393), προκειμένου νά καταθέσω πρός τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα τήν σφοδράν ἀντίδρασιν τῆς  ἀθλίας μου ψυχῆς διά τάς ὑφ’ Ὑμῶν γενομέ-νας Δηλώσεις τῆς παρελθούσης Κυριακῆς 10ης Ὀκτωβρίου τρ.ἔ., αἵτινες εἶδον τό φῶς τῆς δημοσιότητος! Ἰδού ἕνα ἀπόσπασμα:

           «Δεν είναι όλα ρόδινα τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά αγκάθια, υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Και οι αρχιερείς που διάβηκαν αυτόν τον δρόμο και τον περνούν γνωρίζουν από αυτές τις δυσκολίες που προέρχονται από έξω αλλά και δυστυχώς από μέσα από την Εκκλησία. Τότε τι γίνεται; Πού θα στραφείς; …….. Στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και επομένως δεν έχεις δικά σου βιώματα; Δεν έχεις δυνατότητα να αμφισβητήσεις κάτι, δεν είναι δυνατόν να έχεις κάτι προσωπικό που πιθανόν να έχεις ερωτηματικά από αυτά που ακούς; Έχεις το δικαίωμα αυτό. Αλλά πάνω από όλα είναι η υπακοή στην Εκκλησία και στη Σύνοδό της, διότι αυτή καθοδηγεί αυτό το σκάφος. Και σε αυτήν θα πειθαρχείς. Πιθανόν όμως η γνώμη σου να είναι ισχυρή, πιθανόν να είναι δυνατή.

Σεβόμαστε την ελευθερία σου και την ελευθερία του καθενός. Αλλά θα πρέπει να έρθει και να πει «πατέρα μου εγώ αυτό είμαι» και να αφήσει τα καθήκοντά του και να αποσυρθεί στο σπίτι του, στο Μοναστήρι του, στο κελί του και από εκεί να έχει τις θέσεις τις δικές του.

Υπάρχει μια φράση, που πολλοί την ακούνε και ανατριχιάζουν: αποτειχίζομαι. Αυτός, λοιπόν, που διαφωνεί και δεν θέλει να τηρήσει την γραμμή της Εκκλησίας, της Ιεράς Συνόδου, έρχεται και λέει αυτά που είναι δικά μου πιστεύω, αλλά όμως οφείλω υπακοή στην Εκκλησία. Επομένως «σας δίνω ένα χαρτί και σας λέω αποτειχίζομαι και από δω και πέρα κάνω ιδιωτική ζωή, κάνω αυτό που θέλω». Η ενότητα της Εκκλησίας είναι πάνω από όλα γιατί στηρίζει την αληθινή πίστη. Αυτές οι σκέψεις πρέπει να επικρατούν και σε αυτούς που ανεβαίνουν σήμερα τα σκαλιά του θυσιαστηρίου, αλλά και αυτούς που υπηρετούμε. Οι ανάγκες των καιρών μας, η πατρίδα μας, η κοινωνία μας, η απο-ιεροποίηση των πάντων γύρω μας, είτε λέγεται οικογένεια, έγινε λέγεται νεότητα, είτε λέγεται παιδεία, είτε λέγεται στρατός. Αυτή η μανία της απο-ιεροποιήσεως δεν απαντιέται, ούτε αντιμετωπίζεται με κανέναν άλλον τρόπο, παρά με την Πίστη μας, τις ρίζες μας, τη βάση μας. Μπορούμε να παρεκκλίνουμε μέσα μας. Δεν βιαζόμαστε. Υπακούομε στο θέλημα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας».   (Πηγή: www.cnn.gr καί https://www.xronos.gr/koinonia/ieronymos-se-klirikoys-opoios-diafonei-na-paei-spiti-toy-pano-apo-ola-i-ypakoi-stin).

Μακαριώτατε,

           Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τήν διδαχήν Σας περί  ὑπακοῆς πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, πλήν ὅμως ὑπό τόν ὅρον, ὅτι καί ἡ Ἱερά Σύνοδος θά «ὀρθοτομῇ τόν λόγον τῆς ἀληθείας»! Συνεπῶς αἱ Ὑμέτεραι ἐκφράσεις περί «ᾀποτειχίσεως», περί ἀποσύρσεως κάποιου διαφωνοῦντος Ἀρχιερέως «στό σπίτι του, στο Μοναστήρι του, στό κελλί του» καί, τέλος,  περί «απο-ιεροποιήσεως» μᾶς ἐσκανδάλισαν ἀφαντάστως!  Μᾶς ἐσκανδάλισαν δέ, διότι προϋποθέτουν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔχει ὡς προνόμιόν της τό ΑΛΑΘΗΤΟΝ!  Πλήν ὅμως αὐτό εἶναι καί τό ζητούμενον διά τήν σήμερον ἡμέραν!  Ἡ ὑφ’ Ὑμᾶς Ἱερά Σύνοδος τῶν Ἀρχιε-ρέων ὑπηρετεῖ πάντοτε τήν ἀλήθειαν ἤ μήπως ἐνίοτε ὑπηρετεῖ καί τήν πλάνην;  

Μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας ἐγνωρίζομεν, ὅτι ὁ Πάπας, πεπλανημένος βέβαια, ἰσχυρίζετο, ὅτι κατέχει τό «ἀλάθητον»! Σήμερον πληροφορούμεθα, ὅτι καί ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐμφανίζεται ὡς  ἀλάθητος!

Πλανᾶσθε, ὅμως, Μακαριώτατε, καί μάλιστα πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν, ἰσχυριζόμενος τά τοιαῦτα!  Καθ’ ὅσον τόσον ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ὅσον καί ἡ προσφάτως συγκληθεῖσα Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἀμφότεραι τελοῦσαι ὑπό τήν Προεδρείαν Ὑμῶν,  ἔχουν προδόσει τόν Σωτῆρα μας Χριστόν, ἔχουν προδόσει τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν τῶν προγόνων μας, ἔχουν ἐκκοσμικεύσει – καί ἑπομένως ἔχουν διαλύσει- τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, διότι ἅπαντες οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, πλήν ἐλαχίοστων,  ὑπετάγητε ὁλοκληρωτικῶς εἰς τόν Καίσαρα, δηλ. εἰς τόν μή διακρινόμενον διά τήν πρός τόν Χριστόν  πίστιν του καί εὐλάβειάν του, τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος, τόν ἀφωρι-σμένον κ. Κυριάκον Μητσοτάκην!

Μέ ἀφορμήν τόν Κορωνοϊόν, δηλ. ἕνα κατασκεύασμα τῶν σκοτεινῶν καί  σατανικῶν Δυνάμεων τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, ἐγκατελείψατε τήν διδαχήν τοῦ Χριστοῦ διά τήν  σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μας καί, θεοποιήσαντες τό ἀνθρώπινον σῶμα, τώρα πλέον  ἐκδαπανᾶσθε συνεχώς διά τήν προστασίαν τῆςς σωματικῆς ὑγείας, ἤτοι διά τήν ἐκ μέρους τῶν πιστών τῆς Ἐκκλησίας τέκνων ἀποδοχήν τοῦ ἐμβολίου κατά του Κορωνοϊοῦ, παραβλέποντες τό γεγονός, ὅτι τό ἐμβό-λιον προκαλεῖ ἀκόμη καί τόν θάνατον εἴς τινας περιπτώσεις!

Ἐφαρμόζοντες τυφλῶς τάς ὁδηγίας τοῦ κ. Μητσοτάκη, διελύσατε τήν Ἐκκλησίαν!  Κατ’οὐσίαν κατά τό παρελθόν ἔτος κατηργήσατε τήν  ἑορτήν τοῦ Πάσχα, ὑποτασσόμενοι ἀναντιρρήτως εἰς τήν Πολιτικήν Ἐξουσίαν καί ἐφαρ-μόζοντες τυφλῶς τάς ἐντολάς τοῦ κ. Μητσοτάκη, αἵτινες τήν 16ην Μαρτίου 2020 ἐδόθησαν πρός Ὑμᾶς οὐχί διά τινός ὑπηρεσιακῆς συνεργασίας, ἀλλά διαδικτυ-ακά διά τινος ἀναρτήσεως εἰς τό προσωπικόν του Twitter!  

Ὥστε, λοιπόν, ὁ Πρωθυπουργός αὐτοδιορίζεται καί …..Ἀρχιεπίσκοπος πάσης Ἑλλάδος!  Συνεπῶς ἔχετε προδόσει τήν ἀποστολήν Σας, οὐχί ὡς ἄτομα, ἀλλ’ ὡς Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!

Ἰδού μία εἰσέτι ἀπόδειξις: Τήν 20ήν Ἀπριλίου π.ἔ. διά τινος ἑτέρας ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ μου προέβην δημοσίως εἰς τήν καταγγελίαν, ὅτι τά Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 164ης Συνοδικῆς Περιόδου διά τῆς ληφθεί-σης Ἀποφάσεώς των «περί τῆς ὥρας τελέσεως τῆς θείας λειτουργίας τῆς Ἀναστάσεως κατά τό  ἑσπέρας τοῦ Μεγάλου  Σαββάτου παραβιάζουν καί καταπατοῡν τήν κανονικήν τάξιν τῆς Όρθοδόξου Ἐκκλησίας», παρέθετα δέ καί τό κατωτέρω ἐπισυναπτόμενον σχετικόν ἀπόσπασμα της Ἐγκυκλίου:

 «Ὡς πρός τήν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως ἡ Ἱερά Σύνοδος…… ἀπεφάσισε ὁμόφωνα, κάνοντας χρήση τῆς Οἰκονομίας τῆς Ἐκκλη-σίας, …..τήν προσαρμογή τῆς ὥρας τελετῆς τῆς Ἀναστασεω στίς 9.00’ μ.μ. τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Ἡ Τελετή θά πραγματοποιηθεί στό προαύλιο τῶν Ἱερῶν Ναῶν…..καί θά ἀκολουθήσει ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».

«Ὅθεν μέ βαθυτάτην ὀδύνην ψυχῆς,ἔγραφον τότε, γονυκλινής προσπί-πτω ἐνώπιόν Σας καί ἔνδακρυς ἀποτολμῶ νά καταγγείλω πρός Ὑμᾶς, ὅτι διά τῆς Ἀποφάσεως ταύτης ἀκυροῦται καί ποδοπατεῖται ἡ ἐκκλησιαστική πρᾶξις καί Παράδοσις, ἥτις, ὡς γνωστόν, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΙΚΟΝ ΝΑ ΤΕΛΕΣΗ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 24ώρου!».

Ἐπί πλέον δέ ὑπέμνησα τότε καί πρός Ὑμᾶς καί πρός τούς Συνοδικούς Ἀρχιερεῖς τά κάτωθι λόγια ἐκ του ἱεροῦ Πηδαλίου:

«…. Πλήν τῆς προφορικῆς  Παραδόσεως, εἰς τό ΠΗΔΑΛΙΟΝ καταχωρίζον-ται ἐπί λέξει τά ἑξῆς:

«Νά μή γίνωνται δύο λειτουργίαι ν μι μέρ ες μίαν καί τήν ατήν τράπεζαν. “Οκ ξεστιν ν μι τραπέζ κατά τήν ατήν δύο λειτουργίας επεν, οδέ ν τ ατ τραπέζ, ν πίσκοπος λειτούργησε, τόν Πρεσβύτερον ν κείν τ μέρ λειτουργσαι”. λλά καί ο μέτεροι ερες, ο δύο φορας λειτουργοντες, τάχα δι παρρησίαν, βαρέως μαρτάνουν, καί ς παύσουν ες τό ξς τό τοπον τοτο» (Βλ. ΠΗΔΑΛΙΟΝ, Εκδόσεις Βασ. Ρηγοπούλου, σελ. 90).

 Παρά ταῦτα ἀπηυθυνόμην εἰς ὦτα «μή ἀκουόντων»! Διά τῶν μέτρων, τά ὁποῖα ἐφηρμόσατε, παρεδόθητε εἰς τήν τυραννείαν μιᾶς διαβολικῆς ἀπάτης, ἥτις ἀκούει εἰς τό ὄνομα “προστασία ἀπό τόν Κορωνοΐόν” καί διελύσατε τήν Ἐκκλησίαν! Ἐξεδιώξατε τούς πιστούς ἐκ τοῦ Οἴκου τοῦ Κυρίου!  Ἰδού μία ἀπό-δειξις:

Διά τῶν ἀνωτέρω πτωχῶν ἐπιχειρημάτων καί ἀποδείξεων, Μακαριώτατε, ἀπο-δεικνύεται περιτράνως, ὅτι ἡ παροῦσα Ἱερά Σύνοδος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΑΘΗΤΟΣ! Πῶς, λοιπόν, νά ὑπακούσωμεν εἰς τά κελεύσματά της; Ὅθεν ἡ  Ὑμετέρα προτροπή περί «ἀποσύρσεως εἰς τό κελλίον μας» καί περί «ἀποτειχίσεως» ἐξυπηρετεῖ μόνον καί μόνον τό προδοτικόν ἔργον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου! Δέν ἐπιθυμεῖτε νά ὑπάρχουν ἀντιδρά-σεις εἰς  ὅσα ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀποφασίζει, ὥστε νά …διευκολύνεται τό ἔργον Σας, διότι ἐπιθυμεῖτε νά εὐαρεστήσετε πρός  τόν κ. Μητσοτάκην, τόν καί χρηματοδοτήσαντα  τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος μέ ἕνα μέρος ἐκ τοῦ ποσοῦ τῶν 4.500.0000 €, τό ὁποῖον παρεσχέθη ὡς οἰκονομική ἐνίσχυσις «πρός τούς θρησκευτικούς φορεῖς», δηλ. τούς Ὀρθοδόξους, τούς Μουσουλμάνους κλπ. (βλ. ἄρθρον 104, παράγρ. 1 τοῦ Νόμου 4790/2021/Α΄48).

Ἀνατρέχοντες τώρα εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ἱστορίαν θά μᾶς ἐπιτρέψετε νά Σᾶς ὑπομνήσωμεν, ὅτι ἐνίοτε, σπανίως βέβαια, ἀκόμη καί μία Οἰκουμενική Σύνοδος εἶναι δυνατόν νά ὑπηρετῇ τήν πλάνην! Ὁπότε τήν ἀλήθειαν ὑπηρετοῦν καί ἐκφράζουν κάποια ἀντιδραστικά Συνοδικά Πρόσωπα!

Θά Σας ὑπομνήσω, λοιπόν, δύο  Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας, αἵτινες, συνερ-γείᾳ τοῦ Διαβόλου,  ὑπηρέτησαν τήν …..πλάνην, τήν μίαν ἐκ τοῦ ἀπωτάτου ἱστορικοῦ παρελθόντος καί τήν ἄλλην ἐκ τῆς συγχρόνου ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας!

Κατά τό ἔτος 449 μ.Χ. εἰς τήν Ἔφεσον συνεκλήθη μία μεγάλη Σύνοδος. Συμμετεῖχον 127 (σημ: ίσως 135 κατά τινα ἄλλην ἐκδοχήν) Ἐπίσκοποι μέ Πρόεδρον τόν Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας Διόσκορον καί μέ θέμα τήν καταδίκην τοῦ Εὐτυχοῦς, ὁ ὁποῖος, κατά τήν γνώμην των,  ἐδίδασκε τήν κακοδοξίαν καί την αἵρεσιν! «Ο Διόσκορος …επέβαλε στους 104 Επισκόπους να υπογράψουν την καθαίρεσιν του Φλαβιανού Κωνσταντινουπόλεως και του Ευσεβίου Δορυλαίου, οι οποίοι είχαν καταδικάσει  τον Εὐτυχῆ…» (βλ. www. peripatitis. net/news/449-m-ch-i-listriki-synodos-stin-efeso/).

Ἡ «Ἱερά» (;;;) ἐκείνη Σύνοδος ἀπό τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν ὠνομάσθη «ΛΗΣΤΡΙΚΗ»! Ἄρα ὑπάρχει τό ἐνδεχόμενον μία Σύνοδος νά μή θεωρηθῇ «Ἱερά»  καί συνεπῶς οἱ -κατά καιρούς ὀρθῶς σκεπτόμενοι καί «ὀρθοδόξως» ἐκφραζόμε-νοι καί συμπεριφερόμενοι Ἀρχιερεῖς, δηλ. οἱ ἐναντιούμενοι καί κατακρίνοντες Ἀποφάσεις καί Ἐνεργείας μιᾶς τοιαύτης Συνόδου των, νά μή εἶναι ἄξιοι τῆς περιφρονήσεως καί τοῦ ἐγκλεισμοῦ των «στο σπίτι τους, στο Μοναστήρι τους, στο κελλί τους»,  ὅπως Ὑμεῖς, Μακαριώτατε, ἰσχυρίζεσθε, ἀλλ’ ἀντιθέτως γνήσιοι Δοῦλοι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Πρός ἐπιστήριξιν καί ὑποστήριξιν τῶν σκέψεων καί τῶν συλλογισμῶν μου  ἐπιτρέψατέ μοι νά ἐπικαλεσθῶ τά λόγια τοῦ Μεγάλου Θεολόγου καί Καθηγητοῦ μας, τοῦ ἀειμνήστου  Παν. Ν. Τρεμπέλα:

«Η ίδια η μακραίων ιστορία της Εκκλησίας μαρτυρεί αδιαμφισβήτητα, ότι δεν εγγυάται και κάθε σύνοδος επισκόπων για την αλήθεια ή είναι απαλλαγμένη κάθε πλάνης. Το γεγονός, ότι άγιοι και μεγάλοι άνδρες της Εκκλησίας, όπως ο Μέγας Αθανάσιος και ο θείος Χρυσόστομος καθαιρέθηκαν από επισκοπικές συνόδους, δικαιολογεί πληρέστατα το παράπονο Γρηγορίου του Θεολόγου … (…)  Είναι ιστορικό γεγονός πολλαπλά μαρτυρημένο, ότι ούτε το πλήθος των παρακαθημένων Επισκόπων, ούτε η προέλευσή τους από κάθε μέρος της οικουμένης και από τις Εκκλησίες, οι οποίες ευρίσκονται σε κάθε μέρος, ούτε η συμμετοχή όλων των κεντρικών θρόνων και Αρχιεπισκόπων, αρκούν για τη συγκρότηση Οικουμενικής Συνόδου. Έτσι, στη δικαίως ονομασθείσα ληστρική σύνοδο της Εφέσου (το 449) παρεκάθησαν 135 επίσκοποι, ανάμεσα στους οποίους ο Διόσκορος [Πατριάρχης] Αλεξανδρείας και ο [Αρχιεπίσκοπος] Ιεροσολύμων Ιουβενάλιος και ο Θαλάσσιος [Αρχιεπίσκοπος] της Καισαρείας της Καππαδοκίας» (βλ. Π.Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑΔογματική, τόμ. Β΄, Ἔκδ. «Σωτήρ», Ἀθῆναι 2003, σελ. 403-404.) (https://www.impantokratoros.gr/2A3CCD56.el.aspx).

Ἄς παρακάμψωμεν τώρα τήν ἄλλην ἐκείνην Σύνοδον τῶν Ἐπισκόπων, τήν ἑνωτικήν (ψευδο)-Σύνοδον τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439), διά νά ἔλθω-μεν εἰς τήν Ληστρικήν Σύνοδον τῶν ἡμερῶν μας (τῆς 23ης.12.2016), τήν Σύνοδον  τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης, τῆς Ὁποίας, δυστυχῶς, Μέλος ὑπήρξατε καί Ὑμεῖς, Μακαριώτατε!  

Διά τήν Σύνοδον ταύτην, ἡ ὁποία ἀνεγνώρισε τούς καθηρῃμένους καί σχισματικούς ἐκκλησιαστικούς παράγοντες  τῆς Οὐκρανίας, ἐνῶ συγχρόνως  προὐκάλεσε καί  ἕνα νέον Σχίσμα εἰς τήν Ὀρθόδοξον Κοινότητα, ἔχουν σημειωθῆ καί τά ἑξής:

«Τό συμπέρασμα πού ἀβίαστα ἐξάγεται ἐκ τῆς μελέτης των κοινοποιηθέν-των τελικῶν κειμένων τῆς λεγομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, καθώς καί ἀπό τίς ἀπαντήσεις καί ἀναλύσεις ἐγκρίτων Θεολόγων καί Μητροπολι-τῶν εἶναι ὅτι τελικῶς ἡ σύνοδος αὐτή ἀποδεικνύεται ἀντορθόδοξη, ληστρική καί αἱρετική, διότι:

Καί ὁ συντάσσων τά ἀνωτέρω τραγικά γεγονότα τά ἐπισφραγίζει μέ τά ἑξής: «Αὐτά λοιπόν τά σημεῖα θά ἀναλύσουμε, γιά νά καταδείξουμε ὅτι τελι-κῶς ἡ Σύνοδος αὐτή εἶναι ὄντως ληστρική, αἱρετική καί ἀντορθόδοξη» (https://www.agioritespateres.com/i-synodos-tou-kolympariou-gia-kai-megali-i-airetiki-kai-listriki/).

Μακαριώτατε καί παμφίλτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ μου,

           Ἐπισφραγίζων, τήν μακράν ταύτην ἀναφοράν μου πρός Ὑμᾶς, ἐπιτρέψατέ μοι νά Σᾶς ὑπενθυμίσω, ὅτι ἡ Ὑμετέρα συμπεριφορά ἔναντι τοῦ ἀειμνήστου Προκατόχου Σας Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου δέν ἦτο σύμφωνος μέ τά ὅσα σήμερον γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ὑποστηρίζετε! Διότι, ἐνῶ Ὑμεῖς ἤσασταν ἐνίοτε σφό-δρα ἀντίθετος μέ τά ὑπό Χριστοδούλου ὑποστηριζόμενα, δέν ἀπεσύρθητε «στό σπίτι Σας, στό Μοναστήρι Σας ή στό κελλί Σας»,  ἀλλ’ ἀντιθέτως, πλήρης ὀργῆς καί θυμοῦ, ἐξήρχεσθο τῆς Αἰθούσης τῶν Συνεδριῶν, σκορπίζοντας μάλιστα ἐνίοτε καί τά Συνοδικά ἔγγραφα εἰς τόν ἀέρα!

Λυπούμαι βαθύτατα, διότι ἠναγκάσθην νά Σᾶς ὑπομνήσω ταῦτα πάντα, ἀλλά τό πράττω, ἐπικαλούμενος πρῶτόν μεν τήν ἐγκάρδιον φιλικήν μας σχέσιν τῶν φοιτητικῶν μας χρόνων εἰς τό Φοιτητικόν Οἰκοτροφειον «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» τῶν Ἀθηνῶν, δεύτερον δέ καί τό γεγονός, ὅτι ἐγώ ὁ ταλαίπωρος συνέβαλον ἀποφασιστικῶς εἰς τήν ἐκλογήν Σας ὡς Μητροπολίτου Θηβῶν  καί Λεβαδείας, εἰσηγούμενος περί Ὑμῶν καί ἐκλιπαρῶν τόν ἀείμνηστον καί Μεγά-λον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, τόν Μακαριστόν Σεραφείμ, ὁ Ὁποῖος τελικῶς καί ἀπεδέχθη τήν θερμοτάτην περί Ὑμῶν ἱκεσίαν μου!  

Ὑποκλίνομαι, λοιπόν , σήμερον ἐνώπιόν Σας και ἐξαιτοῦμαι τήνὙμετέραν συγκατάβασιν διά τόν σκληρόν λόγον μου, ὅνπερ ἔγραψα, οὐχί ἀντιτιθέμενος πρός Ὑμᾶς, ἀλλά διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας καί ἀπόρριψιν τῶν κατακριτέων θέσεων καί ὁδηγιῶν Σας, αἵτινες ἠκούσθησαν κατά τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ νέου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Καλλινίκου! Λόγια, τα ὁποῖα, δυστυχώς, ἀλλοιώνουν τό περιεχόμενον τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως!  Ἄλλωστε ὁ ὑπογράφων τήν παροῦσαν προσωπικῶς δέν θίγεται, ἐφ’ ὅσον ἐπέλεξεν αὐτοβούλως καί ἔχει ἤδη ἀποσυρθῆ «στό σπίτι του, στο Μοναστήρι του, στό κελλί του»,  τό γνωστόν ἄλλωστε καί ὡς «ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ»!

Ἐπί δέ τούτοις, ἀσπαζόμενος Ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ, διατελῶ

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

+ Ὁ πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος

Η βραδυνή προσευχή ύστερα από μια κουραστική μέρα

Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου

Γιατί και πως να προσευχηθώ;

Το βράδυ, κατάκοπος καθώς είμαι από το μόχθο της ημέρας, δεν έχω όρεξη για προσευχή. Άλλωστε, γιατί να προσευχηθώ;…

Μα πως είναι δυνατό! Να μην έχει κανείς διάθεση επικοινωνίας με τον Κύριο, έστω και εξουθενωμένος σωματικά;

Μήπως οι οποιεσδήποτε διασκεδάσεις ξεκουράζουν τον άνθρωπο;

Όχι, αυτές τον καταπονούν περισσότερο, ενώ η προσευχή έλκει τη θεία χάρη, που αναπαύει σώμα και ψυχή.

Δεν προσεύχεστε, λοιπόν…

Ή είστε θυμωμένοι με το Θεό ή πιστεύετε ότι δεν Τον έχετε ανάγκη.

Γιατί να προσευχηθώ;

Αναρωτιέστε.

Νιώθετε αυτάρκεια και αυτο-ϊκανοποίηση. Είστε χορτάτοι!

Και δεν θέλετε να ζητάτε…

Κάθε βράδυ, όσο κουρασμένοι κι αν είστε, μην παραλείπετε να καταφεύγετε σ’ Εκείνον.

Να προσεύχεστε γονατιστοί ή καθισμένοι.

Και όταν μπορείτε, να σηκώνεστε όρθιοι.

Δεν έχει τόση σημασία ή στάση, φτάνει να προσεύχεστε.

Να ευχαριστείτε τον Κύριο για την ημέρα που πέρασε, όσο δύσκολη κι αν ήταν.

Να Τον παρακαλάτε για μια καλή νύχτα και να ζητάτε συγχώρηση με βαθειά μετάνοια για τα σφάλματά σας.

Προσευχή τη νύχτα στο κρεβάτι.

Στη διάρκεια της νύχτας, όποτε ξυπνάτε για λίγο και πριν σας ξαναπάρει ό ύπνος.

Να προσεύχεστε έτσι όπως είστε ξαπλωμένοι.

Αυτό δεν είναι κακό.

Απεναντίας μάλιστα, αν συνηθίσετε να λέτε την ευχή ή κάποιον ψαλμό στα μεσοδιαστήματα του ύπνου, θα διώχνετε όλους τους κακούς λογισμούς, που σας πολεμούν εκείνη την ώρα.

Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου

Το σπιτάκι της Μέλιας (wordpress.com)