« Ἀπὸ Μένα ἦταν αὐτό! » Ἕνα ἀποκαλυπτικὸ Γράμμα

Τοῦ Ρώσου π. Σεραφεὶμ τῆς Βίριτσα

(Τὸ Κείμενο αὐτὸ ἀποτελεῖ ἕνα Γράμμα ποὺ στάλθηκε ἀπὸ τὸν πατέρα Σεραφεὶμ τῆς Βίριτσα (1866-1949) σ᾿ ἕνα πνευματικό του παιδί, Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος βρισκόταν στὴν φυλακή. Εἶναι ἕνας λόγος παρηγοριᾶς καὶ νουθεσίας ποὺ ὁ Δημιουργὸς Θεὸς ἀπευθύνει στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου).

Εχεις ποτὲ σκεφθεῖ, ὅτι ὅλα ποὺ ἀφοροῦν ἐσένα, ἀφοροῦν καὶ Ἐμένα; Διότι αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦν ἐσένα ἀφοροῦν τὴν κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ Μου.

Εἶσαι πολύτιμη στὰ μάτια Μου ( ὁμιλεῖ γιὰ τὴν ψυχή ), καὶ σὲ ἔχω ἀγαπήσει, γι᾿ αὐτὸ εἶναι ἰδιαίτερη χαρὰ γιὰ Μένα νὰ σὲ ἐκπαιδεύω.

Ὅταν οἱ πειρασμοὶ ἔρχονται ἐπάνω σου καὶ ὁ πολέμιος, σὰν τὸ ποτάμι, θέλω νὰ ξέρεις ὅτι, Ἀπὸ Μένα ἦταν αὐτό!

Θέλω νὰ ξέρεις, ὅτι ἡ ἀδυναμία σου ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴν δύναμή Μου, καὶ ἡ ἀσφάλειά σου βρίσκεται στὸ νὰ Μὲ ἀφήσεις νὰ σε προστατεύω.

Θέλω νὰ ξέρεις ὅτι, ὅταν βρίσκεσαι σὲ δύσκολες συνθῆκες μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ποὺ δὲν σὲ καταλαβαίνουν, δὲν λογαριάζουν αὐτὰ ποὺ σοῦ εἶναι εὐάρεστα, καὶ σὲ ἀπομακρύνουν, Ἀπὸ Μένα ἦταν αὐτό!

Εἶμαι ὁ Θεός σου, οἱ περιστάσεις τῆς ζωῆς εἶναι στὰ χέρια Μου, δὲν βρέθηκες τυχαῖα στὴν θέση σου, εἶναι ἀκριβῶς ἡ θέση ποὺ σοῦ ἔχω ὁρίσει.

Δὲν Μὲ παρακαλοῦσες νὰ σοῦ μάθω τὴν ταπείνωση ; Καὶ νά, σὲ ἔβαλα σ᾿ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ περιβάλλον , στὸ σχολεῖο ὅπου διδάσκουν αὐτὸ τὸ μάθημα.

Τὸ περιβάλλον σου, καὶ αὐτοὶ ποὺ ζοῦν γύρω σου , μόνο ἐκτελοῦν τὸ θέλημά Μου.

Ἔχεις οἰκονομικὲς δυσκολίες καὶ μόλις τὰ βγάζεις πέρα , νὰ ξέρεις, ὅτι Ἀπὸ Μένα ἦταν αὐτό!

Θέλω νὰ ξέρεις, ὅτι Ἐγὼ διαθέτω τὰ χρήματά σου καὶ νὰ καταφεύγεις σὲ Μένα, καὶ νὰ γνωρίζεις, ὅτι ἐξαρτᾶσαι ἀπὸ Μένα.

Θέλω νὰξέρεις, ὅτι τὰ ἀποθέματά Μου εἶναι ἀνεξάντλητα, καὶνὰβεβαιωθεῖς, ὅτι εἶμαι πιστὸς στὶς ὑποσχέσεις Μου.

Νὰ μὴν συμβεῖ ποτὲ νὰ σοῦ ποῦν στὴν ἀνάγκη σου «Μὴν πιστεύεις στὸν Κύριο καὶ Θεό σου».

Ἔχεις περάσει ποτὲ νύχτα μέσα στὴν θλίψη; Εἶσαι χωρισμένος ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς σου, τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀγαπᾶς;

Σοῦ τὸ ἐπέτρεψα γιὰ νὰ στραφεῖς σὲ Μένα, καὶ σὲ Μένα νὰ βρεῖς τὴν αἰώνια παρηγοριὰ καὶ ἀνακούφιση.

Σὲ ξεγέλασε ὁ φίλος σου ἢ κάποιος , ποὺ τοῦ εἶχες ἀνοίξει τὴν καρδιά σου; Ἀπὸ Μένα ἦταν αὐτό!

Ἐγὼ ἐπέτρεψα νὰ σὲ ἀγγίξει αὐτὴ ἡ ἀπογοήτευση, γιὰ νὰ μάθεις ὅτι ὁ καλύτερος φίλος σου εἶναι ὁ Κύριος.

Θέλω νὰ τὰ φέρνεις ὅλα σὲ Μένα καὶ ὅλα νὰ Μοῦ τὰ λές.

Σὲ συκοφάντησε κάποιος ; Νὰ τὸ ἀφήσεις σὲ Μένα, σὲ Μένα νὰ προσκολληθεῖς, σὲ Μένα ἡ καταφυγή σου, γιὰ νὰ κρυφθεῖς ἀπὸ τὴν ἀντιλογία ἐθνῶν.

Θὰ κάνω τὴν δικαιοσύνη σου νὰ λάμψει σὰν τὸ φῶς καὶ τὴν ζωή σου, σὰν μέρα μεσημέρι.

Καταστράφηκαν τὰ σχέδιά σου, λύγισε ἡ ψυχή σου καὶ εἶναι ἐξαντλημένη; Ἀπὸ Μένα ἦταν αὐτό!

Ἔκανες σχέδια καὶ εἶχες δικούς σου σκοπούς , Μοῦ τὰ ἔφερες νὰ τὰ εὐλογήσω.

Ἀλλά, Ἐγὼ θέλω νὰ ἀφήσεις σὲ Μένα , νὰ κατευθύνω καὶ νὰ χειραγωγῶ τὶς περιστάσεις τῆς ζωῆς σου , διότι εἶσαι τὸ ὄργανο , καὶ ὄχι πρωταγωνιστής.

Σὲ βρῆκαν ἀπροσδόκητες ἀποτυχίες, καὶ ἡ ἀπελπισία κατέλαβε τὴν καρδιά σου ; Νὰ ξέρεις, Ἀπὸ Μένα ἦταν αὐτό!

Διότι, μ᾿ αὐτὴ τὴν κούραση καὶ τὸ ἄγχος δοκιμάζω πόσο ἰσχυρὴ εἶναι ἡ πίστη σου στὶς ὑποσχέσεις Μου καὶ τὴν παρρησία σου στὴν προσευχὴ γιὰ τοὺς συγγενεῖς σου.

Δὲν ἤσουν ἐσὺ ποὺ ἐμπιστεύθηκες τὶς φροντίδες γι᾿ αὐτοὺς στὴν προνοητικὴ ἀγάπη Μου;

Δὲν εἶσαι ἐσὺ ποὺ καὶ τώρα τοὺς ἀφήνεις στὴν προστασία τῆς Πανάγνου Μητέρας Μου;

Σὲ βρῆκε σοβαρὴ ἀσθένεια, ποὺ μπορεῖ νὰ γιατρευθεῖ ἢ εἶναι ἀθεράπευτη, καὶ σὲ κάρφωσε στὸ κρεβάτι σου;  Ἀπὸ Μένα ἦταν αὐτό!

Ἐπειδὴ θέλω νὰ Μὲ γνωρίσεις πιὸ βαθειά, μέσῳ τῆς σωματικῆς  ἀσθένειας καὶ νὰ μὴν γογγύζεις γι᾿ αὐτὴ τὴ δοκιμασία ποὺ σοῦ στέλνεται, καὶ νὰ μὴν προσπαθεῖς νὰ καταλάβεις τὰ σχέδιά Μου, τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς τῶν ἀνθρώπων μὲ διάφορους τρόπους, ἀλλὰ ἀγόγγυστα καὶ ταπεινὰ νὰ σκύψεις τὸ κεφάλι σου μπροστὰ στὴν ἀγαθότητά Μου.

Ὀνειρευόσουν νὰ κάνεις κάτι ξεχωριστὸ καὶ ἰδιαίτερο γιὰ Μένα καὶ ἀντὶ νὰ τὸ κάνεις ἔπεσες στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου; Ἀπὸ Μένα ἦταν αὐτό!

Διότι τότε θὰ ἤσουν βυθισμένος στὰ δικά σου ἔργα, καὶ Ἐγὼ δὲν θὰ μποροῦσα νὰ προσελκύσω τὶς σκέψεις σου σὲ Μένα, ἀλλὰ Ἐγὼ θέλω νὰ σοῦ διδάσκω τὶς βαθύτατες σκέψεις καὶ τὰ μαθήματά Μου, γιὰ νὰ Μὲ ὑπηρετεῖς.

Θέλω νὰ σὲ μάθω νὰ συναισθάνεσαι πὼς εἶσαι τίποτα χωρὶς Ἐμένα.

Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς καλύτερους υἱούς Μου εἶναι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀποκομμένοι ἀπὸ τὴν δραστικὴ ζωή, γιὰ νὰ μάθουν νὰ χειρίζονται τὸ ὅπλο τῆς ἀδιάλειπτης προσευχῆς.

Κλήθηκες ἀπροσδόκητα νὰ ἀναλάβεις μία δύσκολη καὶ ὑπεύθυνη θέση, στηριγμένη σὲ Μένα.

Σοῦ ἐμπιστεύομαι τὶς δυσκολίες αὐτές, καὶ γι᾿ αὐτὸ θὰ σὲ εὐλόγηση Κύριος ὁ Θεός σου σ᾿ ὅλα τὰ ἔργα σου, σ᾿ ὅλους τοὺς δρόμους σου· σ᾿ ὅλα, Καθοδηγητὴς καὶ Δάσκαλός σου θὰ εἶναι ὁ Κύριός σου.

Τὴν ἡμέρα αὐτή, στὰ χέρια σου, τέκνο Μου, ἔδωσα αὐτὸ τὸ δοχεῖο μὲ τὸ θεῖο μύρο, νὰ τὸ χρησιμοποιεῖς ἐλεύθερα.

Νὰ θυμᾶσαι πάντοτε, ὅτι κάθε δυσκολία ποὺ θὰ συναντήσεις, κάθε προκλητικὴ λέξη, κάθε διαβολὴ καὶ κατάκριση, κάθε ἐμπόδιο στὰ ἔργα σου, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ προκαλέσει ἀγανάκτηση καὶ ἀπογοήτευση, κάθε φανέρωση τῆς ἀδυναμίας καὶ τῆς ἀνικανότητάς σου, θὰ χρίεται μ᾿ αὐτὸ τὸ ἔλαιο. Ἀπὸ Μένα ἦταν αὐτό!

Νὰ θυμᾶσαι πὼς κάθε ἐμπόδιο εἶναι νουθεσία ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ γι᾿ αὐτὸ νὰ βάλεις στὴν καρδιά σου αὐτὸν τὸ λόγο, ποὺ σοῦ ἔχω ἀποκαλύψει τὴν ἡμέρα αὐτή,  Ἀπὸ Μένα ἦταν αὐτό!

Νὰ ξέρεις καὶ νὰ θυμᾶσαι – πάντα, ὅπου καὶ νὰ εἶσαι, ὅτι ὁποιοδήποτε κεντρί*, θὰ ἀμβλυνθεῖ μόλις θὰ μάθεις σὲ ὅλα νὰ βλέπεις Ἐμένα!

Ὅλα σοῦ στάλθηκαν ἀπὸ Μένα, γιὰ τὴν τελείωση τῆς ψυχῆς σου,  Ὅλα αὐτὰ ἦταν ἀπὸ Μένα!

Βίος-Θαύματα-Προφητείες τοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ τῆς Βίριτσα – Νέου Ἁγίου τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας 1866-1949, σελ. 154-157, ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη, 2003.
(*) Τελικὰ τὸ «κεντρὶ» θὰ γίνει «θωπεία», ἕνα «φιλὶ» τοῦ Θεοῦ.

«Ἀπὸ Μένα ἦταν αὐτό!» Ἕνα ἀποκαλυπτικὸ Γράμμα | Το σπιτάκι της Μέλιας (wordpress.com)

Σύνοδοι, ἐπίσκοποι , κλῆρος , λαός. Πιάσ᾿ τὸν ἕνα, χτύπα τὸν ἄλλο.

Τὸ ἄσπρο μαῦρο. Β΄

Δὲν ἔχουμε προσβληθεῖ ἀπὸ ἀντικληρικὸ μένος, ἀπὸ περιφρόνησι τῆς ἱερωσύνης, τῆς Συνοδικότητος, τῶν ἐπισκόπων. Τὸ ἀντίθετο. Πονοῦμε ὅταν βλέπουμε νὰ χρησιμοποιοῦνται τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώματα ἀπὸ ἀναξίους ἀνθρώπους γιὰ καθαρὰ ἰδιοτελεῖς σκοπιμότητες, στιγματίζοντας καὶ ταπεινώνοντας τὴν ἐκκλησία καὶ προκαλώντας τεραστία ζημία στοὺς ἀνθρώπους. Γι᾿ αὐτὸ προτιμοῦμε ἀπὸ τὴ συνένοχη σιωπή καὶ τὸ γλύψιμο τῶν ἐν ἐξουσίαις, τὸν «σκληρό» λόγο χωρὶς φόβο, ἀλλὰ μὲ πάθος.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν συγχέει τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν Σύνοδο τῆς Ἰεραρχίας. Σκοπίμως, βέβαια. Λέει:

«Θὰ εἶμαι πειθαρχικός , θὰ ὑπακούω. Πού; Στὶς ἐντολὲς τῆς Συνόδου. … σὲ αὐτὸ ποὺ θὰ μοῦ λέει ἡ ἁγία καὶ ἱερά Σύνοδος. … Πάνω ἀπό ὅλα εἶναι ἡ ὑπακοή στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴ Σύνοδό της, διότι αὑτή καθοδηγεῖ αὐτό το σκάφος. Καὶ σὲ αὐτήν θὰ πειθαρχῇς». Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος (1)

Ἡ Ἑκκλησία εἶναι τὸ ἴδιο τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Αἰώνιο, ἀπρόσβλητο ἀπὸ ὅτιδήποτε, ἕνα καὶ μοναδικὸ, ὑπέρχρονο – ἀδιάστατο χρονικῶς γι᾿ αὐτὸ καὶ πῦλες ἄδου οὐ κατισχήσουσιν αὐτῆς. Ἐμεῖς ἐδὼ κάτω, ἄνθρωποι ταλαίπωροι, μὲ τὸ βάπτισμά μας κεντριστήκαμε σ᾿ αὐτὸ τὸ Σῶμα καὶ μᾶς δίνεται ἡ δυνατότης, (ἄν πιστέψουμε ὅσο καὶ ὅπως πρέπει, ἄν θελήσουμε, ἄν παλαίψουμε, ἄν ταπεινωθοῦμε, ἄν…) νὰ ἐλκύσουμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ καρποφορήσουμε ἀνάλογα μὲ τὶς δυνατότητὲς μας, ἄλλος 2, ἄλλος 10, ἄλλος 100.

Αὐτὸ ἰσχύει γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Οὐδεὶς ἐξαιρεῖται. Τὸ ἅγιο Πνεῦμα δὲν κάνει διακρίσεις. Δὲν προσωποληπτεῖ. Ἤ Πατριάρχης εἶσαι, ἤ Δεσπότης, ἤ παπᾶς, ἤ καλόγερος, ἤ λαϊκὸς, ἤ πλούσιος, ἤ φτωχὸς, ἤ ἄρχοντας, ἤ ἀσήμαντος δὲν ἔχει σημασία. Πρέπει νὰ βρεῖ τόπο καθαρὸ τὸ Πνεῦμα γιὰ νὰ ἔρθῃ.

Ἡ Ἐκκλησία χωρὶς κληρικοὺς δὲν λειτουργεῖ ἐπὶ γῆς. Τὰ ἅγια μυστήρια τοῦ Χριστοῦ πρέπει νὰ ὑπηρετηθοῦν ἀπὸ ἀνθρώπους. Τὰ ἅγια μυστήρια τὰ ἐπιτελεῖ τὸ ἅγιον Πνεῦμα διὰ τῶν ἀνθρώπων. Μπορεῖ σὲ κάποιες περιπτώσεις νὰ εἶναι ἐλλιπεῖς ἤ καὶ ἀνάξιοι, τὰ μυστήρια ὅμως ἐπιτελοῦνται καὶ ἔχουν ἰσχὺ χάριν τοῦ ποιμνίου, τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐπιζητοῦν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἐφ᾿ ὅσον ὁ λειτουργὸς εἶναι ὀρθόδοξος δὲν ἔχει κανονικῶς καθαιρεθῇ ἀπὸ ὀρθόδοξη Σύνοδο.

Ὁ κληρικὸς ἐπιτελεῖ μὲν τὰ μυστήρια δὲν σημαίνει ὅμως ὅτι ΑΠΡΟΥΠΟΘΕΤΑ ὅ,τι λέει καὶ ὅ,τι κάνει εἶναι σωστό. Τὸ ἄν πράττει ὀρθῶς συναρτάται μὲ τὸν προσωπικὸ του καταρτισμὸ καὶ τὸν προσωπικό του ἀγώνα καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπίσκοπος, νὰ χειροτονῇ ἱερεῖς ἤ ἄλλους ἐπισκόπους, κατὰ τὴν παραδεδομένη ἐκκλησιαστικὴ τάξι, καὶ νὰ εἶναι ταυτοχρόνως ἀνάξιος τῆς ἱερωσύνης καὶ ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Καὶ ἄν καὶ ὅταν πολλοὶ ἀνάξιοι μαζευτοῦν καὶ μποροῦν καὶ χειραγωγοῦν μιὰν Σύνοδο τὸ ἀποτέλεσμα μόνον ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι…

Αὐτὰ εἶναι ὑπερβολὲς ἤ «ἱεροκατηγορίες», σύμφωνα μὲ τὸν νεολογισμὸ ποὺ ἔχουν ἀνακαλύψει κάποιοι γιὰ νὰ τρομάζουν ὅσους βλέπουν τὶς ἀσχήμιες τους, ὥστε οἱ ἴδιοι νὰ μένουν ἀνέλεγκτοι στὸ ἀπυρόβλητο;

Ποιὸς δὲν τρομάζει βλέπωντας τὰ ἔργα τῶν περισσοτέρων ἐπισκόπων; «Κανένα δὲν φοβήθηκα ὅσο τοὺς ἐπισκόπους, ἐκτὸς ἀπὸ λίγους».

«Οὐδένα γὰρ λοιπὸν δέδοικα ὡς τοὺς ἐπισκόπους, πλὴν ὀλίγων». ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ PG52 617

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τὸ λέει αὐτό. Γιατί ; Εἶναι φανατικὸς ; Εἶναι ψεκασμένος; Ἀνήκει στὰ πρόσωπα ποὺ «χρησιμοποιώντας παραπλανητικά ἤ ἐλλιπῆ, ἀπαξιωτικά καί κατά βάση ψευδῆ καί δυσφημιστικά στοιχεῖα γιά τό πρόσωπο, τόν θεσμό, τήν συλλογικότητα ἤ τήν κατάσταση κατά τῶν ὁποίων βάλλουν… ;» (Μητροπολίτης Ἰλίου Ἀθηναγόρας. 5/10/2021. Δελτίο Τύπου Ἱερᾶς Συνόδου) (2)

Πόσες περιπτώσεις δὲν ἔχουμε ὅπου οἱ εὐσεβεῖς ἐπίσκοποι διώχθηκαν, μὲ τὴν συνεργασία κακοδόξων καὶ κυβερνώντων, καὶ ἐνθρονίστηκαν ἄνθρωποι μὲ ἀσεβή φρονήματα;

«Οἱ μὲν ἀληθῶς ἐπίσκοποι ἐδιώχθησαν, οἱ δὲ τὰ τῆς ἀσεβείας φρονοῦντες ἀντ’ ἐκείνων εἰσήχθησαν». ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ἱστορία Ἀρειανοῦ σχίσματος. Κεφ.72, 1.

Σὲ πόσες περιπτώσεις δὲν φτάσαν τὰ πράγματα ὥστε οἱ περισσότεροι τῶν «ἐπισκόπων», σχεδὸν ὅλοι, οὔτε θεοσεβὴ ἀγωγὴ εἶχαν, οὔτε τὴν ὑγιὴ πίστι ἐγνώριζαν, οὔτε καλὰ καλὰ τί εἶναι ὁ Χριστιανισμὸς καὶ οἱ γραφὲς τῶν Χριστιανῶν;

«Οἱ γὰρ πλεῖστοι, μᾶλλον δὲ οἱ πάντες οὐκ ἀπὸ θεοσεβοῦς ἀγωγῆς εἰσιν οὐδὲ γινώσκουσι τὴν εἰς Χριστὸν ὑγιαίνουσαν πίστιν, οὐδ’ ὅλως τίς ἐστι Χριστιανισμὸς, ἢ ποίας ἔχομεν ἡμεῖς οἱ Χριστιανοὶ γραφάς». ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ἱστορία Ἀρειανοῦ σχίσματος. Κεφ.78, 2.

Καὶ ὅπως τὰ παιδάκια ποὺ παίζουν καὶ ὀνοματίζονται (παριστάνοντας κάτι), ἐκλήθησαν ἐπίσκοποι, καὶ (ἐπειδὴ ἴσχυαν τὰ παραπάνω) θεώρησαν τὸ πράγμα ἄνευ σημασίας καὶ ὅτι σὲ τίποτα δὲν διαφέρει ἡ εὐσέβεια ἀπὸ τὴν ἀσέβεια.

«Ὥσπερ παῖδες ὄνομα λαβόντες ἐκλήθησαν ἐπίσκοποι. καὶ διὰ τοῦτο τοιοῦτοι ὄντες οὐδὲν ἡγήσαντο τὸ πρᾶγμα οὐδὲ διαφέρειν εὐσέβειαν ἀσεβείας ἐνόμισαν». ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ἱστορία Ἀρειανοῦ σχίσματος. Κεφ.78, 2.

Βέβαια τὰ παραπάνω ἀφορουν τοὺς Μελιτιανοὺς οἱ ὁποῖοι ἀκολούθησαν τοὺς Ἀρειανούς, ἀλλὰ ὅταν συνέβαιναν αὐτὰ ὅλοι αὐτοὶ παρουσιάζονταν ὡς ἐπίσκοποι τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας συνεπικουρούμενοι ἀπὸ τοὺς αὐτοκράτορες καὶ τὸν τότε κρατικό μηχανισμό καὶ ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἐδιώκετο καὶ χαρακτηριζόταν αἱρετικός.

Αὐτὰ λέγονται γιὰ νὰ γίνῃ κατανοητὸ τὸ αὐτονόητο, ὅτι δὲν ἀρκεῖ τὸ σχῆμα τὸ ἐπισκοπικό γιὰ νὰ εἶναι κανεὶς ἄξιος ἐπίσκοπος τῆς ἐκκλησίας, διάδοχος τῶν ἀποστόλων, εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ καὶ νὰ ἀπαιτεῖ ἀδιάκριτη ὑπακοή. Πρέπει οἱ ἐπίσκοποι νὰ εἶναι καὶ θρόνων διάδοχοι ἀλλὰ καὶ τρόπων συμμέτοχοι. Δὲν ἀρκεῖ νὰ λένε ὅ,τι θέλουν, ὅ,τι τοὺς κατέβει καὶ νὰ ἀπαιτοῦν ὑπακοή ἀπὸ τοὺς πάντες ἐπειδὴ φέρουν τὸ ἐπισκοπικό σχῆμα. Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχουμε βομβαρδιστεῖ μὲ τέτοιες αὐθαίρετες καὶ ἀντορθόδοξες ἀπόψεις καὶ δογματισμοὺς.

«Ἡ ὑγεία εἶναι τὸ μέγιστο ἀγαθό» Τὸ λένε αὐτὸ ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς. Ποὺ τὸ βρῆκαν; Τὸ μέγιστο; Ἡ ὑγεία; Καὶ οἱ ἀσθενεῖς; Οἱ δυσίατοι ἤ ἀνίατοι; Τί κάνουν πάνω στὴ γῆ; Τὶ περιμένουν ἀφοὺ στεροῦνται τὸ μέγιστο ἀγαθό;

Αὐτοὶ ποὺ λένε τέτοια, ἐπειδὴ εἶναι ἀπὸ τὴν κοπριά καὶ τὸ χῶμα μιλοῦν ἀνάλογα. (Ἐταπείνωσας εἰς γῆν τὴν ζωήν μου) Οἱ ἐπίσκοποι δὲν βρίσκουν δικά τους λόγια καὶ λέξεις, ἀλλὰ μιλοῦν καὶ γράφουν ἔχοντες τὴν μαρτυρία τῶν Πατέρων.

«Αὐτοὶ μὲν ὡς ἐκ κοπρίας ὄντες, ἐλάλησαν ἀληθῶς ἀπὸ γῆς· οἱ δὲ ἐπίσκοποι, οὐχ ἑαυτοῖς εὑρόντες τὰς λέξεις, ἀλλ’ ἐκ Πατέρων ἔχοντες τὴν μαρτυρίαν, οὕτως ἔγραψαν». ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΣ PG26 1040

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ ὁμόφρονές του, δημιουργοῦν μιὰ εἰκόνα καὶ προσπαθοῦν νὰ τὴν ἐπιβάλλουν, ὅτι οἱ ἐπίσκοποι εἶναι ἀλάνθαστοι καὶ ἀκλόνητοι. Δὲν γνωρίζουν ὅτι καὶ ἐπίσκοποι ὑφίστανται ὅλεθρο καὶ πτώσι;

«Οὐκ οἶσθα, ὅτι καὶ ἐπίσκοποί ποτε ὑφίστανται ὀλέθρου καὶ πτώματος;» ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ PG95 1556

Τὸ «Ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μή πέσῃ» (Α΄ Κορ. Ι΄ 12)

ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς ἐπισκόπους ; Ἰσχύει. Ἤ κάνουμε λάθος ; Δηλαδὴ κάνει λάθος ὁ ἀπόστολος Παῦλος;

Ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς καταστάσεως ποὺ ἔχει προκαλέσει τέτοια ταραχὴ καὶ σύγχισι στοὺς πιστοὺς εἶναι ὁ τρόπος καὶ τὰ κριτήρια ἐκλογῆς ἐπισκόπων καὶ κληρικῶν γενικώτερα. Ἔτσι, τουλάχιστον, λένε οἱ ἅγιοί μας. «Ἀπὸ ποὺ νομίζεις ὅτι γεννιοῦνται τόσες ταραχὲς στὴν Ἐκκλησία ; Ἐγὼ νομίζω ὅτι ἀπὸ πουθενά ἀλλοῦ παρὰ ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ ἐκλογὲς γίνονται ἀπλῶς καὶ ὅπως τύχει». Αὐτὸ λέει σὲ κάποια περίπτωσι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος:

«Ἢ πόθεν, εἰπέ μοι, νομίζεις τὰς τοσαύτας ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις τίκτεσθαι ταραχάς; Ἐγὼ μὲν γὰρ οὐδὲ ἄλλοθέν ποθεν, οἶμαι, ἢ ἐκ τοῦ τὰς τῶν προεστώτων αἱρέσεις καὶ ἐκλογὰς ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε γίνεσθαι». ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ PG48 647

Καὶ βέβαια μιλάει τόσο ἤπια γιατὶ τὸν ἐνδιαφέρει νὰ πείσῃ τὸν φίλο του Βασίλειο νὰ δεχθῇ τὴν ἱερωσύνη. Σὲ ἄλλες περιπτώσεις οἱ ἅγιοι μιλοῦν μὲ μεγαλύτερη αὐστηρότητα καὶ ἀκρίβεια γιὰ τὸ τί συμβαίνει μὲ τὶς χειροτονίες. Ἀπευθυνόμενος σὲ ἱερεῖς ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης τοὺς ἐπισημαίνει ὅτι αὐτὸς ποὺ τοὺς χειροτόνησε τὸ ἔκανε ὄχι γιὰ τὸ καλό τους, ἀλλὰ γιὰ τὸ δικό του συμφέρον.

«Αὐτὸς ποὺ ἔλαχε νὰ εἶναι προϊστάμενός σας, δὲν σᾶς ἀγάπησε γι᾿ αὐτὸ ποὺ εἶναι ὡφέλιμο γιὰ σᾶς, ἀλλὰ γιὰ τὸ δικό του συμφέρον· οὔτε σκέφτηκε αὐτὸ ποὺ συμφέρει στὸ κοινό τῆς ἐκκλησίας, ἀλλὰ σᾶς χειροτόνησε συνεργάτες τῆς δικῆς του πλεονεξίας»:

«Ὁ ἡγεῖσθαι ὑμῶν λαχὼν διὰ τὸ ἑαυτοῦ συμφέρον, οὑ διὰ τὸ λυσιτελοῦν ὑμῖν ἀγαπήσας, οὐχ ὅτι τῷ κοινῷ τῆς Ἐκκλησίας συνοίσει σκεψάμενος, συνεργοὺς ὑμᾶς τῆς ἑαυτοῦ ἐχειροτόνησε πλεονεξίας». ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ PG 78 504

Συμβαίνουν σήμερα τέτοια πράγματα ; Χειροτονοῦνται ἱερεῖς καὶ ἐπίσκοποι γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν ἄλλες ἐπιδιώξεις καὶ ὄχι γιὰ νὰ διακονηθῇ ὀρθοδόξως ὁ λαός ; Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ ποὺ βλέπουμε καὶ ἀκοῦμε ὅλοι, ὄχι μόνον συμβαίνουν ἄλλὰ καὶ γραπτῶς ὑπάρχουν οἱ ὁδηγίες καὶ ἡ στοχοθεσία. (Δεῖτε στὴ Συμφωνία τοῦ Μπαλαμάντ τὰ περὶ χειροτονιῶν….. καὶ τὴν ἀλληλογραφία τοῦ Ἰακώβου Ἀμερικῆς γιὰ τοὺς καταλλήλους ἐπισκόπους…. ἀλλὰ, θὰ πάμε ἀλλοῦ ἄν παραθέσουμε τὰ σχετικά)

Καὶ τὸ ὄνομα καὶ τὸ γεγονὸς τῆς ἐπισκοπῆς εἶναι θεϊκό καὶ εἶναι ἀνώτερο κάθε τρόπου ζωῆς καὶ κάθε ἀξίας καὶ σὲ λίγους ἀξίζει. Σ᾿ αὐτοὺς ποὺ τὸ θεωροῦν πατρικὴ φροντίδα ἀλλὰ ὄχι τυραννικὴ αὐτονομία. Γιατὶ κάποιοι τὴν μετέτρεψαν σὲ ἐξουσία ἤ , γιὰ νὰ τὸ ποῦμε μὲ παρρησία , σὲ τυραννία.

«Τὸ μὲν τῆς ἐπισκοπῆς καὶ ὄνομα καὶ πράγμα θεῖον ὄν, καὶ κρεῖττον πάσης πολιτείας τε καὶ ἀξίας, ὁλίγοις δή τισι πρέπει, τοῖς πατρικὴν κηδεμονίαν, ἀλλ᾿ οὐ τυραννικὴν αὐτονομίαν, εἶναι αὐτὸ οἰομένοις. Ἐπειδὴ δὲ εἰς ἀρχὴν, μᾶλλον δὲ, εἰ χρὴ μετὰ παρρησίας εἰπεῖν εἰς τυραννίδα αὐτὸ μετερρύθμισαν τινες..» ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ PG 78 504

Ἐπειδὴ οὔτε τόσο ἠλίθιοι εἴμαστε οὔτε τόσο ἔχουμε παραφρονήσει νομίζω ὅτι μποροῦμε νὰ δοῦμε καὶ μέσα στοὺς σημερινοὺς ἐπισκόπους μας πρὸς τὰ πού ρέπουν οἱ περισσότεροι. Ἄν οὔτε αὐτὸ δὲν τὸ μποροῦμε ἤ δὲν τὸ τολμοῦμε τότε..… ἄς φορέσουμε γιὰ πάντα τὶς μάσκες τῆς ὑποταγῆς καὶ ἄς περιμένουμε θεία ἐπέμβασι… καθισμένοι στὸν καναπέ μας, ἐμβολιασμένοι μὲ τὸ μπόλι τῆς «ὑπακοῆς».

Με δεδομένα τὰ παραπάνω, ἄν μαζευτοῦν 2 ἤ τρεῖς ἤ 12 ἤ 80 ἐπίσκοποι ἐν Συνόδῳ ἤ ἐν Συνάξει ( τελευταῖα πατριαρχικὴ μόδα) τί μπορεῖ νὰ προκύψει, ἄν δὲν ὑπάρχουν ἄλλες οὐσιαστικὲς πνευματικὲς προϋποθέσεις ; Τί καλό μπορεῖ νὰ βγῇ , ἄν εἶναι δυνατὸν νὰ βγῇ καλό;

Γιὰ νὰ γράψω τὴν ἀλήθεια, ἀποφεύγω κάθε σύναξι ἐπισκόπων γιατὶ σὲ καμμιὰ δὲν εἶδα καλὸ ἀποτέλεσμα, οὔτε νὰ προκύψῃ λύσις κακῶν, ἀλλὰ προσθήκη:

«Ἔχω μὲν οὕτως, εἰ δεῖ τἀληθὲς γράφειν, ὥστε πάντα σύλλογον φεύγειν ἐπισκόπων, ὅτι μηδεμιᾶς συνόδου τέλος εἶδον χρηστὸν μηδὲ λύσιν κακῶν μᾶλλον ἐσχηκὸς ἢ προσθήκην». ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ PG37 225

Αὐτὸς ποὺ τὰ γράφει αὐτά εἶναι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὄχι νὰ ὑπακούσῃ οὔτε νὰ πάῃ κἄν, οὔτε νὰ πλησιάσῃ. Σύμφωνα μὲ τὶς προτροπὲς τοῦ Ἀθηνῶν Ἰερωνύμου τοῦ χρειαζόταν ἀποτείχισι!!!

Βέβαια ἦταν καὶ ὁ χαρακτήρας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, ὅμως τὰ παραδείγματα τὰ παλαιώτερα καὶ τὰ πρόσφατα εἶναι ἄπειρα γιὰ τὴν ποιότητα καὶ τὰ ἀποτελέσματα διαφόρων συνόδων.

Κραυγαλέα περίπτωσις τὸ Κολυμπάρι. Ἦταν αὐτὸ ἐκκλησιαστικὴ Σύνοδος ποὺ ὀφείλει κάποιος ποὺ πιστεύει στὸν Θεό νὰ τὴν ἀκολουθῇ καὶ νὰ ἀποδέχεται τὰ συμπεράσματά της ;

Ἧταν ἀποτέλεσμα φωτισμοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ; Αὐτὸ ἐπεπόλευε καὶ ἐφώτιζε καὶ ἐτράνωνε τὶς γλῶσσες ἐκεῖ μέσα ; Γιατὶ δὲν ἐκδίδουν τὰ πραγματικὰ Πρακτικά τότε ; Πέντε χρόνια πέρασαν . Τί τὰ μαγειρεύουν ; Ἄς κοινοποιήσουν τὰ βίντεο μὲ τὶς συνεδριάσεις νὰ δοῦμε πῶς ἐπενεργεῖ τὸ ἅγιον Πνεῦμα . Κακὸ εἶναι ; Τί φοβοῦνται ; Ἐδὼ βγαίνουν καὶ δείχνουν δημοσίως προσωπικὲς ἰατρικὲς πράξεις , ποὺ ὡς προσωπικά δεδομένα καλύπτονται ἀπὸ τὸ ἀπόρρητον. Ἐμβολιάζονται δημοσίως καὶ λένε πῶς εἶναι θεάρεστη πράξις . Ἄς δείξουν τότε καὶ τὰ πλήρη καὶ ἀληθινὰ βίντεο ἀφοὺ καὶ ἐκεῖ ἐνεργοῦσε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

Ἀπλῶς βλέπουμε ὅτι θέλουν νὰ ἐπιβληθοῦν στον κλῆρο καὶ τὸν λαό. Θλίβομαι νὰ βλέπω τρομοκρατημένους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς νὰ μὴ μιλοῦν, νὰ μὴν πράττουν. Καὶ ὅσο αὐτοὶ δὲν μιλοῦν τόσο ἀποθρασύνονται καὶ γίνονται στυγνώτεροι καὶ προκλητικώτεροι. Τί νὰ φοβηθοῦν ; Συνεργάτες μὲ τὴν ἐξουσία κατασπαράζουν μαζὶ της τὸν ἀποχαυνωμένο λαό.

Μιὰ ποὺ ἐπικαλοῦνται τὸ ἔνδοξο παρελθὸν, ἤθελα νἄξερα ἄν θὰ τὰ ἔκαναν αὐτὰ, μαζὶ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα κατορθώματά τους , σὲ ἄλλες ἐποχὲς μὲ ὀρθόδοξο λαὸ καὶ πιστοὺς ἡγέτες. Δὲν νομίζω, γιατὶ τὸ κόστος θὰ ἦταν μεγάλο…… Δὲν ἦταν τότε ἀπλό γεγονὸς νὰ ἐνυβρίζῃς τὸ τίμιο σχῆμα.

Οὔτε ἔμεναν ἀτιμώρητοι ὅσοι μὲ οἰονδήποτε τρόπο τὸ ἐπιχειροῦσαν. Θὰ ξέρετε τὶ ὑπέστησαν κάποιοι ἐπίσκοποι ποὺ εὐρέθησαν παιδεραστές….. Καθηρέθησαν, καυλοτομήθηκαν (καταλαβαίνετε τί σημαίνει) καὶ διαπομπεύτηκαν καὶ ἐφώναζε ὁ κήρυκας «ὅσοι εἶστε ἐπίσκοποι μὴν ξεφτιλίζετε τὸ τίμιο σχῆμα».

«Τούτῳ τῷ ἔτει Ἡσαΐας, ἐπίσκοπος Ῥόδου, καὶ Ἀλέξανδρος, ἐπίσκοπος Διοσπόλεως τῆς Θρᾴκης, καθῃρέθησαν ὡς παιδερασταὶ εὑρεθέντες, καὶ ἐτιμωρήθησαν δεινῶς ὑπὸ τοῦ βασιλέως, καυλοτομηθέντες καὶ πομπεύσαντες, τοῦ κήρυκος βοῶντος· “ἐπίσκοποι ὄντες τὸ τίμιον σχῆμα μὴ ἐνυβρίζετε». ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ . Χρονογραφια. Ἐκδ. Ἀρμός. 2007 τομ.Β΄ σελ.482

Τότε βασιλεὺς ἦταν ὁ Ἰουστινιανός, τώρα βέβαια ὁ μὲν ἄρχων εἶναι ἔνας ἄθεος ἀφορισμένος ἐμπαίκτης καὶ ἔχει συνεργάτες ἔκφυλους καὶ διεστραμμένους οἱ δὲ ἐπίσκοποι καὶ οἱ Σύνοδοι τιμοῦν καὶ παρασημοφοροῦν, πλέον, «προσωπικότητες» μὲ τέτοια χαρακτηριστικά…. ὑποτάσονται δὲ σὲ τέτοιους ἄρχοντες καὶ θεωροῦν τὶς πράξεις τους ἐκ Θεοῦ!!! Δὲν ὑπερβάλλω, οὔτε κάνω πλάκα.

Ὁ Ἰλίου Ἀθηναγόρας, αὐτὸς ποὺ κάνει αὐτὲς τὶς λαμπρές εἰσηγήσεις στὴν Σύνοδο, εἶχε πεῖ ὅτι ὁ Θεὸς :

«Δὲν θὰ μᾶς πεῖ, ὅταν τοῦ ποῦμε γιατὶ δὲν μᾶς προστάτεψε , ὅτι «Δὲν εἶπα μὲ τὸ στόμα τῶν κυβερνώντων νὰ σταματήσετε τὶς συνάξεις γιὰ νὰ μὴν μεταδίδεται ὁ ἱὸς, – γιατὶ ἀκριβῶς αὐτὸς ὁ ἱὸς ἔχει μεγάλη διασπορά – καὶ σεῖς δὲν ἀκούσατε ; Τί μοῦ ζητᾶτε τὰ ρέστα τὠρα ; » Ἀθηναγόρας Ἰλίου. (3)

Καταλαβαίνετε, ποὺ βρισκόμαστε . Ὁ Θεὸς λέει αὐτὰ ἀπὸ τὸ στόμα ….. τῶν κυβερνώντων . Καὶ συζητοῦμε σοβαρά , καὶ προβληματιζόμαστε ἄν ….. θὰ κάνουμε ὑπακοή. Καὶ δὲν ἄνοιξε ἀκόμη ἡ γῆς νὰ μᾶς καταπιῇ, νὰ ξεβρωμέσῃ ὁ τόπος. Ὅντως κάποιοι πρέπει νὰ πεταχτοῦν ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς ἐκκλησίας, δηλαδή νὰ ἀποτειχιστοῦν, νὰ πάνε στὰ τσακίδια · ὅσοι ἐνυβρίζουν τὸ τίμιο σχῆμα καὶ ὄχι ὅσοι τὸ ὑπερασπίζονται διωκόμενοι.

Ἀλλὰ ὁ λαὸς παληά ἔβγαινε στοὺς δρόμους, ὅταν ἐκτοχιάζονταν ἐπίσκοποι καὶ πατριάρχες καὶ ἄρχοντες, ἔριχνε καὶ κανένα χεράκι, καὶ παράλληλα θυσιαζόταν καὶ μαρτυροῦσε γιὰ τὴν πίστι καὶ τοὺς πιστοὺς ἡγουμένους του, πραγματικοὺς πατέρες καὶ ὄχι τυράννους καὶ προδότες ……

Ὅταν ὁ Αὐτοκράτωρ Ἀναστάσιος ὁ αἱρετικὸς πολεμοῦσε τὸν πατριάρχη Μακεδόνιο καὶ τὸν ἐξύβριζε δημοσίως, τότε «τὰ πλήθη, μαζὶ μὲ γυναῖκες καὶ παιδιά καὶ προπορευόμενα τῶν ὀρθοδόξων μοναχῶν συγκεντρώθηκαν καὶ ἔκραζαν : «Χριστιανοὶ, εἶναι καιρὸς μαρτυρίου, ἄς μὴν ἐγκαταλείψουμε τὸν πατέρα μας (τὸν ἐπίσκοπο Μακεδόνιο)», ὑβρίζοντας τὸν βασιλιᾶ Μανιχαῖο καὶ ἀνάξιον τοῦ κράτους. Καὶ ὁ βασιλιᾶς φοβήθηκε καὶ ἔκλεισε καλὰ ἀπὸ παντοῦ τὶς θῦρες τοῦ παλατιοῦ καὶ ἐτοίμασε πλοῖα μὲ σκοπὸ νὰ φύγῃ.

«Τὰ δὲ πλήθη σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἡγουμένοις τε τῶν ὀρθοδόξων μοναχῶν ἔκραζον ἀθροισθέντα· «καιρὸς μαρτυρίου, Χριστιανοί, μὴ καταλέιψωμεν τὸν πατέρα ἡμῶν·» ὑβρίζοντες τὸν βασιλέα Μανιχαῖον καὶ τοῦ κράτους ἀνάξιον. Ὁ δὲ φοβηθεὶς ἀπέκλεισε τὰς θύρας τοῦ παλατίου, καὶ πλοῖα πρὸς τὸ φυγεῖν εὐτρέπισεν». ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ . Χρονογραφια. Ἐκδ. Ἀρμός. 2007 τομ.Α΄ σελ.412

Πλοῖα τότε, τώρα, ἀκούω, γιὰ ἐλικόπτερα. Ἀλλὰ τότε ὑπῆρχε λαὸς τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔτρεχε στὸ μαρτύριο καὶ ὄχι εὐσεβοφανεῖς μασκαράδες ποὺ τρέμουν μὴν χάσουν τὸ «ὕψιστο» ἀγαθὸ περιορισμένης διάρκειας, τὴν ὑγεία τους, καὶ ἀδιαφοροῦν ὄχι μόνο γιὰ τὴν αἰώνια ψυχή τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πρόσκαιρη ἐλευθερία καὶ ἀξιοπρέπειά τους……

Δὲν εἴμαστε ἐδὼ νὰ καλοπεράσουμε καὶ νὰ βολευτοῦμε. Μόνο θλίψεις καὶ κινδύνους περιμένουμε. Τώρα ὁ δαιμονικὸς ἄνεμος γίνεται ἀνεμοστρόβιλος. Ἄν εὐδοκήσει ὁ Θεὸς καὶ φτάσουμε στὸ τέλος τότε θὰ φύγῃ ὁ φόβος καὶ ὁ κίνδυνος. Ἀλλὰ ὄχι νὰ καταντήσουμε δειλοὶ προδότες, νὰ σιγοπεθαίνουμε καὶ νὰ ψευτοζοῦμε μονίμως.

«Ὅσον ἐστί τὸ πλοῖον ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἐκδέχεται κινδύνους καὶ προσβολήν ἀνέμων. Ἐάν δέ φθάσῃ εἰς τὸν τῆς ἡσυχίας λιμένα καὶ τὸν τῆς εἰρήνης, οὐκ ἔτι ἔχει φόβον κινδύνων καὶ θλίψεων καὶ προσβολῶν ἀνέμων, ἀλλ᾽ ἐν γαλήνῃ ἔσται. Οὔτω καὶ ἡ ἀγάπη σου, ὅσον εἰ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, προσδὸκησον θλίψεις καί κινδύνους καί προσβολὴν τῶν νοητῶν ἀνέμων, ὅταν δέ φθάσῃς εἰς τὰ ἡτοιμασμένα σοι, τότε ἄφοβος ἔσῃ». ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ. Ἁγίου Νικοδήμου: Βίβλος Βαρσανουφίου καὶ Ἰωάννου. Ἐκδ. Β. Ρηγόπουλου. Θεσσαλονίκη 1974 σελ. 36

Ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει τελειωμὸς σ᾿ αὐτὰ, σταματῶ γιὰ τώρα, γνωρίζοντας ὅτι τὰ λόγια μου εἶναι ἄκαρπα γιατὶ δὲν εἶναι ἀπὸ τοὺς ἰδρῶτες τῆς πράξεως καὶ γι᾿ αὐτό δὲν ἔχουν καμμιά δύναμι.

«Οἱ λόγοι μου ἄκαρποί εἰσιν. Οὐκ εἰσί γάρ ἀπό πράξεων ἱδρώτων, διά τοῦτο οὐδέ δύναμιν ἔχουσι». ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ ὅ.π. σελ 106

Ὅμως ξεχάστε τὶς βρισιές μου καὶ τὴν ὀργή μου καὶ δεῖτε τὰ ἅγια λόγια τῶν ὅντως ἁγίων καὶ πάνω σ᾿ αὐτά σκεφτῆτε, ἄν θέλετε. Ἐγὼ αὐτὸ τὸ ἐλάχιστο μπορῶ νὰ προσφέρω, σὰν δυστυχὴς ψεκασμένος καὶ φανατικὸς ποὺ εἶμαι, κατὰ τοὺς κυβερνῆτες μας καὶ τοὺς ἐπισκόπους μας.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 14 Ὀκτωβρίου 2021

(1)https://www.youtube.com/watch?time_continue=5934&v=uvZ5ufjk_ck&feature=emb_logo

(2)http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/holysynod.asp?id=3065&what_sub=d_typou

(3)https://www.youtube.com/watch?v=CKJFUdAwxxQ&feature=youtu.be

Ανώνυμος είπε…

Ποιός το περίμενε ότι στην εποχή μας η ορθοτόμηση της αληθείας , η πατερική και παραδοσιακή γραμμή της Ορθόδοξης Εκκλησίας , η θεολογική της επιχειρηματολογία κλπ. θα εκφραζόταν όχι από στημένες συνόδους πολιτικών και γεωπολιτικών σκοπιμοτήτων , ή από τους θεσμικούς εκφραστές του εκκλησιαστικού λόγου…αλλά από μεμονωμένες φωτισμένες φωνές ( απλών ανιδιοτελών πιστών, όπως ο Γιώργος ο Τζανάκης, αλλά και ηθοποιών, τραγουδιστών, κ.ά) , με κριτήριο την παραδεδομένη πατερική στάση και όχι την διαστρεβλωμένη θεολογικά σοφιστική επιχειρηματολογία των διοικητικών εκκλησιαστικών ταγών. Ο Θεός να μας ελεήσει όλους …. ποιμένες και ποιμενομένους, γιατί οι εξελίξεις που δρομολογούνται ανθρωπίνως είναι δυσοίωνες. 21 Οκτωβρίου 2021 – 1:38 μ.μ.

Τὸ ἄσπρο μαῦρο. «Ἐπισκοπικὰ» ἔργα καὶ ἡμέρες.

Τὸ ἄσπρο μαῦρο. «Ἐπισκοπικὰ» ἔργα καὶ ἡμέρες (Γ. Τζανάκης)

Κατὰ τὴν χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Καλλινίκου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἰερώνυμος, ἀπευθυνόμενος σ᾿αὐτὸν , ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους, κλῆρο καὶ λαό, εἶπε: 

«Θὰ εἶμαι πειθαρχικός , θὰ ὑπακούω. Πού; Στὶς ἐντολὲς τῆς Συνόδου. Ὄχι ἑνὸς ἀρχιερέως, ὄχι ἑνὸς δημοσιεύματος, ὄχι μιᾶς ἰδεολογίας, ἀλλὰ σὲ αὐτὸ ποὺ θὰ μοῦ λέει ἡ ἁγία καὶ ἱερά Σύνοδος». (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἰερώνυμος. 10/10/2021. Καθεδρικὸς ναὸς Ἀθηνῶν)(1)

Καὶ παρακάτω: «Πάνω ἀπό ὅλα εἷναι ἡ ὑπακοή στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴ Σύνοδό της, διότι αὐτή καθοδηγεῖ αὐτό το σκάφος. Καὶ  σὲ αὐτήν θὰ πειθαρχῇς». (ὅ.π.)

Βλέπει κανεὶς ξεκάθαρα τὴν διάθεσι ἐπιβολῆς ἀπολύτου καὶ ἀπροϋποθέτου ὑποταγῆς τοῦ κάθε ἐπισκόπου στὴν Σύνοδο . Γίνεσαι ἐπίσκοπος; Σὲ κάνουμε, γιὰ τὴν τὴν ἀκρίβεια, ἐπίσκοπο; Ἀπόλυτη ὑποταγή στὴν Σύνοδο. Μόνος σου τὸ εἶπες, μόνος σου τὸ ὑπέγραψες, οἰκεία χειρί, μόνος σου τὸ ὁμολόγησες: 

«Καὶ εἶπες: Οἰκεία χειρί ὑπέγραψα. Μὲ τὸ χέρι σου. Τὸ ὁμολόγησες. Ἔρχεσαι λοιπὸν νὰ ὑπηρετήσῃς μέσα σὲ αὐτὸν τὸν χῶρο, κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις, καὶ κάτω ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὁμολογία».  (Ἀρχιεπ. Ἰερωνυμος. ὅ.π.) .Εἶσαι καναρινάκι, καὶ μπορεῖς νὰ κελαηδᾶς ὅποτε θές, ἀλλὰ εἶσαι μέσα στὸ κλουβάκι ποὺ μόνος διάλεξες καὶ μπῆκες καὶ θὰ λές τὸ τραγούδι ποὺ θὰ σοῦ μάθουμε ἐμεῖς. Ὅ,τι πεῖ ἡ Σύνοδος.  Τώρα ἄν θὲς νὰ τραγουδήσεις κάτι ἄλλο; Ἄν ἔχεις «δικά σου βιώματα, ἄν ἀμφισβητήσεις κάτι,  ἄν ἔχεις ἐρωτηματικά;» 

Δεῖτε πῶς τὰ θέτει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος: 

«Δὲν ἔχεις δικά σου βιώματα; Δὲν ἔχεις δυνατότητα νὰ ἀμφισβητήσεις κάτι; Δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἔχεις κάτι προσωπικὸ ποὺ πιθανὸν νὰ ἔχεις ἐρωτηματικά ἀπό ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀκοῦς; Ἔχεις τὸ δικαίωμα αὐτό». (Ἀρχιεπ. Ἱερωνυμος. ὅ.π.)

Τὸ ἔχεις τὸ δικαίωμα. Θὰ μποροῦσε νὰ πῇ κάτι ἄλλο στὴν ἐποχὴ τῶν δικαιωματιστῶν, ὥστε νὰ μὴν φανῇ ὀπισθοδρομικός ; Σὲ μία ἐποχὴ ὅπου ὁ κάθε ἕνας εἶναι ἐλεύθερος νὰ κάνει ὅτι θέλει καὶ ποὺ οἱ ἄλλοι εἶναι ὑποχρεωμένοι να σὲβονται τὴν «ἐλευθερία» του; Ὅχι, βέβαια. 

«Σεβόμαστε τὴν ἐλευθερία σου καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ καθενός». (Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος. ὅ.π.) Ἀλοίμονο.

Ὅπως σέβονται καὶ τὴν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων νὰ ἐμβολιαστοῦν ἤ ὄχι («ἀπὸ δὼ τὸ ἐμβόλιο, ἀπὸ κεὶ ὁ τάφος» ἔχει πεῖ ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος), νὰ κάνουν Πάσχα τὸ Μεγάλο Σάββατο, νὰ πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία σὰν κλόουν κλπ. 

Λοιπὸν, κατὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ «δικαίωμα ἔχεις» καὶ «σεβόμεθα τὴν ἐλευθερία σου», ἀλλά, ὅπως παραθέσαμε παραπάνω  «Πάνω ἀπό ὅλα εἶναι ἡ ὑπακοή στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴ Σύνοδό της, διότι αὑτή καθοδηγεῖ αὐτό το σκάφος. Καὶ σὲ αὐτήν θὰ πειθαρχῇς».

Θὰ πειθαρχῇς στὴν Σύνοδο. Τελεία καὶ παῦλα. 

Μπορεῖς μόνος σου, καὶ κατ᾿ ἰδίαν ἤ περιστασιακῶς νὰ ἄδῃς ἄσματα ἴδια , ἀλλὰ τὸ κοινὸ δημόσιο ἄσμα θὰ τὸ φροντίζει ἡ Σύνοδος. Καὶ σὲ αὐτήν θὰ πειθαρχῇς.

Καὶ ἄν εἶσαι ἰσχυρογνώμων ; Ἄν ἔχεις γνώμη σταθερή καὶ ἀμετάκλητη; 

«Πιθανὸν, ὅμως, ἡ γνώμη σου νὰ εἶναι ἰσχυρή, πιθανόν νὰ εἶναι δυνατή» – ἔτσι τὸ διατυπώνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Τότε τί γίνεται ;

«Αὐτός, λοιπόν, ποὺ διαφωνεῖ καὶ δὲν θέλει νὰ τηρήσῃ τὴν γραμμή τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἔρχεται και λέει: «Αὐτά ποὺ ἔχω εἶναι δικά μου πιστεύματα, ἀλλά ὅμως ὀφείλω ὑπακοή στὴν Ἐκκλησία, ἐπομένως σᾶς δίνω ἕνα χαρτί καὶ σᾶς λέω ἀποτειχίζομαι καὶ ἀπό ᾿δὼ καὶ πέρα κάνω ἰδιωτική ζωή, κάνω αὐτό ποὺ θέλω». (Ἀρχ. Ἱερων. ὅ.π.)

Ἔχω δικά μου πιστεύματα, ὀφείλω ὅμως ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία-Σύνοδο, ἀφοὺ τὸ ὑποσχέθηκα, ἄρα φεύγω, ἀποτειχίζομαι, κάνω ἰδιωτικὴ ζωή, κάνω αὐτό ποὺ θέλω. Αὐτὰ προτείνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος!!!

Πῶς σᾶς φαίνονται αὐτά ; Τί σημαίνουν ; 

 Δὲν ἀκούγονται λογικὰ, στὸν κακό μας, ἐτοῦτο, τὸν καιρό ; Πολὺ λογικά, μάλιστα. Πολιτικῶς ὀρθά. Αὐτὸ δὲν γίνεται σὲ ὅλους τοὺς «χώρους» καὶ σὲ ὅλες τὶς ἰδεολογίες καὶ σὲ ὅλα τὰ κόμματα; Ὅποιος πίθηκος κουνάει διαφορετικὰ τὴν οὐρά του ἀπὸ τὴν «γραμμή» κατεβαίνει ἀπὸ τὸ δέντρο. Βλέπε Μπογδάνο, τώρα τελευταία.

Ναὶ, ἀλλὰ ἐδὼ εἶναι ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Δὲν εἶναι ἐταιρεία, σύλλογος, κόμμα, ἰδεολογία, θρησκεία. Εἶναι ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι; Ναί, εἶναι ἀκόμη. Αὐτοὶ ποὺ λένε αὐτὰ, μᾶλλον δὲν φρονοῦν αὐτὰ ποὺ αὐτὴ βιώνει καὶ προτείνει στὸν ἄνθρωπο. (Θὰ προσπαθήσουμε παρακάτω νὰ ποῦμε γι᾿ αὐτά).

Τί κάνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος; Διακηρύσσει δημοσίως τὴν ἤδη πρὸ ἐτῶν χαραχθεῖσα γραμμή ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική ἡγεσία. Ποιὰ εἶναι ἡ γραμμή; Ἡ πλήρης μετατροπὴ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ σὲ παπικοῦ τύπου ὀργάνωσι. Συλλογικὸς πάπας θὰ παρουσιάζεται ὅ,τι εἶναι ἡ Σύνοδος. Βέβαια ἔρχονται δεύτεροι, στὸ Φανάρι αὐτὰ ἔχουν πραγματοποιηθῇ πολλὲς δεκαετίες πρίν, ἀλλὰ ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά. Ἐξ ἄλλου πορευόμεθα πρὸς πανθρησκεία καὶ πρέπει νὰ βιαστοῦμε καὶ νὰ ξεκαθαρίσῃ τὸ τοπίο. Αὐτὸ ἐκτυλίσσεται τώρα ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων…

Μερικὲς πρῶτες, ἀλλὰ καίριες, πιστεύω, ἐπισημάνσεις.

Ἀπὸ τὸ μήνυμα τοῦ Καλλινίκου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπέλεξε τὸ ἐμβόλιμο, σημεῖο ὅπου ἀναφέρεται, ὁ μέλλων χειροτονηθεῖναι, στὴν Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: 

«Πείσομαι δὲ ἐσαεὶ προθύμως ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς καὶ τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ ὡς ἀνωτάτῃ ἀρχῇ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σεβόμενος καὶ τηρῶν τὰς δωρηθείσας αὐτῇ προνομίας πρὸς καταρτισμὸν τε καὶ στηριγμὸν τῆς παρ᾿ ἡμῖν ὀρθοδόξου ἐκκλησίας». (Μητρ. Καλλίνικος Καστορίας. 10/10/2021. Καθεδρικὸς ναὸς Ἀθηνῶν)  

Λέει ὅτι στὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα, – ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖςπείσεται, θὰ πεισθῇ, μὲ προθυμία καὶ στὴν ἱερὰ Σύνοδο, ΚΑΙ τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ὡς ἀνωτάτῃ ἀρχῇ

Τὸ ΚΑΙ ἔχει μεγάλη σημασία διότι ἤδη, ἀφοὺ ἔχει ἀπαγγείλει τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, ἔχει δηλώσει: 

«Ὁμολογῶ πάντας τοὺς ὑπ᾿αὐτῶν -(τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων) – ὡς ὑπὸ φωτιστικῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὁδηγουμένων, ἐκτεθέντας ὅρους τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ τοὺς ἱεροὺς κανόνας, οὕς οἱ μακάριοι ἐκείνοι πρὸς τὴν  τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας διακόσμησιν καὶ τῶν ἡθῶν εὐταξίαν,  κατὰ τὰς ἀποστολικὰς παραδόσεις καὶ τὴν διάνοιαν τῆς εὐαγγελικῆς Θείας διδασκαλίας, συντάξαντες παρέδωκαν τῇ Ἐκκλησία. Ἐνστερνίζομαι καὶ κατ᾿ αὐτοὺς ἰθύνειν ἐπιμελήσομαι τὴν Θείῳ βουλήματι κληρωθήσαν μοι Ἐκκλησίαν. Καὶ κατ᾿ αὐτοὺς διατελέσω διδάσκων πάντα , τῇ πνευματικῇ μοι ποιμαντορίᾳ πεπιστευμένον ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν περιούσιον λαὸν τοῦ Κυρίου». (Καλλίνικος Καστορίας. ὅ.π.)

Καὶ παρακάτω, ὁ ἴδιος:

«Πάντα μὲν ὅσα ἡ μία Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων πρεσβεύουσα δογματίζει, ταῦτα πρεσβεύων κἀγὼ, καὶ πιστεύων μηδὲ ἕν προστιθεὶς , μηδὲ ἕν ἀφαιρῶν, μηδὲ ἕν μεταβάλλων, μῆτε τῶν δογμάτων , μῆτε τῶν παραδόσεων, ἀλλὰ τούτοις ἐμμένων καὶ ταῦτα μετὰ φόβου Θεοῦ καὶ ἀγαθῆς συνειδήσεως διδάσκων καὶ κηρύττων . Πάντα δὲ ὅσα ἐκείνη κατακρίνουσα ὡς ἐτεροδοδασκαλίας ἀποδοκιμάζει ταῦτα κἄγὼ ἀποδοκιμάζων καὶ ἀποδιοπομπούμενος διὰ παντός». (Καλλίνικος Καστορίας ὅ.π.)

Δηλαδὴ ἀφοὺ ἔχει ὁμολογήσει ὅλους τοὺς ὄρους τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ τοὺς ἱεροὺς κανόνες δηλώνει ὅτι μὲ αὐτοὺς θὰ φροντίσῃ νὰ διοικήσῃ τὴν ἐκκλησία ποὺ τοῦ ἔλαχε. Τίποτα δὲν θὰ προσθέσῃ, τίποτα δὲν θὰ ἀφαιρέσῃ, τίποτα δὲν θὰ μεταβάλλει, οὔτε δόγματα, οὔτε παραδόσεις ἀλλὰ θὰ ἐπιμείνει σὲ αὐτὰ καὶ αὐτὰ μὲ φόβο Θεοῦ καὶ ἀγαθὴ συνείδησι θὰ διδἀσκῃ καὶ θὰ κηρύττῃ

Ἀφοὺ ἔχει δηλώσει ὅλα αὐτὰ δηλώνει, τὸ ἐμβόλιμο, ὅτι θὰ πείθεται, προκειμένου περὶ ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, ΚΑΙ στὴν Ἰερὰ Σύνοδο.

Ποιὰ εἶναι πιὸ ἰσχυρὰ οἱ ὅροι τῶν Ἀγίων Συνόδων, τὰ δόγματα ποὺ ἔχουν θεσπίσει, οἱ παραδόσεις τῆς ἐκκλησίας – κατὰ τὰς τῶν ἁγίων θεοπνεύσους θεολογίας καὶ τῆς ἐκκλησίας τὸ εὐσεβὲς φρόνημα – ἤ οἱ ἀπροϋπόθετες ἀποφάσεις κάποιων ἐπισκόπων,  εἴτε ἀποτελοῦν τὴν Διαρκὴ Ἰερὰ Σύνοδο ἤ καὶ τὴν πλήρη Σύνοδο μιᾶς Ἐκκλησίας; Εἶναι προφανες ὅτι τὰ πρώτα. Ἀπολύτως ὅμως σεβαστὲς καὶ ἐφαρμοστέες οἱ ἀποφάσεις κάθε Συνόδου, ἐφ΄ ὅσον ἀκολουθοῦν τα δόγματα, τὶς διδασκαλίες τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ τὶς γνήσιες ἐκκλησιαστικὲς παραδόσεις. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅμως ἐστιάζει ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο , τῆς ὑπακοῆς στὶς Συνοδικὲς ἀποφάσεις, καὶ τοῦ δίδει ἀπόλυτες διαστάσεις. Παραβλέπει ὅλα τὰ ὑπόλοιπα καὶ τονίζει μόνον τὴν ΑΠΡΟΥΠΟΘΕΤΗ ἀπόλυτη ὑπακοὴ στὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου. 

Στὴν περίπτωσι ποὺ μία ἀπόφασις τῆς  Συνόδου δὲν εἶναι σύμφωνη μὲ τὰ δόγματα καὶ τὴν παράδοσι τῆς ἐκκλησίας τί πρέπει νὰ κάμῃ ὁ ἐπίσκοπος καὶ κατ᾿ ἐπέκτασιν ὁ ἱερεῦς ἤ ὁ πιστὸς – μιὰ ποὺ ἀπευθύνεται καὶ σ᾿ αὐτούς; Ἐπὶ παραδείγματι ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ ξεκινᾶ ὁ ἑορτασμὸς τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα μετὰ τὴν δωδεκάτη νυκτερινὴ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Ἡ ΔΙΣ, συνεργαζομένη μὲ τὴν ἐξουσία, διέταξε νὰ ἑορτασθῇ τὸ Πάσχα κατὰ τὴν ἐνάτη ἀπογευματινὴ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, περιφρονῶντας τὴν ἐκκλησιαστική παράδοσι. Ἕνας ἐπίσκοπος ἤ ἱερεῦς τηρῶντας τὸν ὄρκο του καὶ ἐμμένων καὶ κηρύττων καὶ διδάσκων ἐντὸς τῶν ἐκκλησιαστικῶν παραδόσεων  δὲν πείθεται στὶς ἀποφάσεις τῆς συνόδου. Τί γίνεται τώρα;

Εἶναι ὑπόλογος; Εἶναι κατηγορούμενος; Εἶναι καταδικαστέος; Ποιὸ εἶναι ὑπέρτερο; Ποιὸ εἶναι ἀσφαλέστερο; Ποιὸ εἶναι ὡφελιμώτερο; Προφανῶς τὸ νὰ ἀκολουθήσῃ κανεὶς τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοσι καὶ ὄχι τὸν καιροσκοπικὸ νεωτερισμό τῆς Συνόδου. Ὅσοι ἔπραξαν τὸ πρῶτο βρέθηκαν κατηγορούμενοι καὶ διώκονται ἀπὸ τὴν Σύνοδο!!! Καὶ ἱερεῖς καὶ ἐπίσκοποι. Παράδειγμα οἱ Μητροπολίτες Κυθήρων καὶ  Αἰτωλίας καὶ ὁ π. Ἀντώνιος ὁ Στυλιανάκης. Οἱ μὲν δικάζονται γιατὶ τήρησαν τὰ παραδεδομένα καὶ δὲν εὐθυγραμμίστηκαν μὲ τὰ καινοτομηθέντα, ὁ δὲ ἱερεῦς διώκεται καὶ ταλαιπωρεῖται. (Ἐντελῶς πρόχειρα ἀναφέρω ὅσα ὀνόματα ἐνθυμοῦμαι – τὰ ἴδια ἰσχύουν γιὰ πολλοὺς ἱερεῖς ποὺ ἐκβιάζονται καὶ διώκονται καὶ περιφρονοῦνται καὶ παραμένουν ἄγνωστοι στοὺς πολλούς) 

Ἡ Σύνοδος πάλι, σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἄθεη ἐξουσία, ἔκλεισε τοὺς ναοὺς καὶ ἀπαγόρευσε τὴν τέλεσι τῆς Θείας Λειτουργίας. Ὅσοι ἀκολούθησαν τὸν ὄρκο τους ἐμμένοντες μετὰ φόβου Θεοῦ καὶ ἀγαθῆς συνειδήσεως στὶς ἐκκλησιαστικὲς παραδόσεις διώκονται (πχ ὁ π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος). Βλέπετε σὲ τί ἀτραποὺς ὁδηγεῖ αὐτὴ ἡ ἐπισήμανσις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου;  

Αὐτοὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἤ ἱερεῖς θὰ ἔπρεπε κατὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο νὰ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ. Νὰ φύγουν. Δηλαδὴ ἦρθαν τὰ ἄγρια νὰ διώξουν τὰ ἤμερα. Οἱ παραβάτες τῶν ἱερῶν κανόνων καὶ τῶν δογμάτων, οἱ παρασαλευτὲς τῶν παραδόσεων, ἀπαιτοῦν ἀπὸ τοὺς τηρητὲς τῶν δογμάτων καὶ τῶν παραδόσεων νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ νὰ τοὺς τὴν ἀφήσουν νὰ τὴν ὁδηγήσουν κατὰ τὶς ὀρέξεις τους. Περὶ αὐτοῦ πρόκειται. 

Βέβαια πῶς νὰ τὸ πεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος αὐτό; Νὰ πῇ ὅτι διώκονται ὅσοι κρατοῦν τὴν πίστι καὶ τὶς παραδόσεις; Δὲν ἀκούγεται καλά, δὲν στέκει. Μιὰ ποὺ ἀπευθύνεται σὲ σκοπίμως ἀκατήχητους καὶ προβατοποιημένους ἀνθρώπους ἀφήνει κατὰ μέρος ὅλα τὰ παραπάνω καὶ χρησιμοποιεῖ τὸ ἐξῆς δίπολο. Ὑπάκουος ἤ ἀνυπάκουος στὴν Ἐκκλησία, δηλαδὴ στὴν Σύνοδο!!!.

Ἴδια μέθοδος μὲ τὸ «ἀρνητὴς τοῦ ἐμβολίου». Εἶσαι σὲ κάτι ἀρνητὴς , ἀνυπάκουος, ἀρνητικός.

Δὲν ἀναφέρεται ὁ λόγος. Δὲν γίνεται ζήτησις τῆς ἀληθείας. Ἀρκεῖ ἕνα σύνθημα, μιὰ ἀτάκα. Κάτι εὐνόητο, εὐκολοχώνευτο ἀπὸ ἀμαθεὶς καὶ ἀσχέτους καὶ ἀδιάφορους, κατάλληλο, ὅμως, νὰ τὸ λένε ἀπὸ τὰ κανάλια τοῦ ψεύδους οἱ ἐξωνημένοι δημοσιογράφοι καὶ ἀπὸ τὰ ἱερὰ βήματα τῶν ἐκκλησιῶν οἱ ἀνεπαρκεῖς, ψοφοδεεῖς, ἐπαγγελματίες, βολεμένοι παπάδες. 

Καὶ τὸ κυριώτερο. Παρουσιάζεται ὅτι ἡ ὁποια ἀντίρρησις εἶναι κάτι προσωπικό, κάποιο προσωπικὸ ἐρώτημα, κάποια ἀμφισβήτησις κάτι  δικό σου. Δηλαδὴ ὅλοι μαζὶ σοβαροὶ καὶ τηρητὲς τῆς πίστεως, καὶ ὁ ψωριάρης ὁ περιθοριακὸς ὁ ἀτομιστὴς μόνος του μὲ τὰ προσωπικά του προβλήματα. 

Τὸ παραθέτω ξανα: «Δὲν ἔχεις δικά σου βιώματα; Δὲν ἔχεις δυνατότητα νὰ ἀμφισβητήσεις κάτι; Δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἔχεις κάτι προσωπικὸ ποὺ πιθανὸν νὰ ἔχεις ἐερωτηματικά ἀπό ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀκοῦς; Ἔχεις τὸ δικαίωμα αὐτό.» (Ἀρχιεπ. Ἱερων. ὅ.π.) 

Ἀντιλαμβάνεστε τὴν ἀπάτη, τὴν προσπάθεια ἀποπροσανατολισμοῦ.

Αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ μείνῃ πιστὸς στὰ δόγματα, στὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοσι, στὶς οἱκουμενικὲς Συνόδους ἐμφανίζεται ὡς ἀμφισβητίας, ὡς ἔχων «δικά του πιστεύματα, ὡς κάποιος ποὺ θέλει νὰ κάνει ἰδιωτική ζωή,  αὐτὸ ποὺ θέλει» ὅπως λέει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Αὐτοὶ ποὺ κάνουν αὐτὰ,  ὅπως ὁ κ. Κονάνος – καὶ πολὺ καλά κάνουν, ἀφοὺ ἔτσι φρονοῦν – δὲν χρειάζονται οὔτε τὴν ἄδεια, οὔτε τὶς συμβουλὲς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου γιὰ κάτι τέτοιο. Τὸ ἔκαναν καὶ θὰ τὸ κάνουν στὸ μέλλον. Ὁ Κυθήρων ὁ Αἰτωλίας, ὁ π. Ἀναστάσιος ὁ Γκοτσόπουλος, ὁ π. Ἀντώνιος ὁ Στυλιανάκης καὶ τόσοι καὶ τόσοι ἄλλοι κληρικοί, πρέπει νὰ δηλώσουν σᾶς δίνω ἕνα χαρτί καὶ σᾶς λέω ἀποτειχίζομαι καὶ ἀπό ᾿δὼ καὶ πέρα κάνω ἰδιωτική ζωή, κάνω αὐτό ποὺ θέλω» ;

Εἴμαστε καλά ἤ τόσο ἔχουμε τυφλωθεῖ ποὺ δὲν ξέρουμε πλέον τί λέμε ;

Εἶναι αὐτὴ στάσις πατερικὴ, λόγος ἐκκλησιαστικός, λογική ἀνθρώπων ποὺ πιστεύουν σέ Θεό ;  Αὐτὰ, τὰ -δυστυχῶς- ἀπλούστατα καὶ αὐτονόητα εἰσαγωγικῶς . Θὰ δοῦμε, ἐλπίζω, παρακάτω πῶς οἱ Πατέρες τὰ βλέπουν ὅλα αὐτά καὶ τί λένε γι᾿ αὐτά.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 13 Ὀκτωβρίου 2021.

  1. (ἀπομαγνητοφώνησις ἀπὸ τὸ βίντεο ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ. Χειροτονία Μητροπολίτου Καστορίας. Καθεδρικός ναός Ἀθηνῶν : https://www.youtube.com/watch?time_continue=5934&v=uvZ5ufjk_ck&feature=emb_logo

ΝΕΟ ΕΓΚΛΗΜΑ: ΜΕ ΔΑΝΕΙΚΑ, ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΟ ΔΝΤ!

Αν και δεν θα διανοούμαστε ποτέ να υπογράψουμε μία σύμβαση με το ΔΝΤ, γνωρίζοντας τις μεθοδεύσεις του παγκοσμίως, τη συμπεριφορά του απέναντι στην Ελλάδα, καθώς επίσης τα τεράστια σφάλματα του, όπως με τους πολλαπλασιαστές ή με τις λανθασμένες προβλέψεις του, δεν καταλαβαίνουμε γιατί μία χώρα στη δική μας δεινή οικονομική θέση, θα πρέπει να δανείσει χρήματα στο ΔΝΤ.

.Κοινοβουλευτική Εργασία

This image has an empty alt attribute; its file name is 559.jpg

Η κύρωση της σημερινής σύμβασης αφορά τη συμμετοχή της Ελλάδας στην αύξηση κεφαλαίων του ΔΝΤ, μέσω του εργαλείου των Νέων Διακανονισμών Δανεισμού – ενός πρόσθετου τρόπου χρηματοδότησης του ταμείου, από αυτό της ποσόστωσης, το ύψος του οποίου αυξήθηκε σημαντικά τον Απρίλιο του 2010.

Δηλαδή, αμέσως μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο της Ελλάδας της 8ης Μάϊου του 2010 – με χρηματοδότηση ύψους 80 δις € συνολικά.

Υπενθυμίζουμε εδώ πως, σύμφωνα με πληροφορίες του ΔΝΤ από το 2013, η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα που χρεοκόπησε, έχοντας στα ταμεία των οργανισμών του δημοσίου μεταξύ 20 δις € και 40 δις € – όταν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της το 2010 ήταν πολύ χαμηλότερες.

Η πρώτη μας ερώτηση τώρα είναι γιατί η συμφωνία κατατέθηκε σήμερα – υποθέτοντας πως δεν μπορούσε να συμμετέχει η Ελλάδα τότε, επειδή ήταν αποδέκτρια δανειακών κεφαλαίων.

Εν τούτοις, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ελλάδα είναι σε πολύ χειρότερη οικονομική θέση σήμερα, συγκριτικά με τότε – εξαιτίας κυρίως των αποτυχημένων μνημονίων.

Επομένως, αν και δεν θα διανοούμαστε ποτέ να υπογράψουμε μία σύμβαση με το ΔΝΤ, γνωρίζοντας τις μεθοδεύσεις του παγκοσμίως, τη συμπεριφορά του απέναντι στην Ελλάδα, καθώς επίσης τα τεράστια σφάλματα του, όπως με τους πολλαπλασιαστές ή με τις λανθασμένες προβλέψεις του, δεν καταλαβαίνουμε γιατί μία χώρα στη δική μας δεινή οικονομική θέση, θα πρέπει να δανείσει χρήματα στο ΔΝΤ.

Το ίδιο το ΔΝΤ πάντως, σε εσωτερικό έλεγχο, παραδέχτηκε τα λάθη του, καταθέτοντας τη σχετική ανακοίνωση στα πρακτικά – όπου αναφέρει πως είχε υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις, ότι δεν προέβλεψε το μέγεθος των κινδύνων, καθώς επίσης πως τέθηκαν ζητήματα λογοδοσίας και διαφάνειας. Τι έκανε όμως αλήθεια για να τα λύσει; Απολύτως τίποτα – ενώ δεν έγινε καν  εξεταστική για τα μνημόνια στην Ελλάδα.

Σύμφωνα βέβαια με το Παράρτημα Ι, η Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλλει για τη συμμετοχή της στις Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού ή ΝΑΒ της παρούσας σύμβασης, 1.681,2 εκ. ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα ή SDR – ένα ποσόν που αντιστοιχεί σε περίπου 2 δις €, όπως υπολογίζονται τα SDR με βάση ένα καλάθι νομισμάτων όπως το δολάριο, το ευρώ, το γεν, το γουάν και η στερλίνα που θα καταθέσουμε στα πρακτικά, όπου SDR είναι περίπου 1,4 $ σήμερα.

Εκτός αυτού, η Ελλάδα θα πρέπει να αποπληρώσει τα δάνεια της προς το ΔΝΤ ύψους 1,51 δις SDR ή 1,812 δις € – τα υπόλοιπα δηλαδή από τα δάνεια των μνημονίων του ΔΝΤ, ύψους 23 δις € το 2013, όπως επίσης θα καταθέσουμε στα πρακτικά.

Τέλος, η Ελλάδα θα πρέπει να αποπληρώσει δύο ετήσιες δόσεις των διμερών δανείων που έχει λάβει από τις ευρωπαϊκές χώρες, στα πλαίσια του 1ου μνημονίου – των αποκαλούμενων GLF, συνολικού ύψους 5,3 δις €.

Με όλα αυτά, σύμφωνα με άρθρο που θα καταθέσουμε στα πρακτικά, ο στόχος είναι να ενισχυθεί το διεθνές προφίλ της χώρας μας – έτσι ώστε να αναβαθμισθεί η πιστοληπτική μας ικανότητα, για να φτάσουν στην επενδυτική βαθμίδα τα ομόλογα μας.

Εάν είναι δυνατόν, πριν τη λήξη του ΡΕΡΡ της ΕΚΤ – με το οποίο μας χρηματοδοτεί κατά παρέκκλιση, λόγω της πανδημίας, με 37 δις €. Ισχύουν αλήθεια όλα αυτά;

Κατά την ιστοσελίδα πάντως του ΔΝΤ, εκτός του ότι οφείλουμε 1,51 δις SDR, η ποσόστωση μας είναι στα 2,428 SDR – ενώ τα δάνεια που πήραμε ήταν πολύ υψηλότερα.

Συνεχίζοντας, η αποπληρωμή θα προέλθει από το δήθεν μαξιλάρι του ΣΥΡΙΖΑ – από τα 15,7 δις € δηλαδή του ESM που είναι δεσμευμένα ως εγγύηση για τα δάνεια μας, αφού τα υπόλοιπα 20 έως 25 δις € χρησιμοποιούνται για το δανεισμό μας μέσω των repos. Είναι σωστή η αναφορά μας στο μαξιλάρι  ή κάνουμε λάθος;

Η εφημερίδα τώρα γράφει πως θα δοθεί η έγκριση από την ΕΕ, για την παραπάνω χρήση των κεφαλαίων – οπότε αφενός μεν, θα μειωθεί το «μαξιλάρι», αφετέρου ο δανεισμός μας κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες που θα προβληθεί ως θετική εξέλιξη, με στόχο την αναβάθμιση μας από τις εταιρείες αξιολόγησης. Ισχύει;

Φυσικά βέβαια, η αναβάθμιση μας προϋποθέτει επί πλέον, όπως διαβάζουμε, τη μείωση των κόκκινων δανείων των τραπεζών – την περαιτέρω πώληση τους δηλαδή με ζημία στα κερδοσκοπικά funds, μεταξύ άλλων μέσω των προγραμμάτων Ηρακλής που είναι εγγυημένα από το δημόσιο με 24 δις €, για να μην αναφέρουμε την απαξίωση του αναβαλλόμενου φόρου με το hive down

Τέλος, η απόσυρση του ΔΝΤ δεν θα επιφέρει κάτι σημαντικό στη χώρα μας,  αφού την πρωτοβουλία της Τρόικα την έχει πιά η ΕΕ – ενώ στην περίπτωση μίας νέας κρίσης που είναι πολύ πιθανή, θα οδηγηθούμε στο γερμανικό ΔΝΤ.

Στον ESM δηλαδή, η εξαιρετικά προβληματική σύμβαση του οποίου κυρώθηκε πρόσφατα, με το Ν4815/2921 – ενώ προϋποθέτει και τη συμμετοχή του ΔΝΤ σε νέες διασώσεις. 

Συνεχίζοντας, ειδικά όσον αφορά τα ΝΑΒ, θα καταθέσουμε στα πρακτικά από πού προέρχονται τα κεφάλαια του ΔΝΤ, πόσα είναι και ποια η ικανότητα δανεισμού του – σημειώνοντας τις εξής 3 βασικές πηγές τους, εκτός από τα αποθέματα χρυσού του, ύψους κατά προσέγγιση 90,5 εκ. ουγκιές.

(α) από τη συμμετοχή των μελών του, μέσω ποσοστώσεων που εξαρτώνται από το μέγεθος της οικονομίας τους – ενώ καταβάλλονται στο ¼ της ποσόστωσης με τη μορφή ευρέως αποδεκτών ξένων νομισμάτων, με τα υπόλοιπα σε εγχώριο νόμισμα.

(β) από τους πολυμερείς δανειοδοτικούς διακανονισμούς, όπως οι ΝΑΒ που συζητάμε στο παρόν νομοσχέδιο των 40 χωρών που υπάρχουν στο παράστημα Ι και οι GAB των 11 χωρών, ύψους 17 δις SDR το 2018, που θα καταθέσουμε στα πρακτικά – όπου οι τελευταίοι ενεργοποιούνται, όταν μία πρόταση δανείου απορριφθεί από τα μέλη των ΝΑΒ.

(γ) Από διμερείς συμβάσεις δανειοδότησης που υπεγράφησαν το 2009 – ενώ ανέρχονται σήμερα σε 16, αξίας 135 δις SDR ή 190 δις $.

Κατά σειρά δε, πρώτα ενεργοποιούνται οι ποσοστώσεις, μετά οι ΝΑΒ, οι GAB και οι διμερείς συμβάσεις δανειοδότησης – θεωρώντας όμως πως τα κεφάλαια του ΔΝΤ, συνολικής δανειοδοτικής δυνατότητας σήμερα στα 707 δις SDR ή περί το 1 τρις $ είναι ελάχιστα, συγκριτικά με τα δεκάδες τρις $ του παγκοσμίου χρέους και τα εκατοντάδες τρις $ των παραγώγων.

Επομένως δεν αποτελούν καμία εγγύηση για την κρίση που θα ακολουθούσε το σπάσιμο της φούσκας των χρηματιστηρίων κλπ.

456 δις SDR πάντως εγκρίθηκαν στις 2 Αυγούστου του 2021, για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με την αύξηση των δανείων του ΔΝΤ στα συνολικά 660,7 δις – κάτι που μεταξύ άλλων σημαίνει πως δεν έχει πια πελάτες, όπως ακριβώς το 2010. Εύλογα βέβαια, μετά τις καταστροφές και τις λεηλασίες που έχει δρομολογήσει.

Περαιτέρω, η παρούσα σύμβαση συμφωνήθηκε, όπως έχουμε αναφέρει, τον Απρίλιο του 2009 – όπου οι ΝΑΒ έως τότε ανέρχονταν σε 34 δις SDR.

Για την αύξηση των ΝΑΒ αρκούσε τότε η έγκριση των 22 από τα 26 μέλη, δηλαδή το 85% – ενώ το σύνολο των δεσμευμένων κεφαλαίων ανήλθαν τελικά στα 370 δις SDR ή περίπου 589 δις $, μετά από την προσθήκη 14 νέων μελών.

Σήμερα ο αριθμός των μελών ανέρχεται στα 40, όπως φαίνεται στο παράρτημα Ι, με 38 υπάρχοντα και δύο υποψήφια: την Ελλάδα και την Ιρλανδία. Αλήθεια γιατί η Ιρλανδία που επίσης «διασώθηκε» από το ΔΝΤ, δεν τα έχει καταβάλλει; Η ελάχιστη πάντως συνεισφορά στα ΝΑΒ έχει καθορισθεί στα 340 εκ. SDR – ενώ το ποσόν αποφασίζεται ανάλογα με την οικονομική ισχύ της κάθε χώρας.            

Όπως αναφέρεται τώρα στην Παράγραφο 5 της Σύμβασης ΝΑΒ, όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΝΤ αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κίνδυνος κλονισμού του Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος, μπορεί να πάρει την απόφαση για ενεργοποίηση των δεσμεύσεων. 

Συνέβη προφανώς στην περίπτωση της Ελλάδας, ενώ μπορεί να συμβεί και τώρα – αφού το ΔΝΤ έχει παράσχει ήδη χρηματοδότηση για την πανδημία ή μπορεί να το κάνει στο μέλλον.

Η δανειοδότηση δε παρέχεται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, σε τρία στάδια – όπου το πρώτο είναι οι προκαταρκτικές ενέργειες, το δεύτερο η παρακολούθηση ποσοτικών κριτηρίων απόδοσης και το τρίτο η εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων, όπως θα καταθέσουμε στα πρακτικά.

Το νομοσχέδιο τώρα περιλαμβάνει 4 άρθρα – εκ των οποίων το πρώτο είναι η σύμβαση, το 2ο διαδικαστικό όσον αφορά την δήλωση προσχώρησης, το 3ο αφορά την χορήγηση δανείων από την ΤτΕ για τη συμμετοχή στο ΔΝΤ και το 4ο είναι η έναρξη ισχύος.

Στο 1ο άρθρο, στη σύμβαση, αναφέρεται στο προοίμιο πως τα ΝΑΒ χρησιμοποιούνται σε ειδικές συνθήκες – όταν τα μερίδια συμμετοχής δεν είναι αρκετά και πρέπει να συμπληρωθούν, για να αντιμετωπισθεί τυχόν κλονισμός του διεθνούς νομισματικού συστήματος.

Η παράγραφος 2 αφορά τις πιστωτικές διευθετήσεις – όπου, σε σχέση με το ποσόν της συμμετοχής μας, αναφέρεται πως μπορεί να μεταβληθεί, χωρίς όμως να καθορίζονται οι όροι.

Η συμμετοχή μας είναι 1.681,2 εκ. SDR σύμφωνα με το ΓΛΚ ή περί τα 2 δις €. Οι ερωτήσεις μας εδώ είναι οι εξής:

Ποιο είναι το εύρος μιας ενδεχόμενης αλλαγής της συμμετοχής μας; Γιατί η Ελλάδα συμμετέχει με περισσότερα από τη Νότια Αφρική; Αφού η ελάχιστη συνεισφορά έχει καθοριστεί στα 340 εκ., γιατί δεν καταβάλλει την ελάχιστη η Ελλάδα, στη δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται;

Γιατί αντί για την Ελλάδα δεν καταβάλλει τη συμμετοχή η ΤτΕ, όπως συμβαίνει με την Κεντρική Τράπεζα των Φιλιππίνων, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας, του Ισραήλ και της Πολωνίας, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι; Πόσο μάλλον όταν καταβάλλεται τόκος στην ΤτΕ που είναι ξένη οντότητα;

Στην παράγραφο 3, η συμμετοχή μιας χώρας μειώνει τα ποσά των άλλων. Μήπως εδώ οφείλεται η διαφορά μεταξύ των 1.681,2 SDR σύμφωνα με το ΓΛΚ που συνεισφέρουμε, σε σχέση με την αρχική συμφωνία του 2010 των 1.654,51 SDR;

Στην παράγραφο 4 διαπιστώνονται επίσης απαράδεκτες αοριστίες, σχετικά με το ύψος της συμμετοχής που μπορεί να μεταβληθεί, κάτω από συνθήκες που δεν διευκρινίζονται. Επί πλέον, κάθε αλλαγή των συμμετοχών των υπολοίπων, υπόκειται στην έγκριση του 85% – οπότε φαίνεται σχετικά δύσκολο να αποδεσμευτούν τα ποσά, με τα οποία δεσμευόμαστε εδώ.

Στην παράγραφο 5 και στο εδάφιο γ) μπορούν να οδηγηθούν μέλη του ΔΝΤ ακόμη και στην απώλεια του δικαιώματος ψήφου – εάν το νόμισμά τους δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Τι θα συμβεί αλήθεια, στην περίπτωση που τυχόν διαλυθεί η Ευρωζώνη, με τα διάδοχα νομίσματα;

Στην παράγραφο 6, με το εδάφιο α) μπορούν να μεταβληθούν τα ποσά συμμετοχής από το Εκτελεστικό Συμβούλιο έως το μέγιστο – ενώ η χώρα θα πρέπει να τα καταβάλλει άμεσα, χωρίς να έχει δικαίωμα όχι μόνο αντιρρήσεων, αλλά ούτε καν παρατηρήσεων, όπως φαίνεται από το εδάφιο δ), γεγονός που σημαίνει πως η διάταξη είναι προβληματική.

Στην παράγραφο 9, υπάρχει ασάφεια, όσον αφορά το επιτόκιο μελλοντικά – όπου αυτή τη στιγμή στα SDR και στις δεσμεύσεις είναι 0,05% ενώ το βασικό του δανεισμού 1,05% όπως θα καταθέσουμε στα πρακτικά. 

Η παράγραφος 10 είναι ενδεικτική της ασυδοσίας του ΔΝΤ – αφού η πρόσβαση σε πόρους από τα μέλη του, καθορίζεται από τις πολιτικές και τις πρακτικές του Ταμείου, χωρίς κανέναν περιορισμό στις αποφάσεις του.

Κάτι ανάλογο διαπιστώνεται και από την παράγραφο 22, με την οποία δίνεται μεγάλη ελευθερία κινήσεων στο Ταμείο – αφού μπορεί να συνάψει ένα νέο είδος δανείου ή παραπλήσιας σύμβασης, ανεξάρτητα από το τι ορίζουν οι διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Το 2ο άρθρο τώρα είναι διαδικαστικό, ενώ το τρίτο αφορά τη χορήγηση δανείων από την ΤτΕ – όπου, με δεδομένο το ότι δανείζει τα ποσά που θα καταβάλει η Ελλάδα στο ΔΝΤ, με το δημόσιο κάτι σαν μεσάζοντα, δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν συμμετέχει απ’ ευθείας, όπως οι άλλες κεντρικές τράπεζες. Θα ήταν σίγουρα προτιμότερο για την Ελλάδα – ενώ δεν θα αύξανε το δημόσιο χρέος μας.     

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα θα εισπράττει τόκους για το ποσόν που θα εκχωρήσει στο ΔΝΤ και θα καταβάλλει αντίστοιχους στην ΤτΕ, χωρίς όμως να αναφέρεται το ύψος τους – οπότε θα μπορούσαν να είναι υψηλότεροι στην ΤτΕ με αποτέλεσμα να ζημιώνεται το Δημόσιο ή χαμηλότεροι, οπότε θα χρηματοδοτείται έμμεσα το δημόσιο.

Πάντως, το ΓΛΚ προκρίνει την περίπτωση που θα δημιουργούνται έσοδα, επειδή  αναφέρει στην έκθεσή του τα εξής: «Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται επί του κρατικού προϋπολογισμού ενδεχόμενη αύξηση εσόδων λόγω καταβολής από το ΔΝΤ των προβλεπόμενων τόκων επί του χορηγούμενου δανείου, σε περίπτωση που το ύψος αυτών που λαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο είναι υψηλότερο από αυτούς που θα αποδίδει στην ΤτΕ».

Πως το ξέρει; Το συμφώνησε η ΤτΕ; Εάν ναι πόσο δεσμευτικό είναι, σε σχέση με μία ενδεχόμενη μελλοντική αλλαγή;

Κλείνοντας, το θέμα προέκυψε προφανώς, εάν ισχύουν βέβαια αυτά που αναφέρονται στον Τύπο, από την ανάγκη διευκόλυνσης του δανεισμού μας από τη ΕΚΤ, μέσω μίας τεχνητής αναβάθμισης της πιστοληπτικής μας ικανότητας – γεγονός που υποδηλώνει ένα κλίμα μηχανορραφίας γύρω από το μη βιώσιμο χρέος μας.

Εμείς πάντως, εκτός των άλλων, δεν έχουμε κανένα λόγο να συμβάλλουμε στις αγωνιώδεις προσπάθειες συγκάλυψης της αποτυχίας των μνημονίων – ούτε στη συνέχιση της απομύζησης της χώρας μας από τους δανειστές.

Το ίδιο το Δ.Ν.Τ, σε εσωτερικό έλεγχο παραδέχτηκε τα λάθη του

https://youtube.com/embed/h-4Gct9h19E
Νέο έγκλημα: με δανεικά, δάνειο στο ΔΝΤ! – The Analyst

ΣΧΟΛΙΟ Οδοιπ “” Για τις πληροφοριες που δινει και οχι για τις υπηρεσειες που προσφερει το κομμα του και εκεινος

“Την ψυχή που πεθαίνει, τη βγάζει ο αρχάγγελος Μιχαήλ , με εντολή του Χριστού” — Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα

Λέει ο Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα

Την ψυχή που πεθαίνει, τη βγάζει ο αρχάγγελος Μιχαήλ (βγαίνει από το στόμα), με εντολή του Χριστού, ενώ ο φύλακας άγγελος παραμένει τιμής ένεκεν, δίπλα στο νεκρό σώμα μέχρι να ταφεί. 

Είναι υπερτάτη τιμή για εμάς τους Ορθοδόξους, ο Χριστός να έχει ορίσει, τον αρχηγό των αγγέλων, τον αρχάγγελο Μιχαήλ, να παίρνει την ψυχή μας. Αυτό ισχύει μόνο για τους Ορθοδόξους! 

Ο αρχάγγελος Μιχαήλ παραδίδει την ψυχή στα χέρια άλλων αγγέλων, που την παραλαμβάνουν και αναχωρούν για τον τελωνισμό. Τρεις μέρες τελωνίζεται η ψυχή. Δεν τελωνίζονται όλοι. Οι εξομολογημένοι περνούν τα τελώνια σφήνα, με το εξπρές! Τελωνίζονται, όσοι έχουν ανεξομολόγητες αμαρτίες. 

Αν υπάρχει κάποιο ανεξομολόγητο αμάρτημα, κάτω του θανασίμου αμαρτήματος, ζυγίζεται με τα καλά έργα, υπερνικούν τα καλά και προχωράει στο επόμενο τελώνιο, έως ότου φτάσει στο Χριστό μας. Εάν όμως κάποια ψυχή, σε κάποιο τελώνιο έχει κάποιο θανάσιμο αμάρτημα ανεξομολόγητο, επί τόπου γκρεμίζεται και κολάζεται… 

Οι άνθρωποι κολάζονται κυρίως στο τελώνιο: α) της μαγείας – σατανισμού και β) της σαρκικής ανηθικότητας (πορνεία). 

Όταν παρέλθει το τριήμερο και η ψυχή περάσει τα τελώνια, οδηγείται από τον άγγελο στην ανθρωπότητα του Χριστού, γιατί η Θεότητά Του δεν φαίνεται. 

Βλέπει η ψυχή το Χριστό, που έχει τη μορφή, όπως Τον βλέπουμε στις εικόνες μας. Δεν έχει ο Χριστός άλλη μορφή. 

Ως γνωστόν, την τρίτη μέρα, η Εκκλησία ως φιλόστοργη Μητέρα, προσκομίζει τα κόλλυβα της τρίτης μέρας. Τα τριήμερα αυτά κόλλυβα παρίστανται ενώπιον του Κυρίου, όταν η ψυχή προσκυνάει το Χριστό. 

Το κάθε σπυράκι – σιταράκι από τα κόλλυβα, είναι προσευχές αυτών, που δέονται εξ ονόματος της ψυχής αυτής!

Εφόσον η ψυχή προσκυνήσει το Χριστό, ο Χριστός την ευλογεί, χωρίς να πει απολύτως τίποτα. Ο Θεός δεν αποφαίνεται, αλλά η ψυχή διαισθητικά ξέρει, ότι επειδή πέρασε τα τελώνια είναι σεσωσμένη, αλλά περιμένει την επικύρωση της σωτηρίας της! 

Στη συνέχεια παίρνει ο φύλακας άγγελος την ψυχή και σε χρόνο μηδέν την πάει πάλι στη γη! Την πάει στα μέρη όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε, κάνοντάς την περιήγηση όλη τη ζωή της. Θα θυμηθεί η ψυχή λεπτομέρειες, που τα είχε λησμονήσει παντελώς και τα καλά και τα κακά έργα της και όλες τις αμαρτίες που έκανε (εξομολογημένες και μη).

Τότε η ψυχή διαπιστώνει εμπειρικά, ότι ο Χριστός είναι πανταχού παρών και γνωρίζει τα πάντα! 

Το δρομολόγιο αυτό της παραμονής της ψυχής επί της γης, διαρκεί από την τρίτη μέρα έως την ενάτη μέρα. 

Την ενάτη μέρα παίρνει ο άγγελος την ψυχή και την παρουσιάζει πάλι στο Χριστό για να Τον προσκυνήσει και βάζουμε τώρα τα κόλλυβα της ενάτης μέρας, με τα οποία η Εκκλησία και οι πιστοί δέονται υπέρ ελέους της ψυχής αυτής

Ο Χριστός ευλογεί την ψυχή, αλλά δεν αποφαίνεται. Από την ενάτη μέρα και μετά αρχίζει το μεγαλύτερο μέρος των εκπλήξεων… Παίρνει ο φύλακας άγγελος την ψυχή και την οδηγεί στον παράδεισο. Η ψυχή θα δει τον παράδεισο, από την ένατη έως την 24 μέρα. 

Δεν θα μπορέσει όμως με κανέναν να συνομιλήσει και θα είναι σαν να βλέπουμε κάποια πρόσωπα τα οποία θα χωρίζονται από εμάς, από ένα αδιαπέραστο διαφανές τζάμι. Η ψυχή μόνο θα βλέπει, αλλά δεν θα μπορεί να επικοινωνεί και ούτε να ακούει το τι συμβαίνει στον παράδεισο. 

Την 25η μέρα παίρνει ο άγγελος την ψυχή και την πάει στον άδη και ισχύει το ίδιο και εκεί. Υπάρχει δηλ. ένα αδιαπέραστο διαφανές τζαμί και βλέπει μόνο, χωρίς να επικοινωνεί. Το λυπηρό θα είναι, όταν η ψυχή δει εκεί, κάποια αγαπημένα πρόσωπά της. Εκεί στον άδη, μόνο την αφάνεια (ο πάτος της κολάσεως) δεν θα μπορεί κανείς να δει. 

Και την 40η μέρα, (αρχίζουμε να μετράμε σαν πρώτη μέρα, την ημέρα της κοιμήσεως) βάζει πάλι μετάνοια η ψυχή στο Χριστό και ο Χριστός αποφαίνεται, για το που θα πάει η ψυχή, εις πάντας των αιώνων. Γι΄αυτό και η Εκκλησία βάζει τα κόλλυβα της σαρακοστής μέρας, τα οποία είναι και τα πιο σημαντικά….

Με αυτόν τον τρόπο, η ψυχή θα έχει την εμπειρία όλου του νοητού κόσμου και θα βεβαιωθεί, ότι όντως όλα υπάρχουν και τίποτα δεν είναι παραμύθι….

Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα

πηγή : Elias D. Kallioras