Ἐπίσκοπος διώκτης ἱερέως, του Γεώργιου Κ. Τζανάκη ΚΑΙ Δείτε το τελευταίο βίντεο του π. Αντωνίου Στυλιανάκη

Ἐπίσκοπος διώκτης ἱερέως (Γεώργιος Τζανάκης)

Ἐπίσκοπος διώκτης ἱερέως.

Ὁ Σεβασμιώτατος Πειραιῶς μὲ ἀνακοίνωσι τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς ἤσκησε κανονικὴ δίωξι κατὰ τοῦ π. Στυλιανοῦ Καρπαθίου. Γιατί; Διότι, ὅπως ἀναφέρεται στὴν ἀνακοίνωσι, ὁ ἐν λόγῳ ἱερεῦς ἔχει προβεῖ σὲ συκοφαντικὴ δυσφήμησι τοῦ ἰδίου, τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, τῆς ΔΙΣ, καὶ τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!!! (Δὲν εἶναι καὶ λίγοι, ἐδὼ ποὺ τὰ λέμε. «Δυσφημεῖ συκοφαντικῶς», κατὰ τὴν ἀνακοίνωσι, ὅλη τὴν Ἱεραρχία καὶ πολλοὺς ἄλλους).

Ἑπίσης τὸν κατηγορεῖ ὅτι ὑποκινεῖ τὸ ἐκκλησιαστικὸ πλήρωμα τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς, τῆς Μητροπόλεως Ναυπάκτου ἀλλὰ καὶ … ὅλης τῆς Ἐλλάδος,  «εἰς ἀπείθειαν, καταφρόνησιν, στρηνιασμόν καί ἐχθροπάθειαν πρός τούς Σεβασμιωτάτους Ποιμενάρχας αὐτοῦ». Καὶ τελικῶς τὸν κατηγορεῖ ἐπὶ «δεινοτάτῳ σκανδαλισμῷ τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν».

Ὅλα αὐτὰ ὁ ἱερεῦς αὐτὸς , κατὰ τὴν ἀνακοίνωσι , τὰ διέπραξε δίδωντας συνένευξι «εἰς τόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν FOCUS 103,6 καί στόν δημοσιογράφο κ. Στέφανο Δαμιανίδη» τὰἔμαθαν δὲ«κατόπιν τῆς δημοσιοποιήσεως ὑπό τοῦ διαδικτυακοῦ ἱστοτόπου «Τάς θύρας τάς θύρας» καὶ «μετά πολλῆς θλίψεως καί ὀδύνης, ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς, κηδομένη ὅμως τῆς τρωθείσης κανονικῆς τάξεως » προέβη στὴν δίωξι αὐτή. 

Κατ᾿ ἀρχὴν εἶναι πολὺ εὐχάριστο καὶ ἐλπιδοφόρο ὅτι ὑπάρχουν ἐπίσκοποι ποὺ γνωρίζουν καὶ παραδέχονται ὅτι ὑπάρχει κανονικὴ τάξις στὴν Ἐκκλησίας μας. Πολὺ σημαντικό αὐτό. (Θὰ ἐξηγήσουμε παρακάτω γιατί ) . Δεύτερο , ἐπίσης σημαντικὸ, ποὺ ἀκοῦμε ὅτι ἐνδιαφέρονται- κήδονται ὅταν τιτρώσκεται -διασαλεύεται – περιφρονεῖται ἡ κανονική τάξις αὐτή.

Ἄς δοῦμε λοιπὸν  κατ᾿ ἀρχὴν πόσους κανόνες παρέβη ὁ ἐν λόγῳ ἱερεῦς καὶ πόσα Γραφικὰ λόγια, κατὰ τὴν ἀνακοίνωσι τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς, : «ΣΤ΄ τῆς Ἁγίας Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ΙΗ΄ τῆς Ἁγίας Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ΛΔ΄ τῆς Ἁγίας ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ΝΗ΄ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὡς καί ὑπό τῶν Γραφικῶν λογίων: Λουκ. 3, 14 καί Ματθ. 18, 6» Ὄχι καὶ λίγα. Ὅποιος δεῖ τὴν ἀνακοίνωσι σίγουρα θὰ ἀντιληφθῇ ὅτι κάτι τρέχει, ὄντως , μὲ αὐτὸν τὸν ἱερέα . Τόσους κανόνες παρέβη καὶ ἔτρωσε τὴν τάξιν αὐτῶν , συκοφαντῶν  Ἀρχιερεῖς καὶ σκανδαλίζων συνειδήσεις ἀπλῶν ἀνθρώπων. 

Γιὰ νὰ γίνει ἀντιληπτὸ τὸ μέγεθος τῶν ἀδικημάτων τοῦ ἱερέως παραθέτουμε , γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν πρόχειρο , τὸ περιεχόμενο τῶν κανόνων αὐτῶν: 

Κανὼν ΣΤ´τῆς Β΄
«Ἐπειδὴ πολλοὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν εὐταξίαν συγχεῖν καὶ ἀνατρέπειν βουλόμενοι, φιλέχθρως καὶ συκοφαντικῶς αἰτίας τινὰς κατὰ τῶν οἰκονομούντων τὰς ἐκκλησίας ὀρθοδόξων ἐπισκόπων συμπλάσσουσιν, οὐδὲν ἕτερον, ἢ χραίνειν τὰς τῶν ἱερέων ὑπολήψεις, καὶ ταραχὰς τῶν εἰρηνευόντων λαῶν κατασκευάζειν ἐπιχειροῦντες·…» (1)

Κανὼν ΙΗ´τῆς Δ΄

«Τὸ τῆς συνωμοσίας, ἢ φατρίας, ἔγκλημα καὶ παρὰ τῶν ἔξω νόμων πάντῃ κεκώλυται, πολλῷ δὴ μᾶλλον ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίᾳ τοῦτο γίνεσθαι ἀπαγορεύειν προσήκει. Εἴ τινες τοίνυν κληρικοί, ἢ μονάζοντες, εὑρεθεῖεν συνομνύμενοι, ἢ φατριάζοντες, ἢ κατασκευὰς τυρεύοντες ἐπισκόποις, ἢ συγκληρικοῖς, ἐκπιπτέτωσαν πάντῃ τοῦ οἰκείου βαθμοῦ».

Κανὼν ΛΔ´ τῆς ΣΤ¨  

«Καὶ τοῦτο δὲ τοῦ ἱερατικοῦ κανόνος σαφῶς διαγορεύοντος, ὡς τὸ τῆς συνωμοσίας, ἢ φρατρίας ἔγκλημα καὶ παρὰ τῶν ἔξω νόμων πάντη κεκώλυται, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίᾳ τοῦτο γίνεσθαι ἀπαγορεύειν προσήκει· καὶ ἡμεῖς παραφυλάττειν σπουδάζομεν, ὡς εἴ τινες κληρικοί, ἢ μοναχοὶ εὑρεθεῖεν ἢ συνομνύμενοι, ἢ φατριάζοντες, ἢ κατασκευὰς τυρεύοντες ἐπισκόπων, ἢ συγκληρικῶν, ἐκπιπτέτωσαν πάντῃ τοῦ οἰκείου βαθμοῦ».

Κανὼν ΝΗ´ Ἀγίων Ἀποστόλων

«Ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἀμελῶν τοῦ κλήρου ἢ τοῦ λαοῦ, καὶ μὴ παιδεύων αὐτοὺς τὴν εὐσέβειαν, ἀφοριζέσθω· ἐπιμένων δὲ τῇ ἀμελείᾳ καὶ ῥᾳθυμίᾳ, καθαιρείσθω».

Ἐπίσης καὶ τὰ Γραφικἀ λόγια, ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἀνακοίνωσι:

Λουκ. 3, 14:  «Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες· καὶ ἡμεῖς τί ποιήσομεν; Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· μηδένα συκοφαντήσητε μηδὲ διασείσητε,(= συγχέω, ἐπιφέρω σύγχυσιν, φέρω εἰς σύγχυσιν,) καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν».

Ματθ 18, 6:  «῝Ος δ’ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης».

Ὅπως μπορεῖ νὰ διαπιστώσῃ ὁ γνωρίζων ἀπλὴ ἀνάγνωσι ὁ ΝΗ΄ τῶν Ἀποστόλων ἀναφέρεται σὲ ποιμένες ποὺ ἀμελοῦν  τὸν λαό καὶ τὴν παίδευσι του στὴν εὐσέβεια, ἄρα δὲν ἔχει καμμία σχέσι μὲ τὸν ἐν λόγῳ κληρικὸ, καθότι αὐτὸς κάνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο ( καὶ γι᾿ αὐτὸ ἐξ ἄλλου διώκεται ) .

Ὁ ΛΔ΄ τῆς ΣΤ΄ εἶναι ἀντιγραφὴ τοῦ ΙΗ΄ τῆς Δ΄, ὅπως λέγει καὶ ὁ ἅγιος Νικόδημος στὸ Πηδάλιον, καὶ ἀναφέρεται στὸ  «τῆς συνωμοσίας, ἢ φρατρίας ἔγκλημα». Ὑπενθυμίζουμε ὅτι «Συνομωσία μὲν εἶναι τὸ νὰ συνδεθοῦν τινες ἀναμεταξύ τους μὲ ὄρκους . Φατρία δὲ, τὸ νὰ συνδεθοῦν μὲ συμφωνίαν καὶ ἀπόφασιν ὅτι νὰ μὴν ἀφήσουν ἐκείνα ὁπου ἐβουλεύθησαν κάτα τινος ἕως ὁποὺ νὰ τὰ τελειώσουν» κατὰ τὸν ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη. (Πηδάλιον. Ἐκδ. Β΄ Ἐν Ἁθήναις 1841, Κ. Γκαρπολα, σελ. 113). Περιτεύει νὰ ὑπενθημίσουμε ὅτι ὁ π. Στυλιανὸς οὔτε συνομώτησε οὔτε φατρίασε…… Μιὰ συνέντευξι, δημοσίως ἔδωσε ( καὶ κάποια κείμενα δημοσίευσε… ) Ἄρα τοὺς ἀφήνουμε καὶ αὐτοὺς τοὺς κανόνες. 

Μένει ὁ ΣΤ΄ τῆς Β΄. Καὶ τί λέει ; Λέει ὅτι ὑπάρχουν ἀρκετοὶ ποὺ θέλουν νὰ προκαλέσουν σύγχυση καὶ νὰ ἀνατρέψουν τὴν ἐκκλησιαστικὴ εὐταξία καὶ συμπλάσσουν κατηγορίες συκοφαντικὰ καὶ μὲ ἐχθρότητα κατὰ τῶν ὀρθοδόξων ἐπισκόπων, γιὰ κανένα ἄλλον λόγο παρὰ γιὰ νὰ λερώσουν τὶς ὑπολήψεις τῶν ἐπισκόπων καὶ νὰ προκαλέσουν ταραχὲς στὸν εἰρηνεύοντα λαό.

«Ἐπειδὴ πολλοὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν εὐταξίαν συγχεῖν καὶ ἀνατρέπειν βουλόμενοι, φιλέχθρως καὶ συκοφαντικῶς αἰτίας τινὰς κατὰ τῶν οἰκονομούντων τὰς ἐκκλησίας ὀρθοδόξων ἐπισκόπων συμπλάσσουσιν, οὐδὲν ἕτερον, ἢ χραίνειν τὰς τῶν ἱερέων ὑπολήψεις, καὶ ταραχὰς τῶν εἰρηνευόντων λαῶν κατασκευάζειν ἐπιχειροῦντες»· 

Τί κάνουμε σ᾿ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ; Ἄν μὲν οἱ διαφορὲς εἶναι ἰδιωτικῆς φύσεως πρέπει νὰ ἐξετασθοῦν ἀνεξαρτήτως τοῦ ποιὸς εἶναι ὁ κατήγορος, ἄν εἶναι ἐκκλησιαστικὸν τὸ «ἔγκλημα» πρέπει νὰ ἐξεταστῇ ἡ δογματικὴ καὶ ἠθικὴ κατάστασις τοῦ κατηγοροῦντος, καὶ νὰ προειδοποιηθοῦν ὅτι θὰ ὑποστοῦν ἀντίστοιχη τιμωρία ὅπως προβλέπεται γιὰ αὐτὸν ποὺ κατηγοροῦν ἄν ἀποδειχτοῦν ὅτι συκοφάντησαν τὸν κατηγορούμενο.

Ἔχουν αὐτὰ καμμία σχεσι μὲ τὴν περίπτωσι τοῦ π. Στυλιανοῦ ; Αὐτὸς «συμπλάσσει» κατηγορὶες-συκοφαντίες ἐναντίον ὅλων τῶν ἐπισκόπων, ὅπως λέγει ἡ ἀνακοίνωσις, γιὰ νὰ λερώσει τὶς ὑπολήψεις τους καὶ νὰ ἐπιφέρει ταραχὲς στὸν εἰρηνεύοντα λαό ; Αὐτὸ εἶναι πρὸς ἐξέτασι καὶ θὰ φανῇ.

Γιὰ τὴν δογματικὴ καὶ ἠθικὴ κατάστασι τοῦ ἀνθρώπου – δὲν τὸν γνωρίζω – δὲν νομίζω νὰ τίθεται θέμα. Ἴσως νὰ τίθεται γιὰ ἄλλους . Θὰ τὰ δοῦμε παρακάτω. Οἱ γνωρίζοντες καὶ τὰ πράγματα θὰ βοηθήσουν.

Ἄρα δὲν προκύπτει κάτι σαφὲς ἀπὸ τοὺς κανόνες αὐτοὺς ποὺ νὰ ἀφορὰ τὴν οὐσία τῶν πραγμάτων. Ὑπάρχουν λέξεις ποὺ ταιριάζουν μὲ τὶς λέξεις ποὺ θέτει ὡς προϋποθέσεις ἡ ἀνακοίνωσι γιὰ τὸν διωγμὸ τοῦ π. Στυλιανοῦ, «συκοφαντία» καὶ «σκανδαλισμὸς λαοῦ», στὸν ΣΤ΄ τῆς Β΄, ἀλλὰ εἶναι ἄλλο τὸ περιεχόμενο τοῦ κανόνος, καὶ ἐξ ἄλλου μένει νὰ ἀποδειχτοῦν ὅτι αὐτὰ ποὺ εἶπε ὁ π. Στυλιανὸς εἶναι συκοφαντὶες καὶ ὑποκίνησις σὲ ἀπείθια, καταφρόνησι, στρηνιασμό καὶ … ἐχθροπάθεια ( μοντέρνα λεξούλα, μήπως … νεοεποχήτικης προελεύσεως ; )

Ἄρα πρὸς τί ἡ παράθεσις τόσων «κανόνων» ποὺ τελικῶς δὲν ἔχουν σχέσι ; Προφανῶς γιὰ ἐντυπωσιασμὸ τῶν ἀσχέτων καὶ γιὰ χρήσι τῶν πληρωμένων διαμορφωτῶν τῆς «κοινῆς γνώμης» ποὺ άπλὰ θὰ ἀνακοινώνουν ἔκπληκτοι « πόσους κανόνες καὶ Γραφὲς παρέβη ὁ ψεκασμένος ἱερεῦς αὐτός ».   

Συμφωνεῖ ὁ Σεβασμιώτατος Πειραιῶς, μιὰ ποὺ αὐτὸς εἶναι κατήγορος κατὰ τοῦ π. Στυλιανοῦ, ἄν  οἱ δικὲς του κατηγορίες περὶ συκοφαντικῆς δυσφημήσεως καὶ σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν καταπέσουν νὰ ὑποστῇ αὐτὸς τὴν ποινὴ τῆς καθαιρέσεως καὶ τῆς ἐπαναφορᾶς εἰς τὴν τάξι τῶν λαϊκῶν , τὴν ὁποία ἐπισείει κατὰ τοῦ π. Στυλιανοῦ, ὅπως προβλέπει ὁ κανόνας ;

Τὰ Εὐαγγελικὰ χωρία περὶ συκοφαντίας καὶ σκανδαλισμοῦ, μὲ ἀναμφισβήτητη ἰσχὺ γιὰ κάθε ἄνθρωπο ἰσχύουν τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὸν σεβασμιώτατο . Καλὸ θὰ ἦτο καὶ αὐτὸς καὶ ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ πνευματικοὶ – ποὺ δημοσίως ἐμβολιάζονται καὶ κηρύττουν τὴν θεϊκότητα τῶν ἐμβολίων , τὴν «ἁγιότητα» τῶν κατασκευαστῶν ( μέχρι καὶ βραβεία τοὺς δίνουν!!! )  καὶ τὴν ἁμαρτωλότητα ὅσων δὲν δέχονται νὰ γίνουν πειραματόζωα , οὔτε νὰ ἐμβολιαστοῦν μὲ κύταρα ἐκτρωμένων ἐμβρύων – νὰ ἀναλογιστοῦν , ἄν τοὺς εἶναι ἀκόμα δυνατὸν , πόσους ἐλαχίστους σκανδαλίζουν .

Ὑποψιάζομαι ὅτι τὸ «σκασίλα μου» , θὰ εἶναι καὶ ἐδὼ ἡ ἀπάντησις.

(Συγγνώμη γιὰ τὴν προχειρότητα, ἀλλὰ μαζεύω ἐληὲς καὶ μόλις γύρισα στὸ σπίτι εἶδα τί συμβαίνει καὶ ἔγραψα, εἰσαγωγικῶς, στὸ γόνατο αὐτὲς τὶς σκέψεις, γιατὶ βλέπω ὅτι «ὁ κύκλος στενεῦει γιὰ μᾶς», -ποὺ λέει καὶ τὸ τραγούδι- πλήν μείζων ὁ ἐν ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ). 

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 10 Νοεμβρίου 2021.  


Δείτε το τελευταίο βίντεο του π. Αντωνίου Στυλιανάκη

=======================================================

Κύπρος: Μια και αδιαίρετη η Εθνική Ψυχή!

Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα και άτομα που στέκονται

(Εξακριβωμένη και αυθεντική ιστορία)

Σε κάποιο χωριό της Κύπρου, ο γάμος είχε τελειώσει στην εκκλησία και η γαμήλια πομπή, μ’επικεφαλής τους νεονύμφους και τους “κουμπάρους” περνούσε τους δρόμους του χωριού, κατευθυνόμενη στο σπίτι του γαμπρού.

Σε κάποιο δρόμο, η πομπή συναντήθηκε με τρεις άγνωστους κυρίους, που, όπως φαίνονταν από το ντύσιμό τους, είχαν έρθει από την πόλη. Ένας χωρικός αποσπάσθηκε από την πομπή και με την προθυμία της παντοτινής Ελληνικής φιλοξενίας, ρώτησε τους τρείς πολίτες τι ήθελαν!

Σε λίγο από στόμα σε στόμα, ενώ η πομπή εξακολουθούσε να προχωρεί, μαθεύτηκε ο λόγος της επίσκεψής τους, που έφτασε στο τέλος και στ’ αυτιά της νύφης. Αμέσως εκείνη σταμάτησε και μαζί της σταμάτησαν κι όλοι οι άλλοι.

– Τι ζητούν; είπε η νύφη. Έρανους για τον πόλεμο ;

Και μεμιάς σηκώνει το λευκό της πέπλο, βγάζει τα σκουλαρίκια από τ’ αυτιά της και καλώντας κοντά της τους τρεις κυρίους, τους τα δίνει. – Δεν έχω λεφτά, είπε.

Τότε μεμιάς, χωρίς καμιά συνεννόηση, εντελώς αυθόρμητα, αδίσταχτα και πρόθυμα, άρχισαν όλοι, άντρες και γυναίκες να προσφέρουν, εκεί καταμεσής του δρόμου, ό,τι μπορούσαν.

Οι τρεις απεσταλμένοι από την πόλη έκλαιγαν. Όλων τα μάτια είχαν βουρκώσει…

Από τον καιρό του Τρωικού πολέμου η Κύπρος, πάντα βαθύτατα Ελληνική στην ψυχή και στο φρόνημα, έλαβε μέρος σ’ όλους τους αγώνες του Έθνους. Μόλις εκδηλώθηκε η άνανδρη επιβουλή, ο Κυπριακός Λαός εξεγέρθηκε και αυτός μαζί με όλο τον Ελληνισμό και εκδήλωσε με τρόπο αληθινά μεγαλειώδη την αλληλεγγύη του στη Μητέρα Πατρίδα. …

==========================================

Ο Χριστός ήρθε για να σώσει όχι τις χώρες, αλλά τους ανθρώπους. Μια χώρα παίρνει την αξία της από τους καλούς πολίτες που έχει. Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Σε ένα λιβάδι, το πιο σημαντικό πράγμα είναι το χορτάρι.

Σε ένα χωράφι, είναι το σιτάρι. Σε έναν κήπο, τα λαχανικά. Κανείς δεν υπερηφανεύεται για την περίφραξη του λιβαδιού περισσότερο από ό, τι καυχιέται για το χορτάρι. Ούτε κανείς καυχιέται για το υπόστεγο στον αγρό περισσότερο από ό, τι για το σιτάρι. Ούτε κανείς καυχιέται για τις τάφρους στο περιβόλι περισσότερο από ό, τι για τα λαχανικά.

Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι υπερηφανεύονται για τις χώρες τους; για τους δρόμους· τα σύνορα, τις περιφράξεις και τις πόλεις που έχει η κάθε χώρα; Όλα αυτά δεν έχουν μεγαλύτερη αξία από τις περιφράξεις των λιβαδιών, ούτε από το υπόστεγο στο χωράφι, ούτε από τις τάφρους στο περιβόλι – αν συγκριθούν με την κύρια καλλιέργεια, δηλαδή , τον άνθρωπο;
Οι άνθρωποι δεν υπάρχουν για χάρη της χώρας, αλλά η χώρα υπάρχει για χάρη των ανθρώπων.

Ο Χριστός ήρθε για να σώσει όχι τις χώρες, αλλά τους ανθρώπους.

Μια χώρα παίρνει την αξία της από τους καλούς πολίτες που έχει. Σε τι χρησιμεύει μια μεγάλη χώρα που έχει κακούς ανθρώπους; Αυτοί είναι σαν αγκάθια σε ένα αχανές χωράφι.

Πηγή: Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, «Ο Πρόλογος της Οχρίδας», (Φεβρουαρίου)

πηγή

Έκτακτο Παράρτημα: Ο Χριστός ήρθε για να σώσει όχι τις χώρες, αλλά τους ανθρώπους. Μια χώρα παίρνει την αξία της από τους καλούς πολίτες που έχει (yiorgosthalassis.blogspot.com)

==============================================

Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς για τον άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς

Μπορεί να είναι απεικόνιση 1 άτομο

« Όλα όσα έχει πει, είναι θησαυρός ουράνιος. Όλα όσα έχει γράψει είναι άφθαρτο, ουράνιο, αιώνιο χρυσάφι. Πράγματι, αν κάνετε μια επισκόπηση των μεγάλων Αγίων του Θεού, των μεγάλων συγγραφέων της Εκκλησίας του Χριστού, μετά τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον ήλιο της Κωνσταντινουπόλεως, ο πλησιέστερος του είναι ο άγιος Επίσκοπος Νικόλαος, ο άγιος Δαμασκηνός, ο Γρηγόριος Παλαμάς και ελάχιστοι ακόμη »

========================================================