Ἀνευλαβὴς εὐλάβεια.

Γεώργιος Τζανάκης

Βλέπουμε ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης, νὰ ἱερουργοῦν μασκοφορεμένοι.

Νὰ βγάζουν τὰ ἅγια μασκαρεμένοι. Νὰ κοινωνοῦν τὸν λαό μὲ τὰ μουρόπανα μέχρι τὰ μάτια.

Καὶ τὸν λαὸ νὰ «προσκυνᾶ» τὶς ἅγιες εἰκόνες χωρὶς τὰ χείλη του τὰ ἄλαλα νὰ ἀκουμποῦν, γιατί μεσολαβοῦν μιὰ ἥ δυό «μασκοῦλες».

Γιὰ νὰ μπῇς στὸν ναὸ ἐλέγχεσαι ἀπὸ σεκουριτάδες, οἱ παπάδες οἱ ψάλτες καὶ καντηλανάφτες πρέπει νὰ ἐμβολιαστοῦν ὑποχρεωτικά. Τὸν λαὸ τὸν ἔχει ἀναλάβει ἐκβιάζοντας τον ὁ τύραννος ὁ ἀπάνθρωπος, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει ἀκόμη ἐκβληθῇ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς. (Πότε; Παναγία μου;)

Καὶ ὅμως ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ θλιβερὸ θέατρο δὲν λείπει ἡ «εὐλάβεια».

Τουλάχιστον ἀπὸ τὴν πλευρὰ κάποιων ἀρχιερέων. Τόσο ὁ εὑρισκόμενος στὴν θέσι τοῦ ἀρχιερέως στὴν Ἀλεξανδούπολι, ὅσο καὶ ὁ ἀντίστοιχος στὰ Χανιά, ἐγγράφως ἀπαιτοῦν «εὐλάβεια» ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς στοὺς ὁποίους ἀπηύθυναν τὶς γραπτές ἐντολές τους. Καὶ μάλιστα «εὐλάβεια θρησκευτική». Ἄρα τὴν θυμοῦνται τὴν εὐλάβεια, τουλάχιστον ὡς λέξι, καὶ τὴν ἀπαιτοῦν.

Πρῶτος ὁ Ἀλεξανδουπόλεως κελεύει:

2. Ὡς πρὸς τὴν λειτουργία τῶν ἱερῶν Ναῶν μας νὰ τηρεῖτε μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια ὅλα τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα προσώπων καὶ κτιρίων. [1]

Ἀντιγράφει ὁ Χανίων (καὶ πασπαλίζεται ἡ ἐγκύκλιος μὲ πατριαρχικῆς καθαρευούσης πούδρα, χωρὶς νὰ ἀποφεύγονται τὰ λαθάκια – ἀπὸ τὸν κειμενογράφο του ἐννοεῖται):

2. Ὡς πρὸς τὴν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, νὰ τηροῦνται μὲ θρησκευτικὴν εὐλάβειαν ὅλα τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα προσώπων καὶ κληρικῶν συμφώνως πρὸς τὰς Ἐγκυκλιους τῆς πολιτείας. [2] (Ὁ κληρικὸς δὲν εἶναι πρόσωπο; Κτήρια, ἔγραφε, καλέ, ἐκεὶ ἀπὸ ὅπου ἀντέγραψες)

Μπορεῖ ἡ εὐλάβεια ποὺ ζητοῦν νὰ χαρακτηρίζεται θρησκευτικὴ, ἀλλὰ ἀφορᾶ τὰ … ὑγειονομικὰ μέτρα τῆς πολιτείας, ὅπως βλέπετε. Θὰ ἦταν μεγάλοι χιουμορίστες ἄν μιλοῦσαν γιὰ τὴν ὄντως εὐλάβεια, τὴν ἐν Θεῷ, ἐν κημῷ περιφερόμενοι ἐν ναῷ ἁγίῳ. Πάντως γιὰ εὐλάβεια μιλοῦν.

Οἱ ἅγιοι πατέρες μιλοῦν γιὰ ἔνθεο εὐλάβεια ἀλλὰ καὶ γιὰ προσποιητὴ εὐλάβεια, ἐπίπλαστη εὐλάβεια, καταγέλαστη εὐλάβεια, σατανικὴ εὐλάβεια, ἀδάπανη εὐλάβεια (τζάμπα μάγκες ποὺ ἔλεγε ὁ τριπλοεμβολιασμένος, ἀλλὰ νοσῶν, Ἀργολίδος) κλπ. Ἄς διαλέξει ὁ κάθε ἕνας τί ἐπίθετο θὰ τοποθετήσῃ στὴν εὐλάβεια ποὺ διακηρύσσουν οἱ ποιμένες αὐτοί.

Ἐμένα μοῦ ἀρέσει κάτι ποὺ λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. (Τὸ λέει γιὰ τοὺς τότε κατηχουμένους ποὺ φοβόταν νὰ βαπτιστοῦν μήπως καὶ δὲν ἀντέξουν σὲ διωγμὸ καὶ .. μολύνουν τὸ βάπτισμα. Ὁμιλία εἰς τὸ ἅγιον Βάπτισμα, PG36 360-425 ἀπὸ ὅπου τὰ χωρία).

Ὤ, τῆς ἀνευλαβοῦς εὐλαβείας, λέει ὁ ἅγιος. Ἀνευλαβὴς εὐλάβεια !!! Ἄν μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε – λέγει ὁ ἅγιος . Τί , ἄν μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε, ἅγιέ μου. Σήμερα τὸ βλέπουμε μὲ τὰ μάτια μας. Κυκλοφοροῦν στὴν ἐκκλησία σὰν κλόουν. Κἄναν κλόουν καὶ τοὺς τρομοκρατημενους πιστούς. Βεβήλωσαν τοὺς ναούς. Μίαναν τὸ θυσιαστήριο. Ἔγιναν ὄργανα τῶν τυράννων. Βιάζουν ἱερεῖς καὶ λαὸ νὰ μολυνθοῦν καὶ νὰ διακινδυνεύσουν τὴν ζωή τους μὲ δαιμονικὰ σκευάσματα.

Ὤ!, τὰ σοφίσματα τοῦ πονηροῦ. Εἶναι σκοτάδι καὶ ὑποκρίνεται τὸ φῶς. Ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ καταφέρει τίποτα ἄν πολεμήσει τοὺς ἀνθρώπους φανερὰ ἐπιβουλεύει χωρὶς νὰ φαίνεται. Παρουσιάζεται σὰν καλὸς σύμβουλος ἐνῷ εἶναι πονηρός. Ψάχνει κάθε τρόπο ὥστε ὁπωσδήποτε νὰ ὑπερισχύσῃ καὶ ἀπὸ πουθενὰ νὰ μὴν μποροῦμε νὰ ξεφύγουμε.

«377 Ὢ τῆς ἀνευλαβοῦς εὐλαβείας, εἰ δεῖ τοῦτο εἰπεῖν! ὢ τῶν τοῦ πονηροῦ σοφισμάτων! Ὄντως σκότος ἐστὶ, καὶ φῶς ὑποκρίνεται. Ὅταν μηδὲν ἰσχύσῃ φανερῶς πολεμῶν, ἀφανῶς ἐπιβουλεύει.380 Καὶ γίνεται σύμβουλος ὡς χρηστὸς, ὢν πονηρός· ἵν’ ἑνί γε τῷ τρόπῳ πάντως ἰσχύσῃ, καὶ μηδαμόθεν αὐτοῦ τὴν ἐπιβουλὴν διαφύγωμεν». ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ PG36 377,380

Λὲς καὶ μιλᾶ γιὰ τὴν σημερινή ἀθλία κατάστασί μας ὁ ἅγιος.

Δὲν εἶναι ἴδια τὰ γεγονότα , ἀλλὰ εἶναι ἴδιος ὁ δράστης, ὁ διάβολος, ἴδιος ὁ στόχος του, ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἴδιες οἱ μέθοδοί του, ἡ ἀπάτη καὶ ὁ φόβος. Γι᾿ αὐτὸ θεωρῶ – ἀπὸ ὅσα εἶδα στὴ ζωή μου – ὅτι εἶναι χρήσιμο νὰ ἀκοῦμε τοὺς ἁγίους καὶ τοὺς ζῶντες, καὶ τοὺς ἀπελθόντες ἀπὸ τὰ βιβλία τους. Γιατί βίωσαν καὶ ξέρουν τὶς μεθοδεῖες τοῦ διαβόλου.

Τί ἔκανε τότε ; Ἐπειδὴ δὲν μποροῦσε νὰ τοὺς πείσῃ νὰ καταφρονήσουν τὸ βάπτισμα τοὺς ζημιώνει μὲ τὴν πλαστὴ ἀσφάλεια. Τὸ ἴδιο δὲν κάνει καὶ τώρα ; Δὲν λέει ξεβαφτήσου , μόλυνε τὸ βάπτισμά σου . Λέει ἀσφαλίσου ἀπὸ τὴν ἀρρώστια, προστατέψου ἐσύ καὶ προστάτεψε καὶ τοὺς γύρω σου.

Κάμε τὸ ἐμβόλιο, καλέ μου ἄνθρωπε ! Βάλε τὴν μασκούλα σου στὴν ἐκκλησία !! Ἔτσι αὐτὸ ποὺ φοβᾶσαι ὅτι θὰ πάθης , θὰ χάσεις δηλ. τὴν ὑγεία σου , θὰ τὸ πάθῃς διὰ τοῦ φόβου , χωρὶς νὰ τὸ καταλάβῃς , προσπαθῶντας νὰ σώσῃς τὴν ὑγεία σου. Πῶς ; Μὲ τὰ ἐμβόλια , καλέ μου . Αὐτὰ ποὺ εἶναι γιὰ νὰ σώζουν ζωές , ὅταν εἶναι κατασκευασμένα ὅπως πρέπει καὶ ὄντως γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων . Τώρα, αὐτὰ ποὺ κυκλοφοροῦν , εἶναι γιὰ ἄλλη δουλειά φτιαγμένα… ὅπως λὲν αὐτοὶ ποὺ ξέρουν καὶ ὅπως βλέπουμε ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα. Τὰ ἴδια , λοιπὸν, ποὺ ἔκανε πάντα κάνει καὶ τώρα ὁ ταγκαλάκιας μὲ τοὺς συνεργάτες του, εἴτε φοροῦν ἰατρικὲς ρόμπες, εἴτε ράσα κληρικῶν.

«Ὅπερ οὖν κἀνταῦθα σαφῶς τεχνάζεται. Τὸ γὰρ φανερῶς καταφρονεῖν τοῦ βαπτίσματος πείθειν οὐκ ἔχων, ζημιοῖ σε διὰ τῆς πλαστῆς ἀσφαλείας, ἵν’ ὃ φοβῇ γε, τοῦτο λάθῃς παθὼν διὰ τοῦ φόβου· καὶ τὸ φθεῖραι τὴν δωρεὰν δεδοικὼς, αὐτῷ τούτῳ τῆς δωρεᾶς ἐκπέσῃς». ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ PG36 380

Τέτοιος εἶναι καὶ πάντα τέτοια θὰ κάνει, ὅσο θὰ βλέπει τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀγωνίζονται γιὰ τὸν οὐρανό, ἀπὸ ὅπου αὐτὸς ἐξέπεσε. Καὶ λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ἀπευθυνόμενος σὲ κάθε ἄνθρωπο, κάθε ἐποχῆς : Μάθε τὴν ἐπιβουλή τοῦ ἀντιπάλου. Ἡ μάχη εἶναι γιὰ τὰ μέγιστα. Γιὰ τὴν ψυχή σου εἶναι. Μὴν πάρεις σύμβουλο τὸν ἔχθρὀ, μὴν καταφρονήσεις τὰ λόγια μου καὶ νὰ γίνης πιστός.

«Ὁ μὲν οὖν τοιοῦτός ἐστι, καὶ οὔποτε παύσεται τῆς ἑαυτοῦ διπλόης, ἕως ἂν βλέπῃ πρὸς οὐρανὸν ἐπειγομένους ἡμᾶς, ὅθεν αὐτὸς ἐκπέπτωκεν. Σὺ δὲ, ὦ ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, γνῶθι τὴν ἐπιβουλὴν τοῦ ἀντικειμένου. Πρὸς γὰρ τὸν ἔχοντα, καὶ ὑπὲρ τῶν μεγίστων, ἡ μάχη. Μὴ λάβῃς σύμβουλον τὸν ἐχθρόν· μὴ καταφρονήσῃς τοῦ ἀκοῦσαι καὶ γενέσθαι πιστός». ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ PG36 377,380

Βλέπουμε πάλι, ὅτι τὸ κινδυνευόμενο εἶναι ἡ πίστις. Καὶ λοιπόν; Καὶ τί πῶς τὰ λέει ὁ ἅγιος; «Σκασίλα τους», κατὰ τὴν ρήσι τοῦ πρώτου ἄνευ ἵσων. Ἄλλοι παπάδες ἤρθανε κι᾿ ἄλλα χαρτιά βαστοῦνε. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος εἶναι πολὺ μακρυὰ ἀπὸ τὸ σήμερα γι᾿ αὐτούς…. Πιὸ κοντὰ εἶναι ὁ Πάπας καὶ ὁ Γκαίητς καὶ ὁ Μπουρλά … καὶ ὁ Μπάϊντεν. Αὐτοὺς ἀκοῦν, αὐτοὺς τιμοῦν σ᾿ αὐτοῦς ὑπακούουν.

Ἡ διαφορὰ τοῦ τότε καὶ τοῦ σήμερα ; Ὁ διάβολος ἴδιος, οἱ μεθοδεῖες του ἴδιες, ὁ στόχος του ἴδιος, ὅπως εἴπαμε. Ἡ διαφορά; Οἱ ποιμένες. Τότε προσπαθοῦσαν νὰ βοηθήσουν τὸν ἄνθρωπο νὰ κατανοήσῃ τὰ τεχνάσματα τοῦ διαβόλου καὶ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὶς παγίδες του, ὅπως κάνει ὁ ἅγιος Γρηγόριος στὸ παρὸν κείμενο. Τώρα ὄχι μόνο μπερδεύουν καὶ παραπλανοῦν τοὺς ἀνθρώπους -ἀποδεικνύοντας μόνοι τους ὅτι εἶναι ψευτοποιμένες- ἀλλὰ τοὺς ἐκβιάζουν κιόλας προφασιζόμενοι τὸ καλὸ τοῦ συνανθρώπου καὶ προτρέπουν σὲ εὐλάβεια γιὰ τὴν τήρησι τῶν ἐντολῶν τῶν … ἀντιθέων τυράννων.

Ὄντως ἀνευλαβὴς καὶ σατανικὴ εὐλάβεια. Τὸ συναισθάνονται ἄραγε;

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 25 Ἰανουαρίου 2022

===================================================

ΔΕΚΑ “ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ” ΑΠΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 1821, ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 1821 ΣΑΝ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ

ΔΕΚΑ “ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ” ΑΠΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 1821, ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γράφει ο Δρ. Γεώργιος Σιδηρούντιος

Πρώτη Απάτη: Η Φιλική Εταιρεία ήταν μια μασονική οργάνωση αποτυχημένων μικροεμπόρων.

Απάντηση

Η Φιλική δομήθηκε πάνω στην αρχαία παράδοση της Αδελφοποίησης την οποία επικύρωνε ένας Ορθόδοξος ιερέας με ειδική τελετή που καθιστούσε τα μέλη Σταυραδέρφια. Ήταν γνωστοί και ως αδελφοποιητοί, καρντάσηδες, βράτιμοι ή βλάμηδες, ανάλογα με τις τοπικές διαλέκτους. 
Πίσω από τους ιδρυτές της Φιλικής δεν υπήρξε η δυτική μασονία αλλά, όπως θα δούμε και παρακάτω, ένας ολόκληρος μηχανισμός κυρίως από Έλληνες αξιωματικούς του Ρωσικού στρατού και Έλληνες αριστοκράτες και μεγιστάνες που ζούσαν στη Ρωσία. 
Αυτοί οργάνωσαν τη Φιλική στα πρότυπα επαγγελματικής μυστικής υπηρεσίας, με συνθηματικά και κρυπτογραφία, ακολουθώντας το κεντρικό πρόταγμα των αδελφοτήτων για την ενότητα των Ορθοδόξων λαών τις οποίες είχε δημιουργήσει ο ιδιοφυής Έλληνας Ρώσος στρατηγός, απόγονος αρχαίων ευγενών και επαναστατών, Πέτρος Μελισσηνός (1726-1797). 
Βρετανικές υπηρεσίες σπίλωσαν το όνομά του και το έργο του όσο ζούσε, αλλά και μετά το θάνατό του. Η Φιλική, μέχρι να προδοθεί από ξένους παράγοντες, έδρασε με μοναδική επιτυχία στην ιστορία των μυστικών οργανώσεων. 
Την αρχαία παράδοση της Αδελφοποιήσεως πάνω στην οποία πολλοί συμπατριώτες μας οικοδομούσαν την ιερή συμμαχία και ένωση της δικής τους οικογένειας ή ένοπλης ομάδας ή κοινότητας με άλλες, την κατήργησαν διά νόμων κάποιες κυβερνήσεις μας κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, φοβούμενες την αναβίωση της Φιλικής. Επέτρεψαν όμως επίσημα εντός της Ελλάδος τη λειτουργία της δυτικής μασονίας. 
Κάτω από πιέσεις που έρχονταν από τη Δύση, κάτι παρόμοιο έγινε και μέσα στη Ρωσία. Τα αποτελέσματα της επιβολής τέτοιων πολιτικών ήταν καταστροφικά για όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. 
Σε σχέση με την Ορθοδοξία που λειτουργεί για αιώνες και συνεχίζει με διαδοχή από την αρχαιότητα πολλές από τις παραδόσεις των Πυθαγορείων, των Ελευσινίων και των άλλων αρχαίων φιλοσοφικών ρευμάτων, η μασονία είναι μια νέα και τεχνητή κίνηση. 
Μετά το 1660, συνεργαζόμενοι Βρετανοί ακαδημαϊκοί και ερευνητές έφτιαξαν ένα επιστημονικό σύλλογο υπό βασιλική προστασία. Ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες συγκέντρωσαν προηγούμενες φιλοσοφικές και συντεχνιακές παραδόσεις, τις συνέθεσαν και δημιούργησαν ένα πείραμα κοινωνικής μηχανικής, τη μασονία. 
Την έθεσαν σε λειτουργία στα τέλη του 17ου αιώνα, και πάντα από τότε στην κορυφή της την καθοδηγεί η Βρετανική άρχουσα τάξη. Αργότερα, εκτός του Βρετανικού και άλλα κατεστημένα καθοδήγησαν μασονικές αδελφότητες.

Δεύτερη Απάτη: Οι σφαγές Χριστιανών από Μουσουλμάνους κατά την Επανάσταση ήταν περιορισμένες.

Απάντηση
Ο Βρετανός πράκτορας και στρατιωτικός Γουίλιαμ Μάρτιν Λικ (1777-1860) μετά από χρόνια εργασίας και ερευνών αγανάκτησε με κάποιες Βρετανικές κυβερνήσεις που υπηρέτησε και έγραψε μια αναφορά για μια τεράστιας κλίμακας γενοκτονία που προξένησαν με την πολιτική τους κατά των Χριστιανών στα Βαλκάνια, στα νησιά και στη Μικρά Ασία. 
Σύμφωνα με τον Λικ που είχε επισκεφθεί αυτές τις περιοχές προ της Επαναστάσεως αλλά και μετά από αυτή, παρατήρησε ότι λόγω της γενοκτονίας πολλές πόλεις μίκρυναν και έγιναν χωριά, ενώ αμέτρητα χωριά έσβησαν εντελώς από το χάρτη.

Άλλες μαρτυρίες μας λένε ότι σε περιοχές που κατασφάχθηκαν οι Χριστιανοί, τα σκυλιά, οι γάτες και τα όρνεα έτρωγαν τις σάρκες και τα σκορπισμένα οστά των θυμάτων για μήνες. 
Σύμφωνα με τις αναφορές του Ιρλανδού ιερέα Ρόμπερτ Γουάλς (1772-1852) που υπηρετούσε στο Βρετανικό διπλωματικό σώμα και που πριν να γνωρίσει τους Έλληνες είχε πιστέψει την ανθελληνική προπαγάνδα, αλλά μετά από όσα είδε με τα μάτια του έγινε φιλέλληνας, η διέλευση του Βοσπόρου κατά την περίοδο της Επανάστασης είχε γίνει δύσκολη λόγω των ακέφαλων πτωμάτων των Χριστιανών που επέπλεαν. 
Σωροί από κεφάλια, σκάλπ προσώπων και μαλλιών, σακιά γεμάτα με μύτες και αυτιά σφαγιασθέντων κατέφθαναν συνεχώς από τις περιοχές των γενοκτονιώνς ως δώρα στο Σουλτάνο. Τα πάστωναν με αλάτι, και με αυτά διακοσμούσαν την αυλή του παλατιού του.
 Μετά την έναρξη της Επανάστασης τα όρνεα στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης υπερπολλαπλασιάστηκαν λόγω της συνεχόμενης προσφοράς πτωμάτων και έφτασαν σε σημείο να σχηματίζουν μεγάλα πυκνά νέφη που έκρυβαν τον ήλιο. 
Στο σύνολο της περιόδου των επαναστάσεων και των συγκρούσεων από το 1770 μέχρι το 1831 στα Βαλκάνια, την Κύπρο και τη Μικρά Ασία χάθηκαν από γενοκτονίες, σφαγές, κακουχίες και μείωση γεννήσεων εκατομμύρια Ανατολικών Χριστιανών τους οποίους όμως δεν έχει μετρήσει κανείς.

Τρίτη Απάτη: Η Ελληνική Επανάσταση ήταν μικρότερη από τη Γαλλική και την Αμερικανική.

Απάντηση
Ο αγώνας των Ελλήνων σε σχέση με τον αγώνα των Γάλλων και Αμερικανών ήταν υπερβολικά μεγαλύτερος σε κάθε μέγεθος. Δεν έχουμε διδαχθεί ότι οι δικές μας Επαναστάσεις ήταν ο μεγαλύτερος αγώνας απελευθέρωσης λαού που έχει ποτέ διεξαχθεί στην ανθρώπινη ιστορία. 
Η ένταση του αγώνα του 21, η ποσότητα και το μέγεθος των μαχών σε ξηρά και σε θάλασσα, η στρατιωτική ισχύς των επαναστατημένων, η διάρκεια του αγώνα, η ποιότητα και η ποσότητα των ηρώων μας ξεπερνούν κατα πολύ κάθε αντίστοιχο μέγεθος οποιασδήποτε άλλης επανάστασης για ανεξαρτησία
Το σύνολο των νεκρών της Αμερικανικής Επανάστασης ήταν περίπου σαράντα χιλιάδες, και της Γαλλικής τριάντα (δηλαδή όσο ήταν μόνο τα κατεστραμμένα Ψαρά), ενώ το σύνολο των δικών μας νεκρών είναι ένα τρομακτικά υπερπολλαπλάσιο νούμερο.

Τέταρτη Απάτη: Ο Καποδίστριας ήταν μασόνος, περιφρόνησε την Επανάσταση, και οι σχεδιαστές της δολοφονίας του ήταν Έλληνες.

Απάντηση
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο Καποδίστριας έβαλε μια υπογραφή σε ένα βιβλίο επισκεπτών μιας μασονικής στοάς στην Ελβετία. Η υπογραφή αυτή, εάν είναι αυθεντική, είναι το μοναδικό στοιχείο που συνδέει τον Καποδίστρια με τη μασονία. 
Όμως, μια επίσκεψη σε ένα τέτοιο σύλλογο δεν σημαίνει ότι ο κάθε επισκέπτης είναι μασόνος. Στην Ελβετία και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης ο Καποδίστριας είχε επαφές με οποιονδήποτε θεωρούσε ότι ήταν αξιόπιστος και θα μπορούσε να βοηθήσει υπέρ της υπόθεσης της ελευθερίας των Ελλήνων. 
Μια στοά της Κέρκυρας που φτιάχτηκε πολλά χρόνια μετά το θάνατο του Καποδίστρια θέλησε να τον τιμήσει ανακυρήσσοντάς τον επίτιμο μέλος της, δηλαδή τον έκανε μασόνο μετά θάνατον χωρίς να τον ρωτήσει.

Φυσικά ούτε αυτό το στοιχείο είναι απόδειξη ότι ο Καποδίστριας ήταν μασόνος.

Σύμφωνα με αναφορές των Αυστριακών υπηρεσιών που παρακολουθούσαν πάντα και παντού τον Καποδίστρια, ο Καποδίστριας είχε στενές επαφές με μια Ορθόδοξη Ελληνική μυστική αδελφότητα που δρούσε μέσα στη Βιέννη και είχε τα ίδια σύμβολα με αυτά του Ιερού Λόχου του Υψηλάντη. 
Η αλήθεια είναι ότι ο Καποδίστριας, όπως και άλλοι, αναγκαστικά έπρεπε να έχει μυστική δράση διότι οι κυβερνήσεις της Αυστρίας, Βρετανίας και Γαλλίας ήταν σύμμαχοι των Τούρκων και διέθεταν κατασκόπους παντού. 
Η εμπλοκή του Καποδίστρια στην ετοιμασία της Επανάστασης είναι ξεκάθαρη τουλάχιστον από το 1806-1808, όταν διορίστηκε Γενικός Διοικητής της άμυνας της Λευκάδας και έγινε η μεγάλη σύναξη των οπλαρχηγών από όλη την Ελλάδα με επικεφαλή τον Έλληνα Ρώσο στρατηγό Εμμανουήλ Παπαδόπουλο. 
Αργότερα ο ίδιος ο Καποδίστριας πρότεινε τον Υψηλάντη για αρχηγό της Επανάστασης, κάτι το οποίο ενέκρινε με μεγάλο ενθουσιασμό ο Τσάρος. 

Στα χρόνια ανάμεσα στην παραίτησή του από ενεργός ΥΠΕΞ Ρωσίας, μέχρι την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Καποδίστριας υπήρξε ο κεντρικός υποκινητής και οργανωτής του Φιλελληνικού κινήματος, ο άνθρωπος πίσω από τους μηχανισμούς στρατολόγησης και αποστολής μαχητών από την Ευρώπη στην Ελλάδα, και ο διοργανωτής μεγάλης ανθρωπιστικής βοήθειας προς το βασανισμένο λαό των επαναστατημένων περιοχών. 
Ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε κατόπιν σχεδίου που κατέστρωσαν από κοινού Άγγλοι και Γάλλοι διπλωμάτες και στρατιωτικοί, οι οποίοι οργάνωσαν στην Ελλάδα ειδικές μασονικές εταιρείες ώστε να καταστρέψουν όχι μόνο τον Καποδίστρια αλλά και τον πατριωτικό μηχανισμό της Φιλικής που στήριζε τον Κυβερνήτη. 
Ο λαός μας είχε μάθει για το κακό που είχε γίνει τότε και δεν έγινε αντιμασονικός μόνο λόγω άγνοιας, κακεντρεχούς προπαγάνδας και προκαταλήψεων. Η μασονική στοά “ Κατάστημα Δυνάμεως του Ηρακλέους ” φτιάχτηκε στο Ναύπλιο με σκοπό την οργάνωση της δολοφονίας του Κυβερνήτη, και συνεργάζονταν με άλλες στοές στην Ύδρα, στο Άργος και αλλού. 
Τέτοιες στοές κατεύθυναν τα ΜΜΕ της εποχής εκείνης, έριχναν κάθε είδους λάσπη στον Κυβερνήτη, έκαναν ιδεολογική κατήχηση στους αντικαποδιστριακούς, φανάτισαν την αντιπολίτευση, επέλεξαν και όπλισαν τους εκτελεστές, τους έκαναν να πιστέψουν ότι είχαν ιερό καθήκον να δολοφονήσουν τον Κυβερνήτη.

Ο μεγάλος άνθρωπος αυτός πρέπει να ανακηρυχθεί και επίσημα Άγιος.

Πέμπτη Απάτη: Η Επανάσταση ήταν έργο κυρίως Δυτικών δυνάμεων και φιλελλήνων.

Απάντηση
Η Αγγλία και η Γαλλία στήριξαν την Επανάσταση με μερικά χρόνια καθυστέρησης, και μόνο αφότου είχε γίνει η νέα μοιρασιά της περιοχής. Ο δε στρατιωτικός ρόλος των ανεξάρτητων δυτικών φιλελλήνων ήταν μικρός σε σχέση με τον αγώνα των Ελλήνων. 
Η Επανάσταση πραγματοποιήθηκε από απογόνους μαχητών για ανεξαρτησία που συμμετείχαν από τον 15ο αιώνα μέχρι το 1821 σε αμέτρητα ένοπλα ή πολιτικά κινήματα, γενικής ή τοπικής κλίμακας, με ή χωρίς άλλους συμμάχους. 

Για παράδειγμα αναφέρω τα κινήματα των Κροκόδειλου Κλάδα, Γεωργίου Καστριώτη, Ανδρέα Παλαιολόγου, Σκανδάληδων, Γρατιανού Χρυσολωρά, Εμανουήλ Κοσκινιάτη, Φραγκούλη Ζάγκορη, Γεωργίου Βλάχου, Ιωάννη Μιλιαίου, Καλογιάννη, Στρατηγόπουλου, Βεστιαρίτη, Νικολάου Κατανουζηνού, Θεοδώρου και Μακαρίου Μελισσηνών, Θεοδώρου Μπούα Γρίβα, Πούλιου Δράκου, Μαλάμου, Ιαχύα, Διονυσίου Τρικάλων, Μαργαρίτας Παλαιολόγου, Λεονάρδου Φιλάρα, Ευστάθιου Ρωμανού Μανέτα, Παύλου Μακρή, Αγησιλάου Σγουρού, Αγγέλου Νέγρη, Ιωάννη Καψή, Χρήστου Βαλαωρίτη, Σπαθογιάννη, Χωρμόπουλου, Λιβίνη, Κούρμα, Σπανού, Λυμπεράκη Γερακάρη, Ιωάννη Μαχαιριώτη, Τσεκούρα, Ιωάννη Βλάχου Δασκαλογιάννη, Λάμπρου Κατσώνη, Στεφάνου του προφήτου, Νίκου Τσάρα, Θύμιου Βλαχάβα

. Η Κύπρος μόνη της με μοναδικό ηρωϊσμό και αμέτρητες θυσίες επαναστάτησε μερικές δεκάδες φορές κατά του Οθωμανικού ζυγού. Η Μάνη, η Χειμάρρα, το Σούλι, ο Όλυμπος, η ορεινή Κρήτη, η ορεινή Στερεά και πολλά άλλα ορεινά και νησιωτικά μέρη ήταν συνεχώς στα όπλα. 
Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο κυριαρχούσαν συχνά τα πειρατικά καταδρομικά των Ελλήνων. Πολλές ανυπότακτες ορεινές και νησιωτικές περιοχές κατά καιρούς ή συνεχόμενα είχαν ελευθερία. 
Επί Τουρκοκρατίας πολλοί μεγάλοι πόλεμοι βρήκαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο πλευρό άλλων Χριστιανών, κυρίως Ιταλών, κατά των Μουσουλμάνων. 
Η τελευταία Μεγάλη Επανάσταση άρχισε να ετοιμάζετε χρόνια πριν, από τον Έλληνα Ρώσο αξιωματικό Γεώργιο Παπαζόλη (1725-1775) που στρατολογούσε οπλαρχηγούς σε όλα τα Βαλκάνια και συνεργάζονταν με άλλους Έλληνες της Ρωσίας. 
Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το δίκτυο επαναστατών που έφτιαξε όχι μόνο ο Ρήγας αλλά και ένας άλλος Έλληνας Ρώσος αξιωματικός, ο μεγάλος ήρωας Λάμπρος Κατσώνης, μέρος του οποίου εγκατέστησε μόνιμα στη Ρωσία για να συνεχίσει τον αγώνα από εκεί και μετά το θάνατό του. 
Το 1805-1806 ο μεγάλος πολέμαρχος Θύμιος Βλαχάβας με βοήθεια πάλι από τη Ρωσία είχε και αυτός συγκεντρώσει οπλαρχηγούς στο Καρπενήσι με σκοπό την Απελευθέρωση. Το 1807 ο προαναφερθής Έλληνας Ρώσος Στρατηγός Εμμανουήλ Παπαδόπουλος με συνεργάτη τον Καποδίστρια επίσης συγκέντρωσαν τους οπλαρχηγούς με θέμα πάλι την Απελευθέρωση. 
Τα δίκτυα του Έλληνα Ρώσου Αρχηγού της Ρωσικής Κατασκοπείας στην Οθωμανία, Κωνσταντίνου Ροδοφοινίκη, και του Έλληνα αξιωματικού του Ρωσικού στρατού και μεγάλου ήρωα της Επανάστασης, Γεωργάκη Ολύμπιου, επίσης έπαιξαν μεγάλο ρόλο. 
Ο μηχανισμός του Έλληνα Ρώσου Στρατηγού Δημητρίου Γοργόλη, αρχηγού της Ασφάλειας της πρωτεύουσας της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, και η δράση του Βαρβάκη και άλλων Ελλήνων μεγιστάνων της Ρωσίας ήταν επίσης μέσα στην Επανάσταση. 
Ο Έλληνας Ρώσος Στρατηγός Αλέξανδρος Υψηλάντης μαζί με πολλούς άλλους είχαν δώσει από το 1815 Ιερούς Όρκους να αφιερώσουν όλη τη ζωή τους για την απελευθέρωση της Μεγάλης Πατρίδας. 
Ναι μεν αμέτρητοι φτωχοί και ασήμαντοι έγιναν μέλη της Φιλικής και σήκωσαν τα όπλα, αλλά και αμέτρητοι διανοούμενοι, αριστοκράτες και μεγιστάνες σκοτώθηκαν ή έδωσαν τα πάντα κατά τη διάρκειά των αγώνων για την απελευθέρωση από τον Ισλαμικό ζυγό
Οι πηγές που έχουν σωθεί είναι γεμάτες με τα ονόματά τους και τη δράση τους. Καιρός να τους μάθουμε.

Έκτη Απάτη: Ο κύριος παράγοντας για την τελική επιτυχία της Επανάστασης ήταν ο Αγγλικός.

Απάντηση
Ορισμένοι Βρετανοί όπως οι Κάνινγκ, Νορθ, Στάνχοπ, Άστιγκς, Μπάιρον και Τρελόουνι ήταν πραγματικοί φιλέλληνες αλλά σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Τρελόουνι οι φιλέλληνες είχαν μπει σε μαύρη λίστα από ένα ισχυρότερο κύκλωμα ανθελλήνων. Εννοούσε πρόσωπα όπως ήταν οι Κάσλρεϊ, Γουέλιγκτον και Μέιτλαντ. 
Άλλοι όπως ο Κόχραν ήταν στην ουσία αδίστακτα κερδοσκοπικά στοιχεία που έκαναν μια τεράστια περιουσία σε βάρος των νεκρών της Επανάστασης.

Η Αγγλική κυβέρνηση για μεγάλο διάστημα ήταν ταυτισμένη με τον Γερμανικής καταγωγής Αυστριακό ΥΠΕΞ Μέττερνιχ, και ο ρόλος των Βρετανών φιλελλήνων ήταν μικροσκοπικός. 
Οι διπλωματικοί μηχανισμοί της Αγγλίας, όπως το μαρτυρούν τα ίδια τα έγγραφά τους, έκαναν το παν για να καταστρέψουν ή να περιορίσουν την Επανάσταση. Συνεργαζόμενες οι Δυτικές Χριστιανικές δυνάμεις απέκοψαν τον Ελληνισμό από τη Ρωσία και τους άλλους Ορθόδοξους ώστε να εξαντλήσει όλους τους πόρους και τις εφεδρείες στον πόλεμο κατά της Μουσουλμανικής Αυτοκρατορίας. 
Αφού κυριολεκτικά έφεραν τον Ελληνισμό στο όριο της εξαφάνισης, τότε ήρθε το λεγόμενο μαύρο δάνειο.

Το μεγαλύτερο μέρος του πήγε πίσω στους ίδιους τους Άγγλους δανειστές κερδοσκόπους και ότι έμεινε πήγε για να προκληθούν εμφύλιες διαμάχες ώστε να χάσει ο Ελληνισμός ακόμα περισσότερες ψυχές και εντελώς κατεστραμμένος πλέον να αναγκαστεί να αποδεχθεί νέα αφεντικά. 
Μόνο η Αγγλία έδωσε δάνειο στην Ελλάδα διότι η Αυστρία, η Γαλλία και η Ρωσία, παρότι και αυτές είχαν τα χρήματα, είχαν συμφωνήσει να αγοράσει την Ελλάδα μόνο η Αγγλία.

Σύμφωνα με τα σχέδια των Δυτικών λόμπυ τα οποία είχαν επιβάλει τον Νέσελροντ για υπουργό εξωτερικών της Ρωσίας, από το 1821 άρχισε και μέσα στη Ρωσία το ξήλωμα της τάξης των μεγάλων Ελλήνων που κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας την είχαν κάνει υπερδύναμη.

Έβδομη Απάτη: Ο Τσάρος Αλέξανδρος δεν είχε σχέση με την Επανάσταση.

Απάντηση
Ο Υψηλάντης μέχρι το θάνατό του, ο Καποδίστριας για όσο ζούσε ο Τσάρος, και πολλοί άλλοι αναγκάστηκαν να μη μιλήσουν σχετικά με την αληθινή εμπλοκή του Τσάρου στην Επανάσταση. Ο Τσάρος επέτρεψε σε Έλληνες της Ρωσίας να χρηματοδοτήσουν την Επανάσταση. 
Είχε και ο ίδιος συναντήσει και χρηματοδοτήσει οπλαρχηγούς. Η συγκέντρωση Ρωσικών στρατευμάτων και πολεμοφοδίων στα σύνορα με τη Μολδοβλαχία για τη στήριξη των σωμάτων του Υψηλάντη, η τεράστια δράση της Φιλικής εντός της Ρωσίας, οι μεγάλοι έρανοι μέσα στη Ρωσία υπέρ της Επαναστάσεως ήταν πράγματα που δεν μπορούσαν να γίνουν χωρίς την άδεια του Τσάρου. 
Οι Επαναστάτες δεν ήταν καθόλου ανόητοι ώστε ολομόναχοι, υπό την ηγεσία τριών μικροεμπόρων, να αρχίσουν πόλεμο κατά Ανατολής και Δύσης. Όλοι ήταν βέβαιοι ότι η Ρωσία θα χτυπούσε τον Τούρκο και θα σταματούσε τον Μέττερνιχ και τα όργανά του σε Λονδίνο και Παρίσι. 
Στην αρχή της Επανάστασης οι εθελοντές Ορθόδοξοι των Βαλκανίων ήταν μια τεράστια λαοθάλασσα, αλλά χωρίς όπλα και πολεμοφόδια. Μόνο ο Ρουμάνος Βλαδιμηρέσκου, ένας ακόμα αξιωματικός του Ρωσικού στρατού, είχε μαζέψει περίπου εκατό χιλιάδες μαχητές και τους έθεσε στις διαταγές του Υψηλάντη. Όλοι οι Χριστιανοί των Βαλκανίων περίμεναν από ώρα να έρθει η Ρωσική βοήθεια με οπλισμό και προμήθειες. 
Η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης ήταν μια καλά μετρημένη και εύκολη υπόθεση από στρατιωτικής πλευράς.

Όλα τα γνώριζε ο Τσάρος, αλλά εγκατέλειψε ο ίδιος προσωπικά την Επανάσταση έπειτα από αφόρητες πιέσεις από την Δύση, η οποία γνώριζε πολύ καλά ότι ενωμένη η Ορθοδοξία θα κυριαρχούσε. 
Τις ημέρες που άρχισε η Ελληνική Επανάσταση στη Μολδοβλαχία ο Τσάρος ήταν φιλοξενούμενος σε Αυστριακό έδαφος και στα χέρια του Μέττερνιχ. Με δόλο ο Μέττερνιχ τρομοκράτησε τον Τσάρο παραποιώντας πληροφορίες για μια δήθεν παράλληλη επανάσταση που έγινε ακριβώς τις ίδιες μέρες στην Αγία Πετρουπολη. 
Στην πραγματικότητα είχε γίνει μια ταραχή από απλούς στρατιώτες κατά ενός Γερμανού αξιωματικού που τους βασάνιζε, αλλά ο Μέττερνιχ τρομοκράτησε τον Τσάρο πως η “επανάσταση” που έγινε στην Αγία Πετρούπολη ήταν σχεδιασμένη από Έλληνες και Ρώσους αντιφρονούντες, μεταξύ αυτών και ο Υψηλάντης. 
Ταυτόχρονα η Βρετανική κυβέρνηση διά του Γουέλιγκτον είχε απειλήσει τη Ρωσία με γενικό πόλεμο όλης της Δύσης εναντίον της, σε περίπτωση που ο Τσάρος δεν καταδίκαζε την Ελληνική Επανάσταση. 
Τρομοκρατημένος από την εποχή που αντιφρονούντες δολοφόνησαν με βαρβαρικό τρόπο τον πατέρα του κατά τη διάρκεια ενός πολέμου της Ρωσίας με τη Βρετανία, ο Τσάρος βρέθηκε προ αδιεξόδου και αποκήρυξε την Επανάσταση με δήλωσή του στον Αυστριακό τύπο υπό την υπαγόρευση του Μέττερνιχ. 
Αυτόματα οι Αυστριακές υπηρεσίες διένειμαν την αποκήρυξη στα Βαλκάνια. Παγωμένοι από αυτή την εξέλιξη, χιλιάδες εθελοντών δεν μπήκαν στον αγώνα. Πολλοί άλλοι αποφάσισαν να συνεχίσουν μέχρι τέλους για λόγους τιμής. Ειδικά στο Σκουλένι και στη Μολδοβλαχία γενικότερα έπεσαν οι αγνότεροι όλων των πρώτων Επαναστατών.

Όγδοη Απάτη: Οι Χριστιανοί ζούσαν καλά επί Οθωμανίας.

Απάντηση
Μόνο οι συνεργάτες των Τούρκων και κάποιες κοινότητες που απολάμβαναν κατά καιρούς ειδικά εμπορικά και φορολογικά προνόμια ζούσαν καλά. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των Χριστιανών ήταν μόνιμα υποσιτιζόμενοι, ρακένδυτοι δούλοι που εργάζονταν σκληρά από την ανατολή μέχρι τη δύση. 
Κοιμόντουσαν στο πάτωμα, ήταν όλη τους τη ζωή ξυπόλυτοι και οι οικίες τους ήταν άθλιες καλύβες ή χαμηλές πέτρινες τρώγλες.Σε πολλές κατεχόμενες περιοχές οι Τούρκοι έκοβαν τις γλώσσες των Χριστιανών γυναικών που αιχμαλώτιζαν ώστε τα παιδιά τους να μη μαθαίνουν Ελληνικά και να γίνονται Τούρκοι. 
Για μεγάλες περιόδους κάθε Χριστιανική οικογένεια έδινε υποχρεωτικά κάθε λίγα χρόνια ένα από τα μικρά παιδιά της ως φόρο στους Τούρκους. 
Οι βιασμοί, οι βασανισμοί και εκτελέσεις των Χριστιανών ήταν καθημερινό φαινόμενο σε όλη την Οθωμανική αυτοκρατορία. Στα Ισλαμικά δουλοπάζαρα η ζωή του μέσου Χριστιανού άξιζε λιγότερο από ένα άλογο. 
Ο Χριστιανός ήταν υποχρεωμένος όταν έβρισκε πεζό Οθωμανό σε δρόμο να τον κουβαλάει στην πλάτη του για να μην λερώσει ο Οθωμανός τα υποδήματά του αν είχε λάσπες, ή απλά για να μην κουραστεί. 
Πολλοί Χριστιανοί έκρυβαν τα κορίτσια από τη μέρα που τα γεννούσε η μάνα τους για να μην τα βιάσουν οι Μουσουλμάνοι, και έκαναν γάμους στα κρυφά. 

Τα αξιώματα του Πατριάρχη και του Επισκόπου ήταν αγοραστά σε πλειστηριασμό για όποιον έβρισκε τα περισσότερα χρήματα. 
Μόνο έπειτα από επαναστάσεις και ήττες από το Ρωσικό στρατό κατά τον 18ο αιώνα υποχρεώθηκε η Οθωμανία διά συνθηκών να δώσει μερικά δικαιώματα σε Χριστιανούς. 
Αυτά που δόθηκαν υπό την απειλή των όπλων, μας κοπανάνε αρκετοί δήθεν ειδικοί ως αποδείξεις για το ότι οι μεγαλόψυχοι Οθωμανοί σέβονταν τους Χριστιανούς.

Ένατη Απάτη: Οι εμφύλιοι ήταν αποτέλεσμα εσωτερικών διαφορών.

Απάντηση

 Ο επαναστατημένος Ελληνισμός, αφού ήταν μόνος για μεγάλο διάστημα και δεν διέθετε τα δικά του μέσα παραγωγής βαρέων όπλων και πυρομαχικών, είχε αναγκαστική εξάρτηση από το εξωτερικό. 
Πολλές περιοχές όπου είχε καταστραφεί η αγροτική παραγωγή είχαν μεγάλη ανάγκη από τρόφιμα. Αυτά ακριβώς, την πείνα και την έλλειψη πολεμικού υλικού, την ψυχολογία του εξαρτώμενου εκμεταλλεύθηκαν οι ξένες δυνάμεις για να στρέψουν τους επαναστάτες τον ένα κατά του άλλου. 
Όπως προαναφέρθηκε, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι με χρηματισμό, και με διάδοση της ανάλογης προπαγάνδας έφτιαξαν τις δικές τους παρατάξεις, τις φανάτισαν και τις έστρεψαν ενάντια στην αρχική επαναστατική οργάνωση, τη Φιλική. 
Οι εμφύλιοι ήταν ξεκάθαρα έργο των Βρετανικών και Γαλλικών υπουργείων εξωτερικών με σκοπό να διαιρεθεί ο Ελληνισμός και εξαντλημένος να υποταχθεί στους νέους ιδιοκτήτες του.

Δέκατη Απάτη: Οι επαναστατημένοι δεν είχαν εθνική συνείδηση. Τους έκαναν Έλληνες οι φωτισμένοι Δυτικοί.

Απάντηση

Η λεγόμενη Δύση για αιώνες μάθαινε τα αρχαία Ελληνικά και Χριστιανικά κείμενα από Έλληνες δασκάλους που είχαν μεταναστεύσει. Ακόμα και την εποχή της Επανάστασης οι μεγαλύτεροι γνώστες και δάσκαλοι των αρχαίων κειμένων στη δυτική Ευρώπη ήταν οι Χριστιανοί που έφευγαν από την Βαλκανική και τη Μικρασιατική Οθωμανία. 
Οι Δυτικοί ακαδημαϊκοί σε αυτούς έτρεχαν για φροντιστήρια Ελληνικών. Η φώτιση πήγαινε από τους δικούς μας στη Δύση συνεχώς για αιώνες.

Σε όλα τα Βαλκάνια και μέχρι την Επανάσταση οι δάσκαλοι δίδασκαν στα παιδιά την ίδια γλώσσα των γραμμάτων για αιώνες, τα Αρχαία Ελληνικά, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές τοπικές διαλέκτους. Όλοι οι επαναστατημένοι ονόμαζαν τους εαυτούς τους γένος Χριστιανών, και η Ιερή γλώσσα τους ήταν τα Ελληνικά του Ευαγγελίου. 
Πολλοί Δυτικοί συγγραφείς για αιώνες ονόμαζαν όλους τους Ανατολικούς Χριστιανούς ως Γραικούς και όλη την περιοχή από το Δούναβη και κάτω ως Γκρέτσια. Ακόμα και σήμερα πολλοί δυτικοί συγγραφείς αποκαλούν όλους τους Ανατολικούς Χριστιανούς ως Greek – Grec – Greco – Griechisch Ορθόδοξους, δηλαδή Ελληνορθόδοξους. 
Ο ίδιος ο αρχηγός της Επανάστασης, ο Υψηλάντης, είχε μητρική γλώσσα τα Λατινογενή Ρουμάνικα, πατρική τα Ποντιακά Ελληνικά, διδάχθηκε Αρχαία Ελληνικά, μεγάλωσε με τα Ρωσικά και τα Γαλλικά, και σύμφωνα με τον ίδιο και όλους όσους τον ακολούθησαν ήταν Έλληνας. 
Σύμφωνα όμως με όσους επιβάλουν νέες εθνικές ταυτότητες και κατασκευάζουν νέους λαούς μέσα σε σύνορα που πάλι αυτοί σχεδιάζουν, άνθρωποι σαν τον Υψηλάντη και τους μαχητές που έκαναν την Επανάσταση και που οι ίδιοι οι Δυτικοί ονόμαζαν ως Έλληνες, μετά την Επανάσταση δεν είχαν τα προσόντα για να λάβουν το όνομα Έλληνες. 
Μέχρι αυτού του σημείου φτάνει ο ανθελληνισμός ορισμένων Γερμανών και Βρετανών ακαδημαϊκών και κάποιων δικών μας, παραπλανημένων μαθητών τους.
Το άρθρο αυτό αφιερώνω στην Παγχιακή Επιτροπή Αγώνα και στο Τιμή στο 21 που άρχισε η μεγάλη Ελληνίδα κ. Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη.
Ελεύθερη αναπαραγωγή και διάδοση.
Είμαι στη διάθεση οποιουδήποτε θέλει να μάθει τις πηγές που περιέχουν τα στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι παραπάνω απαντήσεις.
Δρ Γεώργιος Σιδηρούντιος, ιστορικός 21 Μαρτίου 2021

ΠΗΓΗ

==================================================

ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΗ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΑ = ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΣΟΛΖΕΝΙΤΣΙΝ: «Η ΑΘΕΪΑ, ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ»

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΣΟΛΖΕΝΙΤΣΙΝ: «Η ΑΘΕΪΑ, ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ»

Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της κλασσικής  ομιλίας του Ορθόδοξου και Νομπελίστα συγγραφέα Αλεξάντρ Σολζενίτσυν στο Πανεπιστήμιο του Τέμπλετον τον Μάιο του 1983.
Σε αυτήν ο διάσημος αντιφρονών του κομμουνισμού που πριν 57 χρόνια (17 Νοεμβρίου 1962) έκανε διάσημα τα σοβιετικά στρατόπεδα αναγκαστικής εργασίας, δήλωνε ότι ο δρόμος για τα γκουλάγκ πέρασε μέσα από την αθεϊα, που πολύ πριν από την Ρωσσική Επανάσταση απέκοψε τον Ρώσικο λαό από τις παραδόσεις του. 
Από την άλλη δεν χαρίζεται στην καπιταλιστική Δύση, όπου μια πορεία σεκιουλαρισμού αιώνων και μια άθεη διανόηση έφερε την Δύση στο γκρεμό της (τότε) πυρηνικής απειλής και της πνευματικής χρεωκοπίας.
Πιστεύουμε ότι παρόλο που πέρασαν 36 χρόνια από την κλασσική ομιλία του Σολζενίτσυν, αυτή παραμένει τρομερά επίκαιρη. Όποιος έχει αυτιά ανοικτά, μπορεί να τον ακούσει.

Η Ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Τέμπλετον το 1983 Του συγγραφέα Αλεξάντρ Σολζενίτσιν

Αλλά υπάρχει κάτι που (οι Μπολσεβίκοι) δεν περίμεναν: ότι σε μια χώρα όπου οι εκκλησίες έχουν ισοπεδωθεί, όπου ένας θριαμβευτικός αθεϊσμός έχει ξεσπάσει ανεξέλεγκτα για τα δύο τρίτα του αιώνα, όπου ο κλήρος είναι απόλυτα ταπεινωμένος και στερημένος από κάθε ανεξαρτησία, όπου αυτό που έχει απομείνει από την Εκκλησία ως θεσμός είναι ανεκτό μόνο για χάρη της προπαγάνδας προς τη Δύση, όπου ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι στέλνονται σε στρατόπεδα εργασίας για την πίστη τους και όπου, μέσα στα ίδια τα στρατόπεδα, όσοι συγκεντρώνονται για να προσευχηθούν το Πάσχα τιμωρούνται με εγκλεισμό στην απομόνωση – δεν μπορούσαν να υποθέσουν ότι κάτω από αυτόν τον κομμουνιστικό οδοστρωτήρα, η χριστιανική παράδοση θα επιβίωνε στη Ρωσία.

Είναι αλήθεια ότι εκατομμύρια συμπατριώτες μας έχουν διαφθαρεί και καταστραφεί πνευματικά από τον επίσημα επιβληθέντα αθεϊσμό. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εκατομμύρια πιστών: μόνο οι εξωτερικές πιέσεις τους εμποδίζουν να μιλάνε ανοιχτά, αλλά, όπως συμβαίνει πάντα σε εποχές διωγμών και δοκιμασιών, η επίγνωση του Θεού στη χώρα μου έχει μεγάλος βάθος.
Κι εδώ βλέπουμε την αυγή της ελπίδας: δεν έχει σημασία πόσο αφηνιασμένος εφορμά ο κομμουνισμός με τανκς και ρουκέτες, ανεξάρτητα από τις επιτυχίες που επιτυγχάνει στην κατάληψη του πλανήτη, είναι καταδικασμένος να μην καταστρέψει ποτέ τον Χριστιανισμό.
Η Δύση δεν έχει ακόμα βιώσει την εμπειρία μιας Κομμουνιστικής εισβολής. Η θρησκεία εδώ παραμένει ελεύθερη. Αλλά η ιστορική εξέλιξη της Δύσης έχει υπάρξει τέτοια που σήμερα και αυτή βιώνει μια στέρεψη της θρησκευτικής συνειδήσεως.
 Έχει γίνει επίσης μάρτυρας σχισμάτων που την έχουν τσακίσει, αιματηρών θρησκευτικών πολέμων και κακόβουλης επίκρισης. Για να μην πούμε τίποτα για το κύμα του σεκιουλαρισμού, ο οποίος από τα τέλη του Μεσαίωνα και δώθε έχει προοδευτικά πλημμυρίσει την Δύση. 
Αυτή η βαθμιαία απομύζηση της δύναμης από τα μέσα είναι μια απειλή στην Πίστη, η οποία είναι πιθανώς ακόμα πιο επικίνδυνη από όποια απόπειρα να επιτεθεί βίαια στην θρησκεία, από τα έξω
Aνεπαίσθητα, στην διάρκεια δεκαετιών βαθμιαίας διάβρωσης, το νόημα της ζωής στην Δύση έχει πάψει να θεωρείται κάτι περισσότερο μεγαλόπνοο από την «αναζήτηση της ευτυχίας», ένα σκοπό τον οποίο ακόμα και σοβαρά εγγυούνται τα συντάγματα.
Οι ιδέες του καλού και του κακού έχουν γελοιοποιηθεί στην διάρκεια πολλών αιώνων, έχουν απαγορευτεί από την κοινή χρήση και έχουν αντικατασταθεί από ταξικά η πολιτικά ενδιαφέροντα που έχουν αξία μικρής διάρκειας. 
Έχει γίνει αμήχανο να δηλώνεις ότι το κακό φτιάχνει πρώτα την φωλιά του στην καρδιά ενός ατόμου πριν μπει σε ένα πολιτικό σύστημα. Παρόλα αυτά δεν θεωρείται ντροπή να κάνει κανείς καθημερινούς συμβιβασμούς με ένα ζωτικής σημασίας κακό.
Κρίνοντας από την συνεχή κατηφόρα συμβιβασμών που γίνονται μπροστά στα μάτια της δικής μας γενιάς, η Δύση γλιστράει αναπόφευκτα προς την άβυσσο. Οι δυτικές κοινωνίες χάνουν όλο και περισσότερο την θρησκευτική τους ουσία, καθώς παραδίνουν απερίσκεπτα την νεότερη γενιά τους στον αθεϊσμό. 
Αν ένα βλάσφημο φιλμ προβληθεί από άκρη σε άκρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θεωρούνται ως μία από τα πιο θρησκευόμενες χώρες στον κόσμο η εάν μια από τις γνωστές εφημερίδες δημοσιεύσει χωρίς αιδώ μια καρικατούρα της Παρθένου Μαρίας, τι μεγαλύτερη απόδειξη χρειάζεται κανείς της αθεϊας; 
Όταν τα εξωτερικά δικαιώματα είναι τελείως δίχως περιορισμούς, γιατί θα έπρεπε να κάνει κανείς μια εσωτερική προσπάθεια να κρατηθεί μακριά από ποταπές πράξεις;
Η γιατί θα έπρεπε κάποιος να συγκρατηθεί από το να καίγεται από το μίσος, οποιαδήποτε και αν είναι η βάση του – ή φυλή, η τάξη η ή ιδεολογία ; Τέτοιο μίσος διαβρώνει πολλές καρδιές σήμερα. Οι άθεοι δάσκαλοι στην Δύση ανατρέφουν μια νεότερη γενιά μέσα στο πνεύμα να μισούν την δικιά τους κοινωνία. 
Μέσα σε όλη την στηλίτευση ξεχνούμε ότι τα ελαττώματα του καπιταλισμού εκπροσωπούν τις βασικές ατέλειες της ανθρώπινης φύσης, που της επιτρέπεται απεριόριστη ελευθερία μαζί με διάφορα ανθρώπινα δικαιώματα.
 Ξεχνάμε ότι με τον Κομμουνισμό στην εξουσία (και ο Κομμουνισμός έχει υπό στενή παρακολούθηση όλες τις μορφές του μετριοπαθούς σοσιαλισμού, που είναι ασταθείς) οι πανόμοιες ατέλειες εξαπλώνονται δίχως έλεγχο σε οποιοδήποτε άτομο με τον ελάχιστο βαθμό εξουσίας.
 Ενώ όλοι οι άλλοι που ζουν σε αυτό το σύστημα αποκτούν όντως « ισότητα » – την ισότητα των πένητων σκλάβων.

 Αυτή η πρόθυμη υποδαύλιση του μίσους γίνεται το σύμβολο του σημερινού ελεύθερου κόσμου. Πράγματι, όσο μεγαλύτερες είναι οι προσωπικές ελευθερίες, όσο ψηλότερο είναι το επίπεδο της ευημερίας, η ακόμα και του πλούτου, τόσο πιο βίαιο, με παράδοξο τρόπο, γίνεται αυτό το τυφλό μίσος.

 Η σύγχρονα αναπτυγμένη Δύση με αυτόν τον τρόπο δείχνει με το παράδειγμα της ότι η σωτηρία του ανθρώπου δεν μπορεί να βρεθεί ούτε στην πληθώρα υλικών αγαθών, ούτε στο να βγάζει απλώς λεφτά.
Αυτό το εξεπίτηδες καλλιεργημένο μίσος τότε εξαπλώνεται σε κάθε τι που είναι ζωντανό, στην ζωή την ίδια, στον κόσμο με τα χρώματα του, τους ήχους του και τα σχήματα του, στο ανθρώπινο κορμί.
 Η γεμάτη πικρία τέχνη του 20ου αιώνα πεθαίνει ως αποτέλεσμα αυτού του άσχημου μίσους, καθότι η τέχνη είναι άκαρπη χωρίς αγάπη. 
Στην Ανατολή, η τέχνη καταρρέει γιατί έχει σκοντάψει και έχει πέσει, αλλά στην Δύση η πτώση έχει υπάρξει εθελοντική, μια παρακμή σε μια επίπλαστη και επιτηδευμένη αναζήτηση όπου ο καλλιτέχνης, αντί να προσπαθεί να αποκαλύψει το θεϊκό σχέδιο για τον κόσμο, προσπαθεί να βάλει τον εαυτό του στην θέση του Θεού.

Εδώ πάλι γινόμαστε μάρτυρες του ενός και μοναδικού αποτελέσματος της διαδικασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, με την Ανατολή και την Δύση να μας δίνουν τα ίδια αποτελέσματα και για μια ακόμα φορά για τον ίδιο λόγο: Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει τον Θεό.
Με τέτοια παγκόσμια γεγονότα να στέκονται πανύψηλα μπροστά μας σαν βουνά, όχι, καλύτερα σαν ολόκληρες οροσειρές ίσως μοιάζει παράταιρο και αταίριαστο να θυμόμαστε ότι το βασικό κλειδί στην ύπαρξη μας και την μη ύπαρξη μας φωλιάζει μέσα στην καρδιά του κάθε ατόμου ξεχωριστά και την προτίμηση της καρδιάς στο συγκεκριμένο καλό η το κακό. 
Παρόλα αυτά, αυτό παραμένει αληθινό ακόμη και σήμερα και στην πραγματικότητα είναι το πιο αξιόπιστο κλειδί που έχουμε. Οι κοινωνικές θεωρίες που υποσχέθηκαν τόσα πολλά έχει αποδείξει την χρεωκοπία τους, αφήνοντας μας σε αδιέξοδο.
Θα περίμενε κανείς ότι οι ελεύθεροι άνθρωποι στην Δύση θα αντιλαμβανόταν ότι περιτριγυρίζονται από πλήθος ελεύθερα καλλιεργημένα ψεύδη και να μην επιτρέψουν σε ψέματα να τους επιβληθούν τόσο εύκολα. 
Όλες οι προσπάθειες να βρούμε μια έξοδο από τα δεινά του σημερινού κόσμου θα αποδειχθούν άκαρπες αν δεν στρέψουμε την συνείδηση μας, μετανοημένοι προς τον Δημιουργό όλων.

Δίχως αυτό καμμιά έξοδο δεν θα φωτισθεί και θα ψάχνουμε εις μάτην. Οι πόροι που έχουμε βάλει στην άκρη για τους εαυτούς μας είναι πολύ φτωχοί για την δουλειά. 
Πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε τον τρόμο που διαπράττεται όχι από κάποια εξωτερική δύναμη, όχι από ταξικούς ή εθνικούς εχθρούς, αλλά μέσα μας στον καθένα μας ξεχωριστά και μέσα στην κοινωνία. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μια ελεύθερη και σε υψηλό βαθμό ανεπτυγμένη κοινωνία, καθώς εδώ έχουμε προκαλέσει κάθε τι μόνοι μας στου εαυτούς μας από την ελεύθερη βούληση μας.

Εμείς οι ίδιοι, μέσα στον ασυλλόγιστο εγωϊσμό . σφίξαμε την θηλειά στον λαιμό μας.Η ζωή μας συνίσταται όχι στο κυνήγι της υλικής επιτυχίας, αλλά στην αναζήτηση μιας πνευματικής ανάπτυξης που δέν είναι άξια λόγου. 
Ολόκληρη η γήινη μας ύπαρξη δεν είναι παρά ένα μεταβατικό στάδιο στην κίνηση προς κάτι ανώτερο, και εμείς δεν πρέπει να σκοντάψουμε και να πέσουμε, ούτε πρέπει να χρονοτριβούμε στο σκαλοπάτι της σκάλας.

Οι υλικοί κανόνες από μόνοι τους δεν εξηγούν την ζωή μας ούτε της δίνουν κατεύθυνση
Οι νόμοι της Φυσικής και της φυσιολογίας δεν θα αποκαλύψουν ποτέ τον αδιαμφισβήτητο τρόπο με τον οποίο ο Δημιουργός σταθερά, μέρα με την ημέρα, συμμετέχει στην ζωή του καθενός μας, αδιάκοπα προσφέροντας μας την ενέργεια της ύπαρξης. 
Όταν αυτή η βοήθεια μας εγκαταλείψει, θά εγκαταλείψει ακόμη και την ζωή ολόκληρου του πλανήτη,διότι το Θείο Πνεύμα σίγουρα κινείται σίγουρα όχι με λιγότερη δύναμη. Αυτό θα πρέπει να αντιληφθούμε στην σκοτεινή και φρικτή μας ώρα (την τελευταία) .
Στην θέση αυτών που απερίσκεπτα θεωρήσαμε ως ελπίδες μας τους δύο τελευταίους αιώνες, οι οποίες μας έχουν καταντήσει ασήμαντους και μας έφεραν στο χείλος του πυρηνικού αλλά και του μη πυρηνικού θανάτου, μπορούμε να προτείνουμε μόνο μια αποφασισμένη αναζήτηση για το ζεστό χέρι του Θεού, το οποίο τόσο βιαστικά και με αυτοπεποίθηση απορρίψαμε. 
Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν τα μάτια μας να είναι ανοικτά στα λάθη αυτού του άτυχου 20ου αιώνα και να βγάλουμε τους επιδέσμους από τα μάτια και να διορθώσουμε τα λάθη. 
Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο οποίο να στηριχθούμε στην κατρακύλα: το όραμα όλων μαζί των στοχαστών του Διαφωτισμού δεν μετράει καθόλου.Ένας τυφώνας μαίνεται και στις πέντε ηπείρους μας. Αλλά είναι στην διάρκεια τέτοιων δοκιμασιών που τα υψηλότερα δώρα του ανθρώπινου πνεύματος είναι που βρίσκουν έκφραση. Αν εξαφανιστούμε και χάσουμε τον κόσμο, το λάθος θα είναι μόνο δικό μας.
Οίμος-Αθήνα: ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΗ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΑ (oimos-athina.blogspot.com)

======================================================