Ιερά Μονή Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου – (18/4/22) Ορθρος Μ. Τριτης. /// Η Αγία και Μεγάλη Τρίτη (Γέροντας Πετρώνιος Τανάσε).

https://www.youtube.com/channel/UCqjXXNxii_UHmSpILBSPUkA

Ιερά Μονή Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου

(18/4/’22) Ορθρος Μ. Τριτης. – Μεσονυκτικό, όρθρος, Α’ ώρα.

https://agsymeon.com/index.php/01-3/351-zontani-metadosi-apr-2022

Μ. Εβδομαδα

Εναρξη Ορθρου – καθε βραδυ στις 9 μ.μ.

=========

«Και μέσα και έξω, και άνω και κάτω και όπου γυρίσεις τα πάντα φωνάζουν: Θεός! Τα πάντα υμνούν, ευλογούν τον Θεόν. Όλη η κτίσις φωνάζει: Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον!»

Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

=========

Η Αγία και Μεγάλη Τρίτη (Γέροντας Πετρώνιος Τανάσε)

Η αγία και Μεγάλη Τρίτη μας προετοιμάζει για την είσοδο στον νυμφώνα του Σωτήρος με τις δύο παραβολές: την παραβολή των Δέκα Παρθένων και των Ταλάντων. Η πρώτη παρομοιάζει την είσοδο στην αιώνια ζωή μ’ ένα γάμο. Ο Χριστός είναι ο Νυμφίος, ο οποίος μας καλεί όλους στο συμπόσιο του γάμου, όπως ψάλλει ο όρθρος αυτής της ημέρας.

«Ὁ Νυμφίος ὁ κάλλει ὡραῖος παρὰ πάντας ἀνθρώπους, ὁ συγκαλέσας ἡμᾶς πρὸς ἑστίασιν πνευματικὴν τοῦ Νυμφῶνος σου, τὴν δυσείμονά μου μορφὴν τῶν πταισμάτων ἀπαμφίασον…καὶ στολὴν δόξης κοσμήσας τῆς σῆς ὡραιότητος, δαιτυμόνα φαιδρὸν ἀνάδειξον, τῆς Βασιλείας σου ὡς εὔσπλαγχνος».

Το μυστήριον του γάμου είναι μέγα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά στον Χριστό και στην Εκκλησία. Με την ένωση δια του γάμου πραγματοποιείται, κατά ένα ατελή τρόπο, η επιθυμία του ανθρώπου για την αιωνιότητα. Με τους απογόνους του ο άνθρωπος παρατείνει τα όρια της επί γης παρουσίας του. Ο επίγειος γάμος ακόμη, είναι μία ξεθωριασμένη εικόνα της ανεκφράστου χαράς όταν είναι μαζί με τον Νυμφίο Χριστό. Η ένωσις μ’ Αυτόν είναι αιώνια και η χαρά ατέρμονη.

Αλλά για να μπορέσει ο άνθρωπος να εισέλθει με τον Νυμφίο Χριστό, πρέπει να εκπληρώσει ορισμένους όρους που αναφέρονται στην παραβολή των Δέκα Παρθένων. Επαγρύπνησις, παρθενία και έλαιο για τις λαμπάδες. Για την εγρήγορση και καθαρότητα μας ομίλησε η αγία και Μεγάλη Δευτέρα. Τώρα θα επιμείνουμε κυρίως επάνω στο έλαιο, ως προϋπόθεση εισόδου στον νυμφώνα του Κυρίου.

Είναι αλήθεια ότι όλες οι νέες ήσαν παρθένες. Όλες αγρυπνούσαν περιμένοντας τον Νυμφίο. Όμως πέντε απ’ αυτές, επειδή είχαν αρκετό λάδι για τα φανάρια τους, ονομάσθηκαν φρόνιμες, σοφές και εισήλθαν στον νυμφικό θάλαμο μαζί με τον Νυμφίο. Οι άλλες πέντε, επειδή δεν εφρόντισαν ν’ αγοράσουν εγκαίρως, έχασαν τους κόπους της παρθενίας και αγρυπνίας και έμειναν έξω από τον νυμφώνα, γι’ αυτό και εκλήθησαν μωρές. Το λάδι λοιπόν, είναι η λυδία λίθος. Τι μυστήρια άραγε κρύβει το λάδι για τα καντήλια των παρθένων;

Η παρθενία είναι ακριβός θησαυρός ενώπιον του Θεού. Ο Χριστός Σωτήρ γεννήθηκε από Παρθένο και έζησε ζωή παρθενική. Ο Πρόδρομος Ιωάννης και Βαπτιστής, καθώς και ο μαθητής του Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ήσαν παρθένοι. Στην αιώνια ζωή ο θρόνος Του θα περιστοιχίζεται από παρθένους. Η Παραβολή των Δέκα Παρθένων όμως, ωσάν να θέλει να μας ειπεί ότι η παρθενία μόνη της δεν είναι επαρκής για την σωτηρία. Οι μωρές παρθένες, παρότι ήσαν παρθένες, δεν εισήλθαν μαζί με τον Νυμφίο στον νυμφικό οίκο. Οι άγιοι Πατέρες εξηγούν ότι το λάδι για τα φανάρια των παρθένων είναι η ελεημοσύνη, πράγμα που σημαίνει ότι η παρθενία για να είναι μέσον σωτηρίας, πρέπει να είναι ενωμένη με την ελεημοσύνη.

«Μεγάλες είναι οι πτέρυγες της ελεημοσύνης, λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Διαπερνούν τον αιθέρα, φθάνουν στην σελήνη, στον ήλιο, στους ουράνιους χορούς και σταματούν μπροστά στον θρόνο του Θεού. Οποιαδήποτε αμαρτήματα κι αν κάνεις, η ελεημοσύνη είναι βαρύτερη απ’ αυτά».

Η παρθενία είναι ένα έργο τόσο μεγάλο, ώστε ούτε ένας σχεδόν από τους προ Χριστού δεν ημπόρεσαν να την φυλάξουν. Ούτε ο Νώε, ούτε ο Αβραάμ, ούτε ο Ιωσήφ. Η παρθενία και η περιφρόνησις του θανάτου είναι οι δυσκολότερες αρετές.

Μόνο από την εποχή του Χριστού ανθίζει μέσα στην Εκκλησία το άνθος της παρθενίας. Και παρά την σπουδαιότητά της, οι πέντε εκ των δέκα παρθένων, χωρίς την ελεημοσύνη, εξεδιώχθησαν. Η παρθενία είναι το πυρ, ενώ το λάδι είναι η ελεημοσύνη. Όπως η φωτιά, εάν δεν έχει καύσιμη ύλη, δεν ανάπτει και σβήνει, έτσι και η παρθενία, εάν δεν είναι ενωμένη με την ελεημοσύνη, χάνει την αξία της και καταστρέφεται. (Ομιλία του αγίου Χρυσοστόμου, περί μετανοίας).

Ποιος είναι ο σκοπός ενώσεως αυτών των δύο αρετών; Οι άγιοι Πατέρες διακρίνουν στο ένα γεγονός δύο μέρη: Το σώμα ή την ορατή μορφή του έργου και την ψυχή ή τον σκοπό για τον οποίον γίνεται το έργο. Αυτό το οποίο κάνει ένα έργο να είναι καλό ή κακό, είναι ο σκοπός και όχι η μορφή ή ο τύπος του έργου· διότι ο διάβολος «ψεύστης ἐστίν ἐξ ἀρχῆς καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ» (Ιωάν. 8, 44), πάντοτε κρύβει την αμαρτία με τον τύπο της αρετής. Πολλές φορές η μορφή, τόσο της αρετής, όσο και της αμαρτίας μπορεί να είναι η ίδια, ενώ ο σκοπός τους διαφέρει ριζικά. Ο σκοπός για κάθε καλό έργο είναι ο Θεός, ενώ για την αμαρτία είναι ο θάνατος. Γι’ αυτό η πράξις, για να είναι θεοφιλής, έχει ανάγκη μιας εγγυήσεως, ότι ο σκοπός της δηλαδή, οδηγεί στον Θεό.

Αυτή την εγγύηση την έβαλε ο Θεός στον πλησίον μας: « Ἀμήν, λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε » (Ματ. 25, 40) θα μας ειπεί ο Κύριος. Γι’ αυτό κάθε ενάρετο έργο λαμβάνει την αξία του από την συμπεριφορά μας που έχουμε προς τον πλησίον μας. Η ελεημοσύνη είναι ένα έργο αγάπης ενώπιον των συνανθρώπων μας. Είναι συνεπώς το πιστοποιητικό εγγυήσεως της αρετής μας, ότι δηλαδή, είναι καλό έργο και οδηγεί στον Θεό. Στην φοβερή Κρίση ο Θεός θα ελέγξει μόνο το πιστοποιητικό και ο έλεγχος θα είναι λεπτομερής. Κάθε αγαθό έργο, χωρίς αυτή την εγγύηση, δεν είναι σωτήριο. Γι’ αυτό, ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέγει ότι « κάθε άσκησις που δεν έχει αγάπη, είναι ξένη προς τον Θεό ».

Τον σκοπό αυτής της Παραβολής κατά το τέλος της Μεγάλης Νηστείας δεν είναι δύσκολο να τον κατανοήσουμε. Κατά την διέλευση της νηστείας ο άνθρωπος είναι πιο προσεκτικός και νηφάλιος στα σωματικά του έργα: στην νηστεία, στην μετάνοια, στην εργασία κλπ., τα οποία, όταν γίνονται σωστά, επιφέρουν μία εκλέπτυνση στο σώμα, στην ψυχική καθαρότητα και παρθενία, επειδή η παρθενία η οποία, ορθώς νοουμένη, είναι μία σύνθεσις και αρμονία όλων των σωματικών αρετών.

Η ελεημοσύνη όμως, ως αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, αντανακλά ιδιαίτερα το εσωτερικό βάθος των αρετών, τον σκοπό τους. Η αληθινή αρετή πρέπει να ενώνει και τα δύο: οι σωματικοί κόποι πρέπει να ενώνονται με τις ψυχικές αρετές. Η παρθενία πρέπει να στολίζεται με την ελεημοσύνη· αλλιώς δεν προξενεί την σωτηρία.

Οι μωρές Παρθένες είναι ο «τύπος» αυτών των ασκήσεων που δεν σώζουν. Οι κόποι γίνονται μόνο γι’ αυτές τις Παρθένες και όχι για τον Θεό. Γι’ αυτό είναι μωρές και ασύνετες, διότι είναι αφροσύνη να περάσεις μία κοπιαστική και ασκητική ζωή και στο τέλος να ριφθείς στο αιώνιο πυρ.

Το μεγάλο μάθημα που πρέπει να κρατήσουμε στον νου μας από την Παραβολή των Δέκα Παρθένων είναι αυτό· ότι η σωτηρία δεν κερδίζεται μόνο με προσωπική άσκηση και με τον προσωπικό αγώνα. Αυτή (η άσκηση) είναι αναγκαία, αλλά το ήμισυ της όλης αξίας. Χρειάζεται και το άλλο ήμισυ, που είναι και πολυτιμότερο: τα έργα της αγάπης προς τον πλησίον.

Υπάρχει ακόμη και ένας άλλος λόγος αναμνήσεως αυτής της Παραβολής την παρούσα ημέρα. Η εβδομάδα των Αγίων Παθών μας φανερώνει με πολύ δυνατό τρόπο την μεγάλη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Στον Μυστικό Δείπνο Αυτός ο ίδιος μας καλεί να πλησιάσουμε «μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης», και όλοι οι Χριστιανοί λαχταρούν και ετοιμάζονται να γευθούν «ξενίας δεσποτικῆς καὶ ἀθανάτου τραπέζης». Για ν’ αξιωθούμε να συμμετάσχουμε σ’ αυτή την τράπεζα, η ετοιμασία μας για την αγία Ανάσταση πρέπει να περιστεφθεί απ’ αυτά τα δύο: από την παρθενία (ή αγνεία) και την ελεημοσύνη, ή, με άλλα λόγια, από την προσωπική μας αγνότητα και την αγάπη μας προς τον πλησίον.

Η άλλη παραβολή, των Ταλάντων, οδηγεί την προσοχή μας στο καθήκον που έχουμε να ζούμε ενάρετα. Ο Σωτήρ μας προστάζει πάντοτε: «Γίνεσθε ἅγιοι, ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι». Ο άνθρωπος έχει ήδη το χάρισμα της αγιοσύνης από το άγιο Βάπτισμα. Έλαβε από τον Δεσπότη Χριστό το τάλαντο, το οποίο πρέπει με επιμέλεια να πολλαπλασιάσει, επιτελώντας τα θεία έργα, για τα οποία έλαβε την πνευματική δύναμη. «…ἕκαστος πολυπλασιάσωμεν τό τῆς χάριτος τάλαντον, -μας προτρέπει η ακολουθία του όρθρου- Ὁ μέν σοφίαν κομιείτω δι᾿ ἔργων ἀγαθῶν… κοινωνείτω δὲ τοῦ λόγου πιστὸς τῷ ἀμυήτῳ, καὶ σκορπιζέτω τὸν πλοῦτον πένησιν ἄλλος. Οὕτω γὰρ τὸ δάνειον πολυπλασιάσομεν καὶ ὡς οἰκονόμοι πιστοὶ τῆς Χάριτος, δεσποτικῆς χαρᾶς ἀξιωθῶμεν…».

Η παραβολή μας δείχνει ακόμη ότι τον πολλαπλασιασμό του ταλάντου δεν τον κάνει ο άνθρωπος μόνος του, αλλά μέσω των άλλων, ή μέσω του τραπεζίτου, το οποίον μνημονεύει ο Κύριος στο Ματθ. 25, 27): « Ἔδει οὖν σὲ βαλεῖν τὸ ἀργύριόν μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἄν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ ». Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι μας το λέγει το Δοξαστικό των Αίνων της ημέρας: «Ἰδοὺ σοι τὸ τάλαντον, ὁ Δεσπότης ἐμπιστεύει , ψυχή μου . Φόβῳ δέξαι τὸ χάρισμα , δάνεισαι τῷ δεδωκότι , διάδος πτωχοῖς , καὶ κτῆσαι φίλον τὸν Κύριον , ἵνα στῇς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ , ὅταν ἔλθῃ ἐν δόξῃ…».Στους πτωχούς λοιπόν και στα πρόσωπα αυτών είναι ο ίδιος ο Κύριος, διότι, όποιος δίνει στους πτωχούς δανείζει τον Χριστό.

(Γέροντας Πετρώνιος Τανάσε, “Οι Πύλες της Μετανοίας – Στοχασμοί στο Τριώδιο”, Εκδόσεις “Ορθόδοξος Κυψέλη”, Θεσσαλονίκη, 2003)

(Πηγή ψηφ. κειμένου: agiosthomas.gr)

==========================

Ὁ Νυμφίος καὶ τὸ ποτήριον τοῦ θανάτου.

Γεώργιος Τζανάκης

Ὅτι καὶ νὰ συμβαίνει, ὅτι καὶ νὰ γίνεται γύρω μας καὶ μέσα μας, εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι ὁ Νυμφίος ὑπάρχει καὶ ἔρχεται. Μέσα στὸ σκοτάδι τῆς νύχτας ποὺ μᾶς περιβάλει, ἔρχεται.  «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός».

Ὁ Νυμφίος εἶναι ὁ προσδοκώμενος. Αὐτὸν ζητοῦν οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Γι᾿ αὐτὸν πονοῦν καὶ γι᾿ αὐτὸν κλαῖνε πρὶν καταχωθοῦν ἀπὸ τὰ μπάζα τῶν παθῶν καὶ τῆς πλάνης. Αὐτὸς εἶναι τὸ πᾶν, ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Πορφύριος. Αὐτὸς εἶναι ὁ Πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος. Αὐτὸς εἶναι ἡ μόνη κεφαλή, ὁ μόνος ἀρχηγὸς, ὁ μόνος φιλάνθρωπος. Ὅσα φλυαροῦν οἱ βοθρολυμαῖες καὶ λεπιδοφόρες γλῶσσες περὶ πρωτείων καὶ ἀρχηγῶν καὶ πρώτων εἶναι ἀπάτη καὶ ψεῦδος τοῦ διαβόλου.

Εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς τρίτης Εὔας ποὺ βρῆκε ὁ δράκων καὶ φροντίζει μέ τὰ λόγια της νὰ ὑποσκελίσῃ τὸν σύγχρονο ταλαίπωρο ἄνθρωπο. Εἶναι τὰ λόγια –καὶ τὰ ἔργα- τῶν συγχρόνων γεωργῶν στοὺς ὁποίους ἐμπιστεύτηκε ὁ οἰκοδεσπότης Χριστὸς τὸν ἀμπελώνα του. Τὸ τέλος τους εἶναι προδιαγεγραμμένο στὸ εὐαγγέλιο τοῦ ὅρθρου τῆς Μ. Δευτέρας ποὺ ἀκούσαμε σήμερα τὸ βράδυ: «Ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; λέγουσιν αὐτῷ, Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς».

Τὸ ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀκολουθῇ κανεὶς αὐτοὺς τοὺς γεωργοὺς τοῦ θανάτου εἶναι προφανές, ἐκτὸς καὶ ἄν κοιμᾶται, γιατὶ τότε τὸν περιμένει ὁ θάνατος: «Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, ἵνα μὴ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς».

Αὐτὸς εἶναι ὁ θάνατος ποὺ πρέπει νὰ φοβούμαστε. Ὁ αἰώνιος θάνατος τῆς ψυχῆς. Σήμερα μᾶς φοβερίζουν τὰ ὄργανα τοῦ διαβόλου μὲ τὸν θάνατο τοῦ σώματος γιὰ νὰ φοβηθοῦμε, νὰ δειλιάσουμε καὶ νὰ ντυθοῦμε τὸν φόβο, νὰ βρωμίσουμε τὴν στολὴ τῆς ψυχῆς, νὰ μὴν ἔχουμε ἔνδυμα γάμου καὶ ἐνῷ θὰ βλέπουμε τὸν στολισμένο νυμφώνα τῆς Σωτῆρος δὲν θὰ μποροῦμε νὰ μποῦμε μέσα: «Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω, Σωτήρ μου κεκοσμημένον, καὶ ἔνδυμα οὐκ ἔχω, ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ, λάμπρυνόν μου τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς, Φωτοδότα, καὶ σῶσόν με».

Δὲν μπορεῖς νὰ μπῇς στὸν νυμφώνα μασκαρεμένος, φοβισμένος καὶ συμβιβασμένος μὲ τὶς μεθοδεῖες τῶν ἐνδόξων τῆς γῆς, οὔτε ὑπακούοντας στοὺς κακούς γεωργούς. Ποιός θὰ δεχθῇ ὅτι τέτοιοι ἄνθρωποι εἶναι μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ; Πρέπει νὰ τηροῦμε τὶς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὄχι τοῦ κάθε πουλημένου, ἀνεπαρκούς ἤ καὶ προδότου, γιὰ νὰ γνωρίσουν ὅλοι ὅτι εἴμαστε μαθητές του. «Ὑμᾶς μου τότε Μαθητάς, πάντες γνώσονται, εἰ τὰς ἐμᾶς ἐντολὰς τηρήσητε, φησὶν ὁ Σωτὴρ τοῖς φίλοις πρὸς Πάθος μολών».

Οἱ σειληνοὶ τοῦ κράτους, οἱ ρουφιάνοι, οἱ συμφεροντολόγοι,  οἱ καλοπερασάκηδες, οἱ ψοφοδεεῖς, οἱ μασκαράδες, οἱ ταπεινόσχημοι βολεψάκηδες, μποροῦν νὰ εἶναι μαθητὲς τοῦ Κυρίου ; Οἱ ἐξουσιομανεῖς δεσποτικοὶ ἐκδικητικοὶ καὶ ἐμείλικτοι τύποι , ποὺ χειρότεροι ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς τυρανοῦν καὶ διώκουν τοὺς ἱερεῖς καὶ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, ἀδιαφοροῦν γιὰ ὅσους ὁδηγοῦνται στὴν ἀπόγνωσι καὶ τὸν θάνατο μποροῦν νὰ εἶναι μαθητὲς ἤ λειτουργοὶ τοῦ Ὑψίστου ; Ὅχι.

Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἔτσι σὲ ἐσᾶς , λέγει Κύριος: «Μὴ ὁμοιοῦσθαι τοῖς ἔθνεσιν ἔλεγες, εἰς τὸ κατάρχειν τῶν ἐλαχιστοτέρων, οὐχ οὕτω γὰρ ἔσται ὑμῖν τοῖς ἐμοῖς Μαθηταῖς».

Ὅποιος θέλει νὰ ἀκολουθήσῃ τὸν Χριστό θὰ διωχθῇ. Θὰ πιῇ τὸ ποτήρι τοῦ θανάτου. Τὸ ποτήρι τοῦ θανάτου ποὺ πρῶτος ἀπὸ ὅλους θὰ τὸ πιῇ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Ὅμως αὐτὸ τὸ ποτήρι καὶ αὐτὸς ὁ θάνατος εἶναι ποὺ καθαρίζει τὰ ἁμαρτήματα καὶ χαρίζει ζωὴν αἰώνιο. «Ποτήριον θανάτου ἐπηγγείλω πιεῖν τοῖς φίλοις σου, ὃ ποτήριον πρὸ τούτων, πιεῖν ὁ αὐτὸς ἔλεγες, ἁμαρτημάτων καθαρτήριον».

Ἄν τὸ θελήσωμε, ἄν δῶσει ὁ Θεὸς καὶ δὲν ὑπερηφανευτοῦμε , καὶ δὲν τὴν ἀρπάξουμε , ἄν ἀποφασίσουμε νὰ πιοῦμε τὸ ποτήριον τοῦ θανάτου ποὺ προσφέρει ὁ Κύριος στοὺς μαθητές του δὲν θὰ φοβόμαστε οὔτε Γραμματεῖς, οὔτε Φαρισαίους, οὔτε Πιλάτους, οὔτε τὰ σύγχρονα ἀνδρείκελα τοῦ διαβόλου καὶ τὶς διατυμπανιζόμενες νέες ἐποχὲς, νέες ἐπανεκινήσεις, νέες θεολογίες καὶ ὅλες τὶς ἄλλες μποῦρδες -ἀσθένειες, θεραπεῖες, ἐμβόλια καὶ καρναβάλια, ἀλλὰ καὶ βασανιστήρια καὶ διωγμούς- ποὺ σχεδιάζουν καὶ ἐπιβάλλουν.

Στὸ τέλος τοῦ μαρτυρίου τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος καὶ τῆς Σταυρώσεως εἶναι ἡ ἀνάστασις καὶ δὲν εἶναι κάτι ποὺ τὸ ψάχνουμε καὶ τὸ πιθανολογοῦμε σὰν τὴν σωτηρία ἀπὸ τὰ ἐμβόλια τῶν φαρμακεμπόρων ἀπατεώνων, ἀλλὰ κάτι ποὺ τὸ γνωρίζει ἡ ἀνθρωπότης τώρα καὶ δυὸ χιλιάδες χρόνια . Ἄρα , πρὸς τί ἡ ἀνησυχία καὶ τὸ ἄγχος ;

Δὲν ὑπάρχει λόγος, ἂρκεῖ νὰ τὸ ζήσουμε. Δὲν χρειάζεται νὰ ὑψηλοφρονοῦμε, ἀλλὰ ταπεινὰ νὰ πιοῦμε τὸ ποτήριον ποὺ πίνει ὁ Κύριος, τὸ ποτήριον τοῦ θανάτου, γιὰ νὰ εἴμαστε μαθητὲς τοῦ Κυρίου καὶ νὰ συνδοξαστοῦμε στὴν βασιλέια του. «Ἀφορῶντες εἰς ἐμέ, εἶπας Κύριε τοῖς σεαυτοῦ Μαθηταῖς, μὴ φρονεῖτε ὑψηλά, ἀλλὰ συναπάχθητε τοῖς ταπεινοῖς, ἐμὸν ὅπερ πίνω, πίετε ποτήριον, ὅτι ἐν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ Πατρός, ἐμοὶ συνδοξασθήσεσθε».

Νὰ μὲ συμπαθᾶτε, εἶναι λίγο κουφό, ἀλλὰ αὐτὰ κατάλαβα, σήμερα στὴν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Φαντάζομαι τί θὰ νοιώθουν οἱ πραγματικοί ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ποὺ ζοῦν καὶ ἀγωνίζονται σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά του.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. Βράδυ Κυριακῆς τῶν Βαΐων 2022 


Pfizer και FDA γνώριζαν ότι τα εμβόλια για τον κορωνοϊό προκαλούν ανοσοκαταστολή! – Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα

Στη δημοσιότητα μια ακόμη παρτίδα από τα έγγραφα για το εμβόλιο της Pfizer

Μια ακόμα παρτίδα 11.000 εγγράφων της Pfizer, για το εμβόλιο του κορωνοϊού δόθηκε στη δημοσιότητα την 1η Απριλίου του 2022. 

Στα έγγραφα, όπως αναφέρει το The Epoch Times, αποκαλύπτεται, μεταξύ άλλων, ότι Pfizer και FDA γνώριζαν από πριν ότι τα εμβόλια για τον κορωνοϊό προκαλούν ανοσοκαταστολή.

Μια αποκαλυπτική δήλωση που βρέθηκε στα έγγραφα είναι η εξής:

«Η κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση έδειξε μια παροδική μείωση στα λεμφοκύτταρα και παρατηρήθηκε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες μετά τη Δόση 1, η οποία υποχώρησε μέσα σε περίπου μία εβδομάδα…»

Με άλλα λόγια, η Pfizer γνώριζε ότι, την πρώτη εβδομάδα μετά το εμβόλιο, άτομα όλων των ηλικιών παρουσίασαν παροδική ανοσοκαταστολή, ή αλλιώς, μια προσωρινή εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος, κι αυτό μετά την πρώτη δόση.

Όπως σημειώθηκε από τον Iversen, αυτό μπορεί να έχει στρεβλά τα ποσοστά μόλυνσης, καθώς οι άνθρωποι θεωρήθηκαν μερικώς εμβολιασμένοι παρά μόνο 14 ημέρες μετά τον πρώτο τους εμβολιασμό, και επίσημα πλήρως εμβολιασμένοι δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση.

Εάν οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς στη μόλυνση κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης εβδομάδας, αλλά υπολογίζονται ως μη εμβολιασμένοι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αυτό κάνει να φαίνεται ότι οι μη εμβολιασμένοι είναι πιο επιρρεπείς σε λοίμωξη, ενώ αυτό δεν είναι αλήθεια. Η δοκιμή της ίδιας της Pfizer έδειξε ότι η μόλυνση ήταν σημαντικά πιο συχνή στην ομάδα του εμβολίου σε σχέση με την ομάδα εικονικού φαρμάκου – 409 έναντι 287 – εντός των πρώτων επτά ημερών από το εμβόλιο.

Τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα είναι πιο πιθανό να πεθάνουν από τον COVID

Το γεγονός ότι η Pfizer και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ γνώριζαν ότι το εμβόλιο προκάλούσε ανοσοκαταστολή είναι ενοχοποιητικό, τώρα που τα δεδομένα της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου αλλα και πολλών χωρών, μαζί και της Ελλάδας, δείχνουν ότι, σε σύγκριση με τους μη εμβολιασμένους, εκείνοι που έχουν λάβει δύο δόσεις είναι:

  • Έως και τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με COVID-19
  • Διπλάσιες πιθανότητες να νοσηλευτούν με COVID-19
  • Τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες θανάτου από COVID-19

Τα έγγραφα της Pfizer παραδέχονται ότι υπήρξε προσωρινή πτώση της ανοσοποιητικής λειτουργίας μετά την πρώτη δόση, αλλά τα πραγματικά δεδομένα που δείχνουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης και θανάτου λόγω COVID μεταξύ των διπλοεμβολιασμένων υποδηλώνουν ότι η ADE είναι πραγματικότητα.

Eξαρτώμενη από αντισώματα ενίσχυση (ADE)

Κάτι άλλο επίσης πολύ σοβαρό είναι ότι το λεγόμενο (ADE). Κάτι που πολλοί είχαν προειδοποιήσει για την πιθανότητα τα εμβόλια mRNA να προκαλούν, δηλαδή, ενίσχυση που εξαρτάται από αντισώματα (ADE) – μια κατάσταση στην οποία καταλήγετε να είστε πιο επιρρεπείς σε σοβαρή μόλυνση από ό, τι θα ήσασταν διαφορετικά – ήταν αλήθεια!

Το έντυπο της Pfizer δηλώνει ξεκάθαρα: «Αν και δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα, δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί ότι το εμβόλιο που μελετήθηκε μπορεί να κάνει μια μεταγενέστερη ασθένεια COVID-19 πιο σοβαρή»!

Η ενισχυμένη νόσος που σχετίζεται με το εμβόλιο αναφέρεται επίσης ως «Σημαντικός δυνητικός κίνδυνος» στον Πίνακα 5 στη σελίδα 11 ενός εγγράφου που ονομάζεται «5.3.6 Σωρευτική ανάλυση των αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών μετά την έγκριση».

Στις 28 Φεβρουαρίου 2021, η Pfizer είχε 138 περιπτώσεις ύποπτων, 75 από τις οποίες ήταν σοβαρές, με αποτέλεσμα νοσηλεία, αναπηρία, απειλητικές για τη ζωή συνέπειες ή θάνατο. Συνολικά 38 περιπτώσεις αποδείχθηκαν θανατηφόρες και 65 παρέμειναν ανεπίλυτες.

Επιπλέον, όπως σημειώνεται στο Daily Expose, «οι κλινικές δοκιμές Φάσης 3 έχουν σχεδιαστεί για να αποκαλύπτουν συχνές ή σοβαρές παρενέργειες πριν εγκριθεί για χρήση ένα εμβόλιο, συμπεριλαμβανομένης της ADE.

Αλλά εδώ βρίσκεται το πρόβλημα, (επειδή) κανένα από τα εμβόλια για τον COVID-19 δεν έχει ολοκληρώσει τις δοκιμές Φάσης 3».

Η δοκιμή Φάσης 3 της Pfizer πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2024 !  Παρόλα αυτά, η Pfizer κατέληξε στο συμπέρασμα στην υποβολή της FDA ότι « Καμία από τις 75 περιπτώσεις δεν μπορούσε να θεωρηθεί οριστικά ως ADE ».

«Πώς στο καλό δεν θα μπορούσαν να καταλήξουν οριστικά στο συμπέρασμα ότι το VAED έφταιγε όταν το 75% των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων «διάσπασης» που τους αναφέρθηκαν ήταν σοβαρή ασθένεια που είχε ως αποτέλεσμα νοσηλεία, αναπηρία, απειλητικές για τη ζωή συνέπειες θανάτου;» αναρωτιέται η Daily Expose.

Η φυσική ανοσία είναι εξίσου καλή

Τα δεδομένα κλινικών δοκιμών έδειξαν ότι δεν υπήρχε διαφορά στα αποτελέσματα μεταξύ εκείνων που πέρασαν COVID και μεταξύ εκείνων που έλαβαν το εμβόλιο. Καμία ομάδα από τις έρευνες της Pfizer δεν παρουσίασε σοβαρή μόλυνση. Η φυσική ανοσία ήταν επίσης στατιστικά ίδια με την βολή ως προς τον κίνδυνο μόλυνσης.

Η δεύτερη αποκάλυψη ήταν ότι οι παρενέργειες από τους εμβολιασμούς ήταν πιο έντονες σε νεότερους, ηλικίας 18 έως 55 ετών, από ό,τι σε άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω. (Ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών αυξήθηκε επίσης με πρόσθετες δόσεις, επομένως ο κίνδυνος ήταν ακόμα υψηλότερος μετά τη δεύτερη δόση από την πρώτη.)

Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ο κίνδυνος σοβαρού COVID είναι ανύπαρκτος σε μικρές ηλικίες, παρόλα αυτά εμβολίασαν μέχρι και παιδιά 5 ετών!

Τα έγγραφα της Pfizer δείχνουν υψηλό ποσοστό μυοκαρδίτιδας

Όπως αποδεικνύεται στα έγγραφα της Ρfizer, όχι μόνο γνώριζαν για τις μυοκαρδίτιδες αλλά το ποσοστό ήταν και αρκετά υψηλό για να το παραμελήσεις!

Ένα έντυπο παιδιατρικής συγκατάθεσης παραθέτει πολλές πιθανές παρενέργειες, συμπεριλαμβανομένου ενός ποσοστού μυοκαρδίτιδας 10 στις 100.000 — πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό 1 στις 50.000 (δηλαδή, 2 στις 100.000) που αναγκάστηκαν να αναφέρουν, μετά από πολλές μαρτυρίες…

Γνωρίζουμε επίσης ότι η μυοκαρδίτιδα είναι πολύ πιο συχνή στους νεαρούς άνδρες, επομένως για αυτούς ο κίνδυνος είναι σημαντικά υψηλότερος από 10 στους 100.000, καθώς αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των παρενεργειών.

πηγή

Οι μάσκες πέφτουν: Pfizer και FDA γνώριζαν ότι τα εμβόλια για τον κορωνοϊό προκαλούν ανοσοκαταστολή! – Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα (oimaskespeftoun.blogspot.com)

=======

π.Αρσένιος Βλιαγκόφτης – Βρετανία : Στους 10 νεκρούς οι 9 τριπλοεm@ολιαsμένοι.

-https://www.youtube.com/watch?v=r57UHsLBw3k poimenas 33

==============================