Μπορούμε να γίνουμε άγιοι σήμερα;

Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

Πολλές φορές ἀκοῦμε τούς χριστιανούς νά λένε: « Ἄν ζούσαμε κι’ ἐμεῖς στήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων καί ἀξιωνόμασταν νά δοῦμε τό Χριστό, ὅπως Τόν εἶδαν ἐκεῖνοι, θά γινόμασταν ἅγιοι, ὅπως ἔγιναν κι’ αὐτοί ».

Ὅσοι σκέφτονται ἔτσι, ξεχνοῦν ὅτι Ἐκεῖνος πού μιλοῦσε στόν καιρό τῶν ἀποστόλων, μιλάει καί τώρα. Ἴσως ὅμως καί πάλι νά πεῖ κάποιος: « Μά δέν εἶναι τό ἴδιο πράγμα νά δεῖ κανείς τό Χριστό μέ τά μάτια του, ὅπως Τόν εἶδαν οἱ ἀπόστολοι, καί ν’ ἀκούει μόνο τά λόγια Του ἀπό ἄλλους ἤ νά τά διαβάζει στή Γραφή, ὅπως ἐμεῖς σήμερα ».
Κι’ ἐγώ ἀπαντῶ, ὅτι δέν εἶναι ὁπωσδήποτε τό ἴδιο τό τότε καί τό τώρα. Ἀλλά τό τωρινό εἶναι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐκεῖνο πού ἔζησαν οἱ Ἀπόστολοι , κι’ εὐκολότερα μᾶς φέρνει στήν πίστη ! Μήν παραξενεύεστε . Μόνο ἀκοῦστε με…

Τότε ὁ Κύριός μας φαινόταν στούς ἀχάριστους Ἰουδαίους ὡς ἕνας πλάνος καί τιποτένιος ἄνθρωπος , ἐνῶ τώρα κηρύσσεται σέ μᾶς ὡς Θεός ἀληθινός . Τότε ἔτρωγε μέ τελῶνες καί ἄλλους ἁμαρτωλούς, τώρα ὅμως κάθεται στά δεξιά τοῦ Θεοῦ Πατέρα καί τρέφει ὁλόκληρο τόν κόσμο . Τότε καταφρονιόταν κι’ ἀπό τούς πιό ἀσήμαντους ἀνθρώπους . Τώρα προσκυνεῖται ἀπό βασιλεῖς καί ἄρχοντες ὡς Υἱός τοῦ Θεοῦ , καί δοξάζει αὐτούς πού Τόν προσκυνοῦν « ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ ».
Τότε Τόν θεωροῦσαν σάν ἕναν ἄνθρωπο φθαρτό καί θνητό , πού ἔτρωγε καί ἔπινε καί κοιμόταν καί κοπίαζε καί ἵδρωνε καί γενικά , ἔκανε ὅλα τ’ ἀνθρώπινα . Τότε λοιπόν, καί ὄχι τώρα , ἦταν παράξενο καί δύσκολο ν’ ἀναγνωρίσει κανείς ὡς Θεό Ἐκεῖνον , πού εἶχε αὐτά τά ταπεινά καί ἀνθρώπινα στοιχεῖα . Γι’ αὐτό καί τόν Πέτρο , πού εἶπε « σύ εἶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος » , τόν μακάρισε ὁ Χριστός , λέγοντας : « Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ , ὅτι σάρξ καί αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι , ἀλλ’ ὁ Πατήρ Μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ».

Ὅποιος λοιπόν δέν ὑπακούει μέ πίστη καί ταπείνωση στό Χριστό, πού μιλάει καί τώρα μεσα ἀπό τό ἅγιο Εὐαγγέλιό Του, ὅποιος ἀμφισβητεῖ ἤ ἀπορρίπτει ὅσα εἶπε καί ἔκανε τότε ὁ Χριστός , ἐκεῖνος , ἔστω κι ἄν ἔβλεπε τόν ἴδιο τόν Κύριο νά θαυματουργεῖ καί Τόν ἄκουγε νά διδάσκει , θά ὀλιγοπιστοῦσε.

Τί λέω ; Ὄχι μόνο θά ὀλιγοπιστοῦσε , ἀλλά φοβᾶμαι πώς θά γινόταν τελείως ἄπιστος καί θά βλασφημοῦσε τό Χριστό, νομίζοντάς Τον σάν ἀντίθετο ἤ μάγο ἤ τσαρλατάνο, καί ὄχι ἀληθινό Θεό…

Ἄλλοι πάλι λένε : « Ἄν ζούσαμε στήν ἐποχή τῶν ἁγίων Πατέρων, θ’ ἀγωνιζόμασταν περισσότερο , γιατί, βλέποντας τήν καλή πολιτεία καί τούς ἀγῶνες τους, θά τούς μιμούμασταν. Ἐνῶ τώρα , πού ζοῦμε μαζί μέ ὀκνηρούς καί χλιαρούς καί ἁμαρτωλούς , χωρίς νά τό θέλουμε παρασυρόμαστε μαζί τους στήν ἀπώλεια » . Ὅσοι ὅμως τά λένε αὐτά , ξεχνοῦν ὅτι ἐμεῖς βρισκόμαστε σέ λιμάνι ἀσφαλέστερο ἀπό ἐκεῖνο πού ἦταν οἱ ἅγιοι Πατέρες . 

Γιατί στήν ἐποχή τους ὑπῆρχαν πολλές καί φοβερές αἱρέσεις – φοβερότερες ἀπό τίς σημερινές – καί πολλοί «ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφῆται » , πού πέτυχαν νά πλανέψουν πολλούς ἀνθρώπους καί νά καταστρέψουν τίς ψυχές τους . Αὐτό πού σᾶς λέω , μπορεῖτε νά τό διαπιστώσετε λ.χ. ἀπό τούς βίους τῶν μεγάλων ὁσίων Ἀντωνίου , Εὐθυμίου καί Σάββα , πού ἀγωνίστηκαν ἐναντίον τῶν αἱρέσεων μαζί μέ πολλούς ἄλλους ἁγίους . Καί ποῦ νά διηγηθῶ τί ἔγινε στήν ἐποχή τῶν ἁγίων πατέρων Βασιλείου καί Χρυσοστόμου , πού ἦταν γεμάτη ἀπό ζιζάνια τοῦ πονηροῦ ;

Βέβαια , ὄχι μόνο τότε , ἀλλά καί τώρα ἔχουμε ν’ ἀντιμετωπίσουμε φοβερά δεινά μέ τούς αἱρετικούς . Πολλοί λύκοι καί πολλά φίδια ζοῦν ἀνάμεσά μας. Ὅμως δέν ἔχουν καμμιά ἐξουσία πάνω μας, γιατί βρίσκονται κρυμμένοι στό σκοτάδι τῆς πονηρίας καί δέν βλάπτουν παρά μόνο ὅσους θεληματικά τούς ἀκολουθοῦν καί αὐτοπροαίρετα βαδίζουν στό δρόμο τῆς καταστροφῆς τους. Ἐκείνους πού βαδίζουν στό φῶς τῶν θείων Γραφῶν καί πορεύονται στή στράτα τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, δέν τολμοῦν νά τούς ἀντιμετωπίσουν, ἀλλά, βλέποντάς τους νά περνᾶνε, ἀπομακρύνονται σάν ἀπό φωτιά.

Ἴσως ὅμως ἀναρωτηθεῖτε: ποιούς αἱρετικούς ἐννοῶ ; Μήπως τούς Ἀρειανούς, τούς Εὐνομιανούς, τούς Σαβελλιανούς, τούς Ἀπολλιναριστές ἤ τούς Διοσκουρίτες; Ὄχι , δέν ἐννοῶ αὐτούς , τούς ἀσεβεῖς καί ἄθεους , πού, ζώντας στό σκοτάδι , ἀφανίστηκαν ἀπό τήν πνευματική λάμψη τῶν ἁγίων Πατέρων καί τῶν θεόπνευστων συγγραμάτων τους .

Αἱρετικούς ὀνομάζω ἐδῶ ἐκείνους πού λένε , πώς ἄν ἤμασταν στήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων , θά μπορούσαμε νά φυλάξουμε τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ καί νά γίνουμε ἅγιοι , ἐνῶ σήμερα ὄχι .  

Αὐτοί πού κάνουν τέτοιες σκέψεις , τολμώντας μάλιστα καί νά τίς διαδίδουν, δέν ἔχουν πέσει μόνο σέ μιά αἵρεση , ἀλλά σ’ ὅλες τίς αἱρέσεις μαζί. Γιατί ὅποιος ἰσχυρίζεται αὐτό τό πράγμα – ὅτι δηλαδή θά ἁγίαζε ἄν ζοῦσε στήν ἐποχή τῶν ἀποστόλων – ἀνατρέπει ὅλες τίς ἱερές Γραφές καί τά συγγράμματα τῶν Πατέρων.  

Ἄν δηλαδή πιστεύουμε, ὅτι σήμερα εἶναι ἀδύνατο νά πραγματοποιηθοῦν ὅσα ὁρίζει ὁ Θεός, τότε ὅλοι οἱ ἅγιοι, τόσο τοῦ παλαιοῦ καιροῦ ὅσο καί τῶν ἡμέρων μας , πῶς τά κατόρθωσαν ;

Καί πῶς ἔγραψαν τόσα πολλά ἀπό τήν πείρα τῆς χριστομίμητης ζωῆς τους , γιά νά νουθετοῦν κι’ ἐμᾶς ; Πιστεύοντας λοιπόν καί διακηρύσσοντας τέτοιες πλανεμένες ἀπόψεις , πού διαψεύδονται ἀπό τούς βίους τῶν ἁγίων καί τήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι μόνο τούς ἑαυτούς μας ὁδηγοῦμε στήν ἀπώλεια , μά καί τῶν ἄλλων ἀνθρώπων τίς ψυχές σπέρνουμε τά ζιζάνια τῆς ἀμφιβολίας καί τῆς λιποψυχίας. 

Ἔτσι μοιάζουμε στούς Φαρισαίους , στούς ὁποίους εἶπε φοβερά λόγια : « Οὐαί ὑμῖν, ὁδηγοί τυφλοί… ὅτι κλείετε τήν Βασιλείαν τῶν Οὐράνων ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ οὐκ εἰσέρχεσθε , οὐδέ τούς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν ».

Ἄς μή γελιόμαστε. Κι ἄς μήν παίρνουμε στό λαιμό μας καί ἄλλες ψυχές, « πλανῶντες καί πλανώμενοι ». 

Μποροῦμε καί σήμερα καί πάντα νά μιμηθοῦμε τούς ἁγίους στήν προαίρεση , τήν προθυμία , τήν ταπείνωση καί τήν ἀγάπη . Γιατί καί οἱ ἅγιοι σάν κι’ ἐμᾶς ἦταν , ἀλλά ἄφηναν τή ζωή τους νά ὁδηγηθεῖ ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

Ἄς συντριβοῦμε κι’ ἄς χύσουμε καυτά δάκρυα μετάνοιας , γιά νά μαλακώσει ἡ σκληρή, ἡ πέτρινη καρδιά μας . Ἔτσι θά καθαρθοῦμε, ἔτσι θά μοιάσουμε στούς ἁγίους .Τά δάκρυα αὐτά, πού θά χύσουμε μέ κόπο καί πόνο καί βία , δέν εἶναι πικρά , ἀλλά γλυκά σάν τό μέλι. Ἔτσι τά κάνει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ . 

Καί μή μοῦ πεῖτε πώς ὁρισμένοι ἄνθρωποι ἔχουν φυσική ἰδιοσυγκρασία τόσο ψυχρή καί σκληρή , πού δέν μποροῦν νά βγάλουν δάκρυα. Τά δάκρυα εἶναι δῶρο τῆς Χάριτος , ἐμεῖς βάζουμε τήν προαίρεση καί τή βία.

Ἑπομένως , μ’ αὐτή τήν προϋπόθεση , ὅλοι μποροῦν νά συντριβοῦν καί νά κλάψουν. « Πάντες δάκρυα πάντες κάθαρσιν, πάντες ἀνάβασιν καί τό τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεκτείνεσθαι », λέει τό θεόπνευστο στόμα τοῦ Θεολόγου Γρηγόριου . Πῶς λέτε τότε ἐσεῖς , ὅτι μερικοί εἶναι ἀπό τή φύση τους σκληροί , καί δέν μποροῦν νά ἔρθουν σέ κατάνυξη , νά πενθήσουν καί νά κλάψουν γιά τίς ἁμαρτίες τους ;

Γιά νά καταλάβετε ὅτι εἶναι φυσικό νά κλαίει κάθε ἄνθρωπος, θυμηθεῖτε τά βρέφη , πού μόλις βγοῦν ἀπό τήν κοιλιά τῆς μητέρας τους, ἀρχίζουν νά κλαῖνε. Κι ἄν δέν κλάψουν, σημαίνει πώς δέν εἶναι ζωντανά. Εἶναι λοιπόν τά δάκρυα φυσικά στόν ἄνθρωπο. Φυσικά καί ἀπαραίτητα.

Ὁ ὅσιος Συμεών ὁ Στουδίτης ἔλεγε , ὅτι ὁ ἄνθρωπος , ἄν θέλει νά σωθεῖ, πρέπει νά περάσει τή ζωή του μέ πένθος καί κλάμα , κι’ αὐτά νά τόν συνοδεύουν μέχρι νά πεθάνει. Καί ὅπως τό φαγητό εἶναι ἀπαραίτητο γιά νά ζήσει τό σῶμα μας, ἔτσι καί τά δάκρυα τῆς μετάνοιας εἶναι ἀπαραίτητα γιά τήν ψυχή μας . Ἐκεῖνος πού δέν κλαίει κάθε μέρα – δέν λέω κάθε ὥρα, γιά νά μήν κουραστεῖτε ὑπερβολικά – , ἀφήνει τήν ψυχή του νά πεθάνει ἀπό πείνα καί νά χαθεῖ αἰώνια .

Ἀφοῦ λοιπόν εἶναι φυσικά στόν ἄνθρωπο τά δάκρυα καί τό πένθος, ἄς μήν ἀρνηθοῦμε αὐτό τό καλό της φύσεως. Ἄς ἀποβάλουμε κάθε κακία καί πονηρία καί σκληρότητα , καί ἄς καλλιεργήσουμε μέ προθυμία τό μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ . Ἄς φυλάξουμε τό πένθος μέ προσοχή , σάν ἐντολή τοῦ Κυρίου, μέ τήν ταπείνωση , μέ τήν ἁπλότητα , μέ τήν ἀκακία τῆς ψυχῆς μέ τήν ὑπομονή στούς πειρασμούς , μέ τή συνεχῆ μελέτη τῶν Θείων Γραφῶν, προπαντός ὅμως μέ τή συναίσθηση τῶν ἁμαρτιῶν μας καί τή βίωση βαρειᾶς ἐνοχῆς ἀπέναντι στόν Κύριο.

Ὅποιός λοιπόν εἶναι ὀκνηρός καί ἀμελής καί δέν νοιάζεται γιά τή σωτηρία του , ἄς μή λέει πώς εἶναι ἀδύνατο νά σωθεῖ κανείς σήμερα, γιατί ἔτσι κλείνει τήν πόρτα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐράνων καί σέ ἀλλούς ἀνθρώπους . Καί ἡ εὐθύνη του γι’ αὐτό εἶναι ἀνυπολόγιστη . Φυσικά αὐτός, ἀφοῦ θεωρεῖ ἀδύνατη τή σωτηρία , θεωρεῖ ἀδύνατο – ἤ μᾶλλον – περιττό – καί τό πένθος.

Ὑπάρχουν ὅμως , δυστυχῶς καί χριστιανοί , πού πιστεύουν στή σωτηρία ἀλλά ἀπορρίπτουν τό πένθος . Σ’ αὐτούς τονίζω τοῦτο : Ὅποιος λέει πώς εἶναι ἀδύνατο ἤ περιττό νά πενθεῖ καί νά κλαίει κανείς , αὐτός δέν πρόκειται νά καθαρθεῖ . Καί χωρίς κάθαρση , κανένας δέν θά σωθεῖ καί δέν θά δεῖ τόν Κύριο .

Ὅσοι πενθοῦν, σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Χριστοῦ , αὐτοί καί θά παρακληθοῦν : « Μακάριοι οἱ πενθοῦντες , ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται ». Ὅσοι δέν πενθοῦν , ἔχουν πέσει στή χειρότερη ἀπ’ ὅλες τίς αἱρέσεις : Νομίζουν ὅτι ἡ σωτηρία μπορεῖ ν’ ἀποκτηθεῖ μόνο μέ τά ἐξωτερικά σχήματα τῆς εὐσέβειας . Ξεχνοῦν ὅμως ὅτι θά παρασταθοῦμε ὅλοι στό βῆμα τοῦ Χριστοῦ « Γυμνοί καί τετραχηλισμένοι ( ὁλοφάνεροι ) » , γιά νά πάρει ὁ καθένας μας τό μισθό του σύμφωνα μέ τά ἀλάθητα κριτήρια Ἐκείνου , ὄχι τά δικά μας .

Ἀφοῦ λοιπόν θά βρεθοῦμε γυμνοί μπροστά στόν Θεό , γιατί σκεπάζουμε τό σῶμα μας μέ πολυτελεῖς στολές , μέ λαμπρά ἐνδύματα καί μέ ὡραῖα ὑποδήματα ;

Γιατί τρέχουμε νά προϋπαντήσουμε τούς ἄρχοντες ;

Γιατί μᾶς ἀρέσει νά μᾶς χαιρετοῦν ;

Γιατί ἐπιδιώκουμε τίς πρωτοκαθεδρίες στά ἐπίσημα γεύματα ;

Γιατί ἡ ὑπερηφάνεια , ἡ κενοδοξία καί ὁ ἀκόρεστος πόθος νά ἐξουσιάζουμε ;

Γιατί τά ὡραῖα σπίτια καί οἱ ὑπηρέτες , πού μᾶς ξεχωρίζουν ἀπό τούς ἄλλους ;

Γιατί τά ἄκαιρα γέλια καί οἱ ἄπρεπες συζητήσεις ;…

Γυμνοί , μπροστά στό μεγάλο Κριτήριο !

Ποῦ τότε τό καλό ὄνομα καί ἡ ἁγιοσύνη, πού νομίζουμε πώς ἔχουμε;

Ποῦ οἱ κόλακες καί οἱ ἀνήξεροι , πού μᾶς ὀνομάζουν ἁγίους ;

Ποῦ οἱ ὑψηλές θέσεις καί οἱ μεγάλες ἰδέες γιά τόν ἑαυτό μας ;

Ποῦ οἱ συγγενικοί δεσμοί ;

Ποῦ ἡ δόξα τῶν ἀρχόντων ;

Ποῦ ἡ σοφία τῶν σοφῶν τοῦ κόσμου ;

Ποῦ ἡ πεποίθηση πώς εἴμαστε καλύτεροι ἀπό τούς ἄλλους ενω δεν είμαστε ΤΙΠΟΤΑ ;

Ποῦ ἡ γλώσσα καί οἱ ρητορεῖες , πού τρέχουν σάν πηγή ; « Ποῦ σοφός , ποῦ γραμματεύς , ποῦ συζητητής τοῦ αἰῶνος τούτου ; » . Τί φόβος καί τρόμος τήν ὥρα ἐκείνη !

Γι’ αὐτό μακάριος εἶναι ἐκεῖνος , πού ταπεινωμένος καί συντριμμένος , πενθεῖ καί κλαίει νύχτα καί μέρα μπροστά στόν Θεό . Αὐτός θά καθήσει ὁλόλαμπρος στά δεξιά Του . 

Καλότυχος εἶναι ἐκεῖνος , πού ἀκούει τά λόγια τοῦ Κυρίου καί δέν περνάει ἀνώφελα τή ζωή του , ἀλλά βρίσκεται συνεχῶς σέ κατάσταση μετανοίας . Αὐτός θά ἐλεηθεῖ καί θά ἀπολαύσει στή μέλλουσα ζωή τά ἀνεκλάλητα ἀγαθά τῆς Οὐράνιας Βασιλείας .Αὐτός θά γίνει ἅγιος !

 πηγή

======

TΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ / Σταύρος Γιαγκάζογλου

https://amethystosbooks.blogspot.com/2022/06/t.html ( σχ. Οδοιπ.: για οποιον θελει…. να χασει χρονο….)

Ο Σταύρος Γιαγκάζογλου είναι Επίκουρος Καθηγητής Δογματικής στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το παρόν κείμενο είναι απόσπασμα από την πρόσφατη εισήγησή του «Η Θεολογία ως θεοπτία. Η θεολογία της θέας του Θεού στον Συμεών τον Νέο Θεολόγο και τον Γρηγόριο Παλαμά», στο συνέδριο που διοργανώθηκε στις 26-29 Μαΐου 2022 από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου με θέμα: «ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ.  Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη θεολογία του φωτός και της χάριτος».

Η εικόνα του αγίου Πνεύματος προέρχεται από την ασημένια επένδυση της εικόνας των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στον ομώνυμο ναό της Τσαγκαράδας Πηλίου. Φωτογραφία, Κωστής Δρυγιανάκης, 2022.

TΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ – Πολυμερώς και πολυτρόπως (polymerwsvolos.org)

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ . ΘΕΛΕΙ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΙΟ ΕΡΩΤΑ . ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΟΛΟΥ.

Γρ. Παλαμά Περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος Λόγος Δεύτερος

6. Ας τοποθετήσουμε λοιπόν πρώτον εκείνο το οποίο προηγουμένως το θεωρούσανε εντελώς ακαταμάχητο , ως λεχθέν υπό του Λόγου της αληθείας : « ἐνεφύσησεν αὐτοῖς καί εἶπε, λάβετε Πνεῦμα ἅγιον ». Βλέπεις , λέγουν , πως σαφώς το άγιον Πνεύμα προέρχεται και εκ του Υιού ;

Άραγε λοιπόν, επειδή μόλις ενεφύσησε είπε « λάβετε Πνεῦμα ἅγιον », το εμφύσημα ήταν το άγιον Πνεύμα , ώστε το εκπόρευμα να είναι το ίδιο με το δια της σαρκός εμφύσημα ή με το ότι δίδεται δι’ εμφυσήματος τεκμηριώνουν ότι το άγιον Πνεύμα είναι εμφύσημα της θεότητος του Χριστού και από αυτό συμπεραίνουν ότι εκπορεύεται από τον Υιό ;

Αλλά όποιο από αυτά τα δύο και να λέγουν , ας αποστομωθούν κατά πρώτον και με λίγα λόγια από αυτό εδώ το σημείο. Διότι ο Κύριος εμφυσήσας δεν είπε , ” λάβετε το Πνεύμα ” , αλλά χωρίς το άρθρον , « λάβετε Πνεῦμα ἅγιον » , δηλαδή μόριο του Πνεύματος .

Είναι λοιπόν σαφές ότι δια του εμφυσήματος έδωσε μερική ενέργεια του Πνεύματος , όχι την φύσιν ή την υπόσταση αυτού . Διότι η φύσις και υπόστασις του θείου Πνεύματος είναι εντελώς αμέριστος .

Γιατί δε δια εμφυσήσεως έδωσε ό,τι έδωσε ; Για να δείξει ότι μία είναι η ενέργεια αυτού και του θείου Πνεύματος και με αυτό να παραστήσει την συνάφεια και συμφυΐα και ομοτιμία αλλήλων, δηλαδή εαυτού και εκείνου, όπως είπε και ο θεολόγος Χρυσόστομος γράφοντας τα εξής : « μερικοί λέγουν ότι δεν έδωσε το Πνεύμα , αλλά δι’ εμφυσήματος τους κατέστησε ικανούς προς υποδοχή . Δεν θα αστοχούσε δε κάποιος , αν έλεγε ότι και τότε έλαβαν κάποιαν πνευματική εξουσία και χάριν , ώστε να συγχωρούν αμαρτήματα . Γι’ αυτό πρόσθεσε , οποίων συγχωρήσετε τα αμαρτήματα , συγχωρούνται , δείχνοντας ποιο είδος ενέργειας δίδει , διότι η χάρις του Πνεύματος είναι άφατος και η δωρεά πολυειδής . Τούτο δε γίνεται για να μάθεις ότι μία είναι η δωρεά και η εξουσία Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος » .

7. Για να απαντήσουμε δε προς αυτούς και διεξοδικότερα , αν το εμφύσημα του Κυρίου ήταν το άγιον Πνεύμα , τότε και η αναπνοή την οποίαν χρησιμοποιεί και δια της οποίας έγινε και το εμφύσημα , θα ήταν το άγιο Πνεύμα . Επομένως δεν ήταν άνθρωπος , όπως εμείς , αλλά ή ήταν φαντασία, κατά την φαντασία των Ακεφάλων, ή και πριν συναναστραφεί με τούς ανθρώπους είχε από την αρχή κατά παρόμοιο τρόπο συγκροτημένη την σαρκική φύση κατά την άνοια του Απολιναρίου .

Και όμως ο ίδιος ο Κύριος είπε πάντως και τούτο : « τά ρήματα , ἅ ἐγώ λαλῶ , Πνεῦμά εἰσι καί ζωή εἰσι » . Εάν δε είναι Πνεύμα , είναι και Πνεύμα άγιον ˙ διότι πώς αλλιώς ; Επομένως κατά την ερμηνεία των Ιταλών περί του εμφυσήματος και το Πνεύμα είναι Λόγος και μάλιστα Θεού Λόγος. Τί θα ήταν τολμηρότερο τούτου ; Μάλλον δε θα ήταν λόγοι , και μάλιστα Θεού λόγοι ˙ διότι τα ρήματα είναι πλήθος .

ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ , ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΟΣΑ ΕΙΔΑΝ ΚΑΙ ΟΣΑ ΑΚΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΣΑ ΨΙΛΟΔΙΑΒΑΣΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ  ΨΙΛΟΔΙΑΒΑΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΘΕΩΣΕΩΣ , ΟΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ ΔΕΝ ΥΠΟΝΟΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΥΡΙΟΥ . ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΙΝ , ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΕΣ . ΠΝΕΥΜΑ Ο ΘΕΟΣ ΑΓΥΡΤΕΣ . ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ;

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΕΝΣΑΡΚΩΘΗΚΕ ΣΕ ΜΙΑ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ , Η ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΚΑΡΠΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΜΩΜΟΥ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ . Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ , ΕΛΑΒΕ ΤΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΥΣ ΧΙΤΩΝΕΣ , ΤΑ ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΣΩΜΑ ΘΕΩΜΕΝΟ , ΣΩΜΑ ΑΓΙΟ , ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟ . ΤΟ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ . ΚΑΙ ΣΩΖΕΤΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΘΕΛΕΙ . ΔΕΝ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΙΟΥΔΑ . ΤΟ ΣΚΟΙΝΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ .

Αναρτήθηκε από amethystos

====================