Σὰν σήμερα ἐκοιμήθη ὀσιακῶς ὁ μεγάλος διδάσκαλος τῆς νοερᾶς προσευχῆς καὶ ἀναβιωτὴς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς

Ἐπειδὴ σήμερα εἶναι μνήμη τῆς κοιμήσεως 

τοῦ Ἁγίου Γέροντος Ἰωσήφ, δημοσιεύουμε κάποια ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο : « Ὁ Γέροντάς μου Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς καὶ σπηλαιώτης » τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ τοῦ Φιλοθεΐτου. Τὴν εὐχούλα του νὰ ἔχουμε ! 

Τὸ τυπικό τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ: …Ἐκοιμῶντο περίπου 3-4 ὧρες , ἀλλὰ ὁ Φραγκίσκος ( μετέπειτα μοναχὸς Ἰωσὴφ) δὲν ξάπλωνε σὲ κρεββάτι . Συνήθως κοιμόταν καθιστὸς σὲ μία καρέκλα , καὶ τὶς περισσότερες φορὲς ὄρθιος στηριζόμενος σὲ ἕνα μπαστούνι σὲ σχῆμα Τ ἢ ἀκουμπώντας στὸν τοῖχο.

Μὲ τὴν δύσι τοῦ ἡλίου ἐγείροντο γιὰ νὰ ἀρχίσουν τὴν ἀγρυπνία τους . Δὲν μιλοῦσαν μεταξύ τους , γιὰ νὰ μὴν ἀπωλέσουν τὴν νηφαλιότητα , ποὺ χάριζε στὸν νοῦ ὁ ὕπνος.

Ἔπιναν σιωπηλὰ ἕναν καφὲ γιὰ βοήθημα καὶ ἀπεσύροντο ὁ καθένας στὸ κελλί του γιὰ…ὁλονύκτια προσευχὴ ἂν ἦταν χειμώνας , κι ἂν ἦταν καλοκαίρι στὴν ὕπαιθρο σὲ ἀπόστασι ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον .

Ἄρχιζαν μὲ τὸ « Τρισάγιο » , τὸ « Πιστεύω » καὶ τὸν « Ν΄ ψαλμό ». Κατόπιν καθόνταν λίγο καὶ ἀδολεσχοῦσαν γύρω ἀπὸ τὸν θάνατο , τὴν κόλασι , τὴν χαρὰ τῶν Δικαίων στοὺς οὐρανοὺς καὶ ψυχωφελεῖς θεωρίες . Καὶ κατέληγαν μὲ τὴ σκέψι πὼς ὅλοι θὰ σωθοῦν καὶ μόνον αὐτοὶ θὰ πᾶνε στὴν κόλασι . Ἔτσι ἤρχοντο σὲ κατάνυξι , σὲ πένθος καὶ μετάνοια. Δὲν ἔμεναν ὅμως γιὰ πολὺ σ΄ αὐτὲς τὶς σκέψεις . Μόλις συγκεντρωνόταν ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιὰ συνετρίβετο , ἄρχιζαν τὴν εὐχή…

Συνήθως ἔκαναν Νοερὰ προσευχὴ ὄρθιοι , γιὰ νὰ καταπολεμήσουν τὸν ὕπνο γιὰ 7-8 ὧρες , μὲ ἀπόλυτη συγκέντρωσι ,ταπείνωσι καὶ συντριβὴ βυθίζοντας τὸ νοῦ μέσα στὴν καρδιά. Κατόπιν ἄρχιζαν τὶς μετάνοιες, ποὺ ἤσαν περίπου 3.500 γιὰ τὸν καθένα τους , καὶ ἐὰν ἔκανε κρύο καὶ περισσότερες ! Διότι σπανίως ἀναβαν σόμπα , γιὰ νὰ μὴν τοὺς πολεμᾶ ὁ ὕπνος. Μετὰ τὶς μετάνοιες ἀκολουθοῦσε ὁ ἀπαραίτητος μοναχικὸς κανόνας μὲ κομποσχοίνια . Κατόπιν, ἐὰν ἦταν δυνατόν, πήγαιναν σὲ…………..

…………… καμμιὰ γνωστὴ ἀδελφότητα γιὰ τὴν θεία Λειτουργία. …Μετὰ τὴν θεία Λειτουργία, εἶχε ἤδη ξημερώσει, ἔπιναν ἕνα ζεστὸ μὲ λίγο παξιμάδι . Μερικὲς φορές, ὄχι πάντα , ἐὰν ἤσαν ἐξαντλημένοι ἀπὸ τοὺς κόπους τῆς ἀγρυπνίας , ἀνεπαύοντο ἄλλη μία ὥρα περίπου. Μετὰ ἐσηκώνοντο καὶ εἴτε ἔκανα πάλι προσευχὴ καὶ μελέτη εἴτε ἔψαχναν γιὰ ἀσκητὲς πρὸς ὠφέλειάν τους .

Ἔτσι ἀγγελικὰ ζοῦσαν οἱ δύο ἀγωνιστές . Μία ζωὴ αὐστηρὰ ἀσκητική , μέσα στὴν ἀφάνεια , στὴν ὑπακοὴ στὸν πάπα-Δανιὴλ τὸν Κατουνακιώτη καὶ στὴ νυκτερινὴ προσευχὴ καὶ λατρεία τοῦ Θεοῦ .

…Ἡ Νοερὰ προσευχὴ ἦταν ἡ κυριότερη ἀσχολία τοῦ Γέροντος . Ὅλη του τὴν δύναμι τὴν ἑστίαζε στὴν καλλιέργεια αὐτῆς τῆς προσευχῆς . Ὅλες του τὶς δραστηριότητες τὶς ρύθμιζε , ὥστε νὰ ἔχει ἄνεσι ὁ νοῦς στὴν προσευχή . Ὅπως ἔγγραψε ὁ ἴδιος : « Ἡ νοερὰ προσευχὴ εἰς ἐμένα εἶναι ὅπως ἡ τέχνη τοῦ καθενός , καθ΄ ὅτι ἐργάζομαι αὐτὴν τριαντὲξ καὶ ἐπέκεινα χρόνια , δηλαδή , σ ΄ὅλη τὴν διάρκεια τῆς μοναχικῆς του ζωῆς . Καὶ πράγματι , ἐργαζόταν στὴν προσευχὴ μεθοδικὰ καὶ μὲ τάξι . Προσευχόταν μὲ ἐπιμονὴ καὶ βία , ἀλλὰ καὶ μὲ συντριβὴ καὶ ταπείνωσι . Ὅλη του ἡ ἡμέρα ἦταν μία προετοιμασία γιὰ τὴν νυκτερινή του προσευχή .

…Κάναμε πολλὲς ὧρες προσευχὴ τότε ποὺ ἤμασταν κοντὰ στὸν Γέροντα Ἰωσήφ , ἀλλὰ καὶ στὰ πρῶτα χρόνια μετὰ τὴν κοίμησί του . Καὶ ἦταν πλημμύρα ἡ Χάρις πού μού ἔδινε ὁ Κύριος , δι΄εὐχῶν τοῦ Γέροντός μου , διότι ἔκαμε Νοερὰ προσευχὴ μέχρι δέκα ὧρες ὄρθριος ! Ὅταν μὲ πολεμοῦσε ὁ διάβολος μὲ πολλὴ κούρασι καὶ ἀμέλεια , αἰσθανόμουν ἄσχημα καὶ ἔλεγα στὸν ἑαυτό μου : « ἄρρωστος δὲν εἶσαι ! Ἔφαγες, ἤπιες, λοιπὸν ἐδῶ θὰ ἀγωνισθῆς, θὰ πεθάνης ἐδῶ προσευχόμενος ! » Δὲν ὑποχωροῦσα . Καὶ μετὰ λίγην ὥρα ἤρχετο τόση παράκλησις , τέτοια εἰρήνη καὶ μακαριότης , ποὺ ἐπὶ τέσσερις ὧρες, νόμιζα ὅτι δὲν πατούσα στὴν γῆ καὶ ὅτι οἱ τέσσερις αὐτὲς ὧρες ἤσαν 10 λεπτά. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη εἶχα πολλὲς καταστάσεις . Ὁ Θεός μου εἶχε δώσει πολλὴ Χάρι »….

…Θάνατος ὄντως ὀσιακός . Σὲ μᾶς σκόρπισε ἀναστάσιμον αἴσθησι . Μπροστὰ μας εἴχαμε νεκρὸν καὶ ἤρμοζε πένθος , ὅμως μέσα μας ζούσαμε ἀνάστασι . Καὶ τοῦτο τὸ αἴσθημα δὲν μᾶς ἔλλειψε πλέον , ἀλλὰ μὲ αὐτὸ συνοδεύεται ἔκτοτε ἡ ἐνθύμησις τοῦ ἀειμνήστου ἁγίου Γέροντός μας.

Ὁ τάφος τοῦ Γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστῆ

Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Σὰν σήμερα ἐκοιμήθη ὀσιακῶς ὁ μεγάλος διδάσκαλος τῆς νοερᾶς προσευχῆς καὶ ἀναβιωτὴς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς (orthodoxia-ellhnismos.gr)

ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΚΑΚΟ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΕ ΣΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΘΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΘΗΚΕ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ  ΚΑΘΑΡΑ ΠΛΕΟΝ ΓΥΡΩ ΜΑΣ.\

https://amethystosbooks.blogspot.com/2022/08/blog-post_370.html

Ἀπό τούς 1000 Χριστιανούς, ζήτημα ἄν οἱ 10 ἔχουν δώσει τά ἡνία στό Χριστό καί Τοῦ ἔχουν ἐμπιστευτεῖ τήν ζωή τους. Ἐμεῖς δέν ἐμπιστευόμαστε τόν Χριστό, ἀλλά   Τόν καλοῦμε ἐκ τῶν ὑστέρων γιά νά ὑπογράψει , γιʹ αὐτά πού ἔχουμε ἐμεῖς ᾔδη ἀποφασίσει καί κάναμε.. ”

 Δημήτριος Παναγόπουλος (Ίεροκήρυκας)

Προσκυνητής (proskynitis.blogspot.com)

=================

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.