Απολυτίκιο Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου του μεγάλου και θαυματουργού (Video)

Ήχος Α’ Της ερήμου πολίτης”

“Ελλαμφθείς ουρανόθεν Συμεών ΌΛΟΣ γεγονας φως ορών Χριστόν εν τη στέρνη συν Πατρί τε και Πνεύματι ωσ ήλιον λαμπρόν φέρων γνωστός νηστείες συν ασκήσεσι πυκναίς και παννύχοις αγρυπνίαις προκαθαρθείς αίγλη γαρ απειρόφωτον Πλάστου φθεγκτήν σωρόν διηνεκώς συν Ψυχήν την ολόφωτον ΠΡΩΤΟ ΦΩΤΙ παρέχου τους πιστούς λαμπρύνων ώσπερ ήλιος.

Πρώην μὲν εἶχες γλώτταν ἀντὶ τῆς βίβλου, Γλώττης δὲ ἀντί, σὴν ἔχεις ἤδη βίβλον.”